Kan forsinke diagnoser: Når planlagte sykepleiervakter gås av ansatte med mindre kompetanse, kan symptomer overses, sier tillitsvalgt. I ett av tre tilfeller er vikaren assistent eller ufaglært, viser en undersøkelse Sykepleierforbundet i Buskerud har gjort.

– En alvorlig utvikling

Når sykepleiere i pleie- og omsorgstjenesten er borte, erstattes de sjelden av andre sykepleiere.

 

Norsk Sykepleierforbund presenterer i et innlegg i dagens Dagsavisen Fremtiden en undersøkelse som viser at sykepleiermangelen er merkbar også i Buskerud. Selv om dekningen varierer mellom kommuner og bydeler, viser totaloversikten for fylket at.

1 av 4 sykepleiervakter er ledig.

1 av 5 ledige sykepleiervakter erstattes med sykepleiere, mens 1 av 4 erstattes med lavere kompetanse og 1 av 3 erstattes med assistent/ufaglært.

1 av 6 ledige sykepleiervakter blir ikke erstattet i det hele tatt.

Alvorlig

– Vi har mange eksempler på at symptomer blir oppdaget for sent, noe som medfører ekstra lidelse og komplikasjon for pasienter, sier fylkesleder i NSF Buskerud Linda Lavik.

– Jeg synes det er veldig alvorlig. Vi er inne i en dreining der flere og flere skal få hjelp i kommunene sine etter samhandlingsreformen, og da er det viktig at det er attraktive arbeidsplasser og fagmiljøer i kommunen. Undersøkelsen Nova har gjort for NSF viser at veldig mange sykepleiere tenker på å slutte der, sier hun.

Tendensen er tydelig også i vårt fylke: Spesielt i Kongsberg, Nore og Uvdal og enkelte deler av Drammen er det vanskelig å rekruttere, opplyser Lavik. I den andre enden er det mange som i stedet velger sykehus, eller forsvinner ut.

– Vi ser en økende interesse for sykepleiere hos private aktører som apotek, sier hun. Selv om det er forståelig med et ønske om annen arbeidstid, jobber NSF for at medlemmene blir i kommuner og sykehus.

Lager strategi

I Drammen kommune sluttet 36 sykepleiere i fjor i helse- sosial og omsorgssektoren, forteller Lisbeth Bakken, utviklingsleder i kompetansesenteret Skap Gode Dager. Det er for tidlig å si noe om årsakene og omfanget, for tallene skal analyseres og inngå i kommunens strategiarbeid for nettopp fremtidens helsevesen. Bakken kjenner imidlertid ikke igjen kompetansespriket fylkestallene vitner om, i Drammen.

– Sist mandag hadde vi en oppsummering med alle virksomhetslederne hvordan sommeren har gått, og det de melder inn er at de sykepleierfaglige oppgavene er ivaretatt av sykepleiere i Drammen. Totalt har virksomhetene leid inn én sykepleier fra vikarbyrå for å dekke opp.

– Men at oppgavene ble ivaretatt av sykepleiere betyr ikke at planlagte sykepleiervakter ble erstattet?

– Nei, selv om det i de aller fleste gikk sykepleiere, har man noen steder satt inn en tilgjengelig hjelpepleier der det normalt er to sykepleiere. Ved å støtte opp med annen kompetanse har sykepleieren da ivaretatt faglige ansvaret for oppgavene som ligger til sykepleier.

Bakken kjenner igjen at det er en utfordring å holde på sykepleierne.

– Ja, for oss handler det like mye om å beholde som å rekruttere. Ett stort tiltak vi gjør er å satse på kompetanseutvikling. Det oppgir sykepleierne selv at verdsettes høyere enn lønn. Drammen er en av få kommuner som har et eget utviklingssenter for kompetanse. En av våre oppgaver er å søke om prosjektmidler, så flere av våre ansatte kan kjøpes fri og komme på kurs. Bare i 2016 tar vi inn 13 millioner kroner fra helsedirektorat, Fylkesmann, Forskningsråd og andre til dette, sier Bakken.