Søndre Buskerud politidistrikt. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Drammenspolitiet tatt i nye overgrep

GROV UFORSTAND: Søndre Buskerud politidistrikt straffes med foretaksbot etter at personer er blitt fastlenket i arresten. Politiet har utvist «grov uforstand i tjenesten».

Nok en gang er politiet i Søndre Buskerud blitt ilagt foretaksbot for overgrep mot personer i arrest. Senest to ganger i 2012 ble Søndre Buskerud kollektivt straffet. Og i 2008 døde en mann på cella i Drammen. I går fikk distriktet sin fjerde foretaksstraff på fem år.

Og nå kan politiet i Drammen ha begått brudd på menneskerettighetskonvensjonens bestemmelser om «tortur og umenneskelig behandling» over en periode på 14 år. Siden 1999 har arresten i Drammen vært utstyrt med ringer til å lenke fast arrestanter i. Dette slår Spesialenheten for politisaker nå kraftfullt ned på.

 

- Svært inngripende

«Bruk av fastlenking til vegg som særskilt maktmiddel mot utagerende arrestanter mangler rettslig grunnlag. Maktmiddelet er svært inngripende og ligger så vidt langt fra alminnelig håndjernsbruk at tiltaket ikke kan anses hjemlet i politiinstruksens regler om håndjern. Maktmiddelet er ikke regulert i sentrale instrukser og er ikke godkjent av Politidirektoratet», skriver spesialenheten.

 

- Ikke tilfeldig

Redaktør i Politiets Forum Ole Martin Mortvedt sier til Dagsavisen Fremtiden at foretaksbøter for politidistrikter er uvanlig og at fire stykker på fem år dessverre ikke kan være en tilfeldighet.

- Nei, det er det ikke. Det er langt utover det politiet i Søndre Buskerud kan være bekjent av. At politiet får foretaksstraff, er heldigvis en sjelden sak, sier Mortvedt.

Politimester i Søndre Buskerud Johan Brekke forklarer at personer politiet tar inn i til arrest ofte er utagerende, psykisk syke og påvirket av rusmidler.

- Det er en stor utfordring å ivareta både deres og vår sikkerhet i slike tilfeller. Mange skader seg selv og våre tjenestemenn under innbringelse, og dette må vi gjøre tiltak for å unngå, sier Brekke.

Redaktør Mortvedt mener psykisk syke og rusede personer ikke hører hjemme på celle og trekker fram Sør-Trøndelag og politiet i Trondheim sitt samarbeid med kommunen, for sitt arbeid.

 

Ringer

- Syke personer har ikke noe i politiarresten å gjøre, og i Sør-Trøndelag har de et godt samarbeid med helsepersonell slik at arrestanter som er syke raskt får profesjonell, kyndig hjelp. Det er forbilledlig bra, og alle kan lære av Sør-Trøndelag som har en av landets største politiarrester. De har veldig god statistikk og ingen dødsfall på cella, sier Mortvedt.

Siden 1999 har fire celler ved Drammen politistasjon vært utstyrt med fastmonterte ringer. Politidistriktet har opplyst at ringene har vært brukt til å lenke fast arrestanter for at de ikke skal skade seg selv. Arrestanter som politiet har fryktet kan skade seg selv, har vært plassert på en madrass med ryggen mot veggen og blitt festet til veggfestene med håndjern.

Politidistriktet har ifølge Spesialenheten for politisaker ikke hatt rutiner som har sikret at det er dokumentert at fastlenking har vært benyttet. Det er derfor ikke mulig å etterprøve beslutninger og vurderinger knyttet til bruken av inngrepet. Det er opplyst at tiltaket har vært brukt flere ganger årlig.

 

Vedtar trolig boten

Ringene er nå fjernet fra arresten.

- Det ble gjort etter et tilsyn fra Politidirektoratet for en liten tid tilbake, sier politimester Johan Brekke.

Det er ikke grunnlag for å komme med straffereaksjoner mot enkeltpersoner i saken, men Spesialenheten oppfordrer Politidirektoratet på bakgrunn av de fire bøtene å gjennomgå sakene og politidistriktet i lys av direktoratets arbeidsgiver- og tilsynsansvar. Politimester Brekke vil mest sannsynlig akseptere boten.

- Vi har lest avgjørelsen og vil etter all sannsynlighet vedta boten på grunnlag av de vurderingene Spesialenheten har gjort. Vi har et stort ansvar når vi tar inne personer i vår arrest, og våre rutiner og tiltak skal være godt kjent og hjemlet i våre instrukser og vårt lovverk. I dette tilfelle har ikke det vært tilfelle. Vi har fjernet ringene fra arresten, det ble gjort etter et tilsyn fra Politidirektoratet for en liten tid tilbake, sier Brekke.

lars.west.johnsen@dagsavisen.no