Rektor Anne Johanne Guldvik, ved Lier videregående skole, er sjokkert over at Drammen kommune ikke vil ta imot helsearbeiderfag-elever fra skolens nye utdanningsløp, i praksis til høsten. Dermed kan elever, som bor i Drammen, måtte reise til både Lier, Røyken og Nedre Eiker - flere ganger i uka. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

- Drammen svikter elevene

LIER: Elevene ved Lier videregående skoles nye utdanning for helsearbeiderfag kan få praksis i Røyken, Nedre Eiker, Lier og kanskje i Asker, men ikke i Drammen.

- Jeg kan ikke skjønne at elever fra Drammen skal måtte reise ut av kommunen, og kanskje også ut av fylket, flere dager i uka, for å få nødvendig yrkespraksis. Vi har samarbeidsavtaler med Lier, Nedre Eiker og Røyken kommune - og har fått svært positive signaler fra Asker, men Drammen - som er hjemkommune for 12 av elevene - vil ikke inngå samarbeidsavtale med skolen, forteller Anne Johanne Guldvik, rektor ved Lier videregående skole.

 

Nye muligheter

Fra og med skolestart til høsten tilbys elever ved Lier videregående skole flere utdanningsløp.

Etter bare fire års skolegang, som hele veien kombineres med arbeidspraksis i private og kommunale virksomheter, vil elevene oppnå både fagbrev og studiekompetanse - innen henholdsvis helsearbeiderfag og tre lærefag innenfor salg, service og sikkerhet. Tidligere besto denne utdanningen av to års opplæring i skole og to års læretid i en godkjent lærebedrift, mens man måtte gå et 5. påbygningsår - med bare teoriundervisning - for å oppnå studiekompetanse i tillegg til fagbrev.

Lier videregående skole er første skole i Buskerud som tilbyr denne muligheten i hele fire lærefag. Hønefoss videregående skole starter opp det samme tilbudet, men bare innenfor helsearbeiderfaget. Formålet er å minske frafallet i videregående skole. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå var det i 2012 hele 26 prosent av elevkullet som startet på videregående opplæring i 2007, som enten ikke besto avsluttende eksamen (8 prosent) eller som sluttet underveis (18 prosent).

- Med tanke på å rekruttere arbeidskraft og dekke framtidige kompetansebehov i offentlige og private virksomheter, er dette svært nedslående tall, sier rektor Guldvik som mener de nye utdanningsløpene gir arbeidsgivere gode muligheter for økt rekruttering av arbeidskraft framover, og til å være med på å «forme» kommende arbeidstakeres spisskompetanse.

 

Dårlig for omdømmet

Det skulle imidlertid vise seg ikke å være helt lett å sikre de nye elevene praksisplasser, og den største utfordringen var å skaffe praksisplasser for kommende helsefagarbeidere i Drammen. Dette til tross for at flere andre kommuner har stilt seg svært positive, og ser på dette som en mulighet for å sikre seg høyst nødvendig kompetanse for framtida - innen en sektor der behovet for flere hender allerede er skrikende.

- Vi har valgt å tenke nytt og ta grep, for å minimere frafallet fra videregående utdanning. Ved å innføre disse utdanningsløpene vil vi heve yrkesfagenes status, få inn flere faglig sterke og motiverte elever og utdanne yrkesutøvere tilpasset framtidas behov.

Og søkerinteressen har vært stor, spesielt på linjen for helsearbeiderfag med studiekompetanse. Til 15 plasser har vi vært i kontakt med 47 søkere, og alle disse hadde denne utdanningen som sitt førstevalg. De 15 søkerne vi har plukket ut har alle et snitt på godt over fire ved innsøking, og er gjennom intervjuer også vurdert for egnethet.

Mange av søkerne har langsiktige planer, så blant disse er det nok både framtidige sykepleiere - og leger. Likevel ønsker altså ikke Drammen å sikre noe av denne kompetansen - ved å tenke langsiktig - og ta inn elever i praksis. Det er for meg uforståelig, sier Guldvik, som mener dette går på omdømmet løs for Drammen kommune.

-Dette skyldes helt enkelt at vi er midt i en større omleggingsfase. Vi gikk ut av Kommunenes opplæringskontor i Buskerud (KOB) ved nyttår, og er i ferd med å etablere en ny strategi for lærlingordningen i kommunen, forklarer Dag Amundsen, HR-rådgiver i Drammen kommune.

 

Ikke kapasitet i 2014

Han utelukker ikke at det kan være aktuelt å gi praksisplasser til elever ved Lier videregående i framtida, men mener elevene fra deres nye utdanningsløp krever en annen tilrettelegging fra kommunens side - enn de ordinære lærlingene. Det har de ikke mulighet til å tilby i år.

- Vi har 40 læreplasser for elever fra videregående skole, og skal ta inn 19 i år. Per i dag har vi gitt tilbud til 12 elever som er kvalifiserte og egnet, men vi prioriterer da elever som følger de ordinære utdanningsløpene - det vil si toårig skole og toårig lære. Helse, sosial og omsorg i Drammen har totalt omkring 400 elever, studenter, praktikanter og lærlinger inne, i ulike veiledningsløp, i løpet av ett år, så dette er naturligvis også et spørsmål om kapasitet. Nå er det jo varslet, fra statlig hold, en større gjennomgang av lærlingordningen til høsten. Så før vi går inn i noe nytt samarbeid ønsker vi også å høre hva regjeringen kommer fram til på dette feltet, sier Amundsen.

pernille.vestengen@dagsavisen.no