Kommunestyret helt splittet om 16-årig stemmerett

Det ble en tidvis opphetet debatt da kommunestyret diskuterte hva de skal mene om ny valglov. 16-årig stemmerett var noe av det som skapte mest engasjement.

Alle kommuner i Norge skal ta stilling til ny valglov - og denne debatten vakte stort engasjement i kommunestyret, og viste tydelige skiller mellom partiene.

Valgloven er en bærebjelke i demokratiet: det er den som sier hvem som får lov å stemme, hvordan valgene skal avvikles, antall utjevningsmandater, hvordan valgdistriktene skal være og lignende. 

Den nye valgloven skal gjelde fra og med valget i 2025.

Og tirsdag behandlet altså kommunestyret Drammens høringsuttalelse - hva kommunen skal mene om forslaget til ny valglov. Det var flere spørsmål som delte kommunestyret.

Rådmannen hadde i sitt forslag til høringssvar kommet med flere alternative vedtak - og det førte også til et ganske delt kommunestyre. Posisjonen var blant annet delt om 16-årig stemmerett. 

Vil beholde Buskerud

Først skulle de ta stilling til hva de mener om valgdistrikter. Rådmannen hadde lagt opp til to alternativer: enten å beholde dagens valgdistrikter, de «gamle fylkene», eller at hele Viken skal være ett valgdistrikt. Det store flertallet ønsket at man skal beholde dagens valgdistrikt. Det vil si at Buskerud, Akershus og Østfold vil være egne distrikter også i valgene fra 2025.

Partiet Rødt hadde flere forslag - men ble stående nesten alene. Blant annet ønsket de at man skulle beholde den såkalte arealfaktoren - som gjør at ikke kun folketall, men også areal skal ha noe å si for mandatfordeling. I dag må man f. eks. ha færre stemmer for å velges fra Finnmark enn fra Oslo - fordi arealet også telles med får Finnmark flere mandater enn folketallet skulle tilsi.

Dettte fikk kun Rødts stemmer, og stemmer fra én MDG-representant (Cathrin Janøy). Flertallet gikk inn for at man skulle vrake denne arealfaktoren - men ha et minimumstall på 4 mandater per valgdistrikt.

Sperregrensedebatt

Rødt ønsket også at man i høringssvaret skal gå inn for sperregrense på 2 prosent - det fikk de kun med seg Venstres Anders Wengen på.

– Vi mener at sperregrensa skal settes til 2 prosent, så stemmer vi alternativ for 3 prosent. Jeg er litt overraska over at kameratene i SV går for 4, og at liberalistene i Frp vil øke til 5. Det er åpenbart udemokratisk, sa Rødts Wilhelmsen. Men denne argumentasjonen fikk han ikke flertallet med seg på.

Også Frp ville endre sperregrensa - til 5 prosent. De fikk med seg Høyre på dette, men det hjalp ikke. Det sto til slutt mellom de to alternativene rådmannen kom med i sitt forslag - 3 prosent og 4 prosent - og flertallet gikk inn for å beholde dagens sperregrense, på 4 prosent. 7 av representantene ønsket at Drammen i sitt høringssvar skulle gå inn for 3 prosent.

Her overrasket kanskje KrFs Trond Johansen ved å være en av dem som stemte for 3 prosent. MDG delte seg - Kari Palm stemte for 3 prosent, de andre for 4 prosent. Også NTB var delt: Anders Lunde og Catharina Chruchow stemte for 3 prosent, mens Robin Brekke Voss stemte for å beholde dagens sperregrense.

16-årig stemmerett delte salen

En av sakene det ble mest debatt om var om stemmerettsalderen bør senkes fra 18 til 16 år. I sitt forslag til høringssvar hadde rådmannen skissert opp to alternativer - at 16-åringer kan stemme ved fylkes- eller lokalvalg, eller at dagens stemmerettsalder beholdes. 

SV stilte også et eget forslag - om at 16-åringer burde få allmenn stemmerett, altså at de også kan stemme ved stortingsvalg. SVs Tony Burner pekte på at stemmerettsalderen hadde sunket gradvis, og at enkelte land har så lav stemmerettsalder. Han pekte også på at 16-åringer regnes som modne i flere andre sammenhenger:

– 16-åringer er strafferettslig ansvarlige. De er også modne nok til å inngå seksuelle relasjoner. Derfor bør de få stemme. 16- og 17-åringer blir mer involverte i demokratiet når stemmen deres teller. Dessuten blir flere unge valgt inn når flere yngre kan stemme, sa han.

– Frp er tydelige på at vi ikke ønsker å senke stemmerettsalderen. Du kan velges inn på Stortinget, men ikke ha lov til å kjøpe øl, hvis 16 år er stemmealderen. Men det er ikke hovedpoenget. Hovedpoenget er modenhetsnivå, sa Frps Ulf Erik Knudsen. 

Sps Simon Nordanger påpekte at 16-åringer ikke er myndige og for eksempel ikke har verneplikt for å forsvare landet de kan stemme på politikken til. 

SV-politikerne fikk med seg Rødt, Venstre og den uavhengige representanten Herman Ekle Lund på dette, resten stemte mot. Når det gjaldt 16-årig stemmerett ved lokalvalg var salen mer delt - der stemte også MDG for. De var derimot ikke for allmenn stemmerett for 16-åringer - til tross for at partiet nasjonalt er programfestet for.

Dermed mener Drammen kommune at både stemmerettsalderen og sperregrensen bør forbli som i dag.