Tut og kjør fra MDG

Nils Nordenstrøm tar til orde for en hodeløs politikk for mindre velferd, mer arbeidsløshet og økte utslipp i verden.

Av Sylvi Listhaug, olje- og energiminister (FrP)

I et innlegg 3. januar hevder MDG-politiker Nils Nordenstrøm at Norge må ta ansvaret for alle utslipp knyttet til bruken av norsk olje og gass. Samtidig mener han det er en grov fordreining av virkeligheten at norsk oljeproduksjon har lave utslipp. Begge påstandene er feil.

Verdens klima- og energiutfordringer, som er nedfelt i FNs bærekraftsmål, er globale og kan kun løses gjennom et globalt samarbeid. Parisavtalen er bygget på prinsippet om at hvert land har et ansvar for å kutte egne utslipp. Det betyr at landene som kjøper norsk olje og gass også har ansvaret for utslippene knyttet til bruken. På samme måte er vi i Norge ansvarlig for utslippene knyttet til for eksempel bensin- og dieselbiler her hjemme, uansett hvor drivstoffet kommer fra.

Det bor i dag dobbelt så mange mennesker på kloden som i 1965. I 2050 er det anslått at vi vil være nesten 10 milliarder. Alle disse menneskene vil trenge energi. For det er nemlig en nær sammenheng mellom økonomisk vekst, levestandard og bruk av energi. Energibruken globalt har økt med 275 prosent siden 1965, og 70 prosent siden 1990.

I dag dekker kull, olje og gass 81 prosent av energibehovet. Til sammenligning dekker vind- og solenergi fire prosent. Oljeetterspørselen i verden har de siste årene, hvert eneste år økt med omtrent like mye som samlet produksjon fra norsk sokkel. Gassetterspørselen globalt økte i fjor med mer enn vi produserer i Norge i løpet av halvannet år. Verden vil trenge mye olje og gass fremover også når ytterligere klimatiltak iverksettes. Det viser alle seriøse analyser.

MDG vil gjerne kutte ut all fossilproduksjon. Jeg er usikker på hva slags reelle alternativer de ser for seg. Hva skal de si til alle de som er helt avhengige av olje og gass for å kunne leve sine liv så lenge det ikke finnes fornybare alternativer til erstatning?

Denne regjeringen har en ambisiøs politikk for å få utslippene i Norge ned samtidig som vi skal opprettholde velferdssamfunnet. Norge produserer to prosent av oljen på verdensmarkedet, og tre prosent av gassen. Vi gjør det rent og effektivt og på en måte mange land kan misunne oss. Vår oljenæring har mye å lære resten av verden også på dette området. Å kutte produksjonen i Norge slik MDG ønsker vet vi med sikkerhet vil medføre mye lavere inntekter til det norske velferdssamfunnet, samtidig som utslippene fra oljeproduksjonen globalt vil gå opp. Altså stort tap, ingen gevinst. En hodeløs politikk for mindre velferd, mer arbeidsløshet og økte utslipp i verden.