Fellesskap fungerer, også i miljøpolitikken

Drammen kommune må bidra til å redusere forbruk og ta vare på naturressurser. Men de må også bidra til å bygge broen over til lavutslippssamfunnet gjennom å støtte nye grønne arbeidsplasser.

Av Jørgen Harboe Wilhelmsen, ordførerkandidat Drammen Rødt

Klimastreikene i vår ga meg håp – og 30. august streikes det igjen! Ungdom har rett til å gjøre opprør. De har ikke noe ansvar for økte utslipp, likevel er det de som ser hvordan dagens handlingslammelse til slutt blir deres problem. Uten stemmerett, eierskap og styreverv bruker de den historiske streikemakta til å fremme krav på vegne av seg selv og alle som kommer etter.

Da klimastreikernes krav ble behandlet på Stortinget denne våren støttet Rødt alle. Vårt mål er 60 prosent utslippskutt innen 2030. Da må vi bygge nye grønne arbeidsplasser og stoppe all ny oljeleting. Norge har et historisk stort ansvar for utslippene, og det er en selvfølge at vi øker bistanden til land som er rammet hardere enn oss.

FNs naturpanel viste i vår at klima- og miljøkrisene er drevet av økonomisk vekst og høyt forbruk. Dagen som markerer at vi har brukt opp jordas ressurser for inneværende år – «Earth Overshoot Day» – kommer tidligere år for år. I år brukte vi opp jordas ressurser allerede 29. juli. Om hele verden brukte like mye ressurser som Norge, hadde jordas ressurser vært brukt opp allerede i april.

Både nasjonalt og lokalt arbeider Rødt for å redusere forbruket og bremse veksten. Høyere garantitider vil bevege oss vekk fra bruk- og kast-samfunnet. De offentlig eide virksomhetene bør ikke lenger drives av profitthensyn. Hensyn til klima og biologisk mangfold bør være det sentrale formålet for virksomheter som Statsskog, Statskraft og Equinor.

Klimaproblemet og miljøødeleggelser kan stoppes, men da må økonomien slutte å vokse. På toppen av rikdomspyramiden er det mange som lever i absurd overflod. Vi må omfordele fra rike til de som har minst. Det trengs et økonomisk system som setter naturens tålegrenser og menneskers grunnleggende behov øverst. Det står i strid med dagens økonomiske system som baserer seg på veksttvang og udemokratiske maktforhold.

Fellesskap fungerer, også i miljøpolitikken. Kommunene er en viktig fellesskapsarena der vi må kutte egne utslipp og gjøre det lett for alle å ta miljøvennlige valg. Drammen kommune må bidra til å redusere forbruk og ta vare på naturressurser både innenfor og utenfor kommunegrensene. I tillegg må kommunen bidra til å bygge broen over til lavutslippssamfunnet gjennom å støtte nye grønne arbeidsplasser.

* 6-timersdag er det tiltaket som går lengst i å peke ut retningen vi må gå i et samfunn som tar miljø- og klimakrisene på alvor. Livskvaliteten må bedres gjennom mer fritid, ikke mer forbruk.

* Rødt sitter i dag ikke i by- og kommunestyrene i Drammen, Svelvik og Nedre Eiker. Dersom vi kommer inn i det nye kommunestyret vil vi blant annet jobbe for

* Innføre tiltak for energisparing og fornybar energi (f.eks sol og geotermisk) på alle kommunale bygg.

* Tiltak som gjør det lettere for folk å redusere eget forbruk, slik som gratis byttebutikker, støtte til reparasjoner, og gratis utlån av verktøy og annet utstyr på bibliotekene.

* Alltid la hensyn til biologisk mangfold og matjord veie tyngst i reguleringssaker.

* Billigere kollektivtrafikk for alle, og gratis for barn opp til 13 år.

* 6-timersdag.

* Kreve at kommunale anskaffelser har klimakrav og at disse får betydning i avgjørelsen, samt trekke investeringsporteføljen til kommunen ut av klimafiendtlige selskaper.

* Økt utbygging av sykkelveier. Det skal legges til rette for syklister ved bygging og ombygging av veier, tilskudd til kjøp av el-sykkel, samt utbygging av sykkelparkering og prøveprosjekt på tilskudd til de som velger sykkel til jobb.