– Drammen Arbeiderparti på ville veier

DEBATT: Ap framsetter påstander om aktiviteten på Union Scene uten rot i virkeligheten.

Av Toro Heiskala, Hanne Falch, Anniken Dahl Lefranc, Hilde Langen, Morten Olesen og Knut Harald Pleym på vegne av ledergruppa, Tormod Riseng som leder av fagforeningen og de ansatte i Drammen Scener.

I Dagsavisen Fremtiden har Sølvi Brandt Bestvold og Arve Vannebo de siste dagene kommet med flere påstander som ikke kan stå uimotsagt. At det snart er lokalvalg preger nok innholdet.

LES OGSÅ: Etterlyser mer vekt på kultur i kulturhuset

Skal man ha en saklig debatt, må fakta legges til grunn, og det legger de ikke til grunn for sine uttalelser. I tillegg til at eierstrategien, som de selv har vært med å vedta, gir helt klare føringer på hvordan Drammen Scener skal driftes.

Når det gjelder aktiviteten i lokalene til Drammen Scener på Union Scene, har det vært et høyt aktivitetsnivå i alle år. Antall arrangementer ser en av tabellen under:

2010:   Kultur 317      Konf./Event    653

2011:   Kultur 266      Konf./Event    573

2012:   Kultur 271      Konf./Event    380

2013:   Kultur 208      Konf./Event    405

2014:   Kultur 222      Konf./Event    292

2015:   Kultur 328      Konf./Event    195

2016:   Kultur 340      Konf./Event    184

2017:   Kultur 295      Konf./Event    186

2018:   Kultur 339      Konf./Event    225

Hvordan Sølvi Brandt Bestvold og Arve Vannebo får dette til å fremstå som «hus som ikke legger vekt på kultur og heller leier ut til konferanser, eller rett og slett holder husene stengt», faller på sin egen urimelighet. De hopper også glatt over at konferanseaktiviteten bidrar til bunnlinjen med flere millioner kroner hvert år, som selskapet igjen kan bruke til å subsidiere blant annet lokale aktører med opptil 70 prosent rabatt på leieprisene på Union Scene.

FREDRIK HAANING (H): - Måtte gjøre noe med driften på Union

For Drammen Scener ble det i 2018 avholdt 699 kulturarrangementer. 529 av dem var med lokale arrangører eller aktører. Konferanse-delen utgjorde 29 prosent av antall arrangementer, og disse foregår hovedsakelig på dagtid. Da kan en stille seg spørsmålet om det er hold i påstandene om at huset brukes i mindre grad av lokale aktører og at disse blir utelukket fra å bruke lokalene.

Det hevdes også at «Union Scene ikke legger forholdene til rette for arrangører som rockeklubb, jazzklubb, innvandrerforeninger og andre som kunne være i huset og bruke det som sitt hus». Union Rock har i dag en egen samarbeidsavtale med Drammen Scener og flere titalls arrangementer i året. Det samme har Interkultur, og det siste året har Drammen Jazzforum i kompaniskap med Drammen Scener også presentert et særdeles sterkt jazzprogram, som også fortsetter inn i 2019. Samtidig har det vært feiret både pakistansk, filippinsk og Kosovo sin kulturdag på hovedscenen på Union.

Vannebo og Bestvold ønsker også at Union Scene skal ha en kafé som et «bankende hjerte» åpent for alle. Det har vært forsøkt. Men når kafeen ikke blir brukt av publikum eller husets egne aktører og koster flere tusen kroner for hver dag den er åpen utenom arrangementer, kan man spørre seg om det vil være riktig prioritering av midler.

Det stilles samtidig spørsmålstegn ved «hvilke styringssignaler som gjelder og at å bare henvise til kommunens eierskapspolitikk og profesjonelle styrer ikke skaper gode rammevilkår for byens kulturliv». Her glemmer de igjen at bystyret enstemmig har vedtatt eierstrategien og lagt føringer for hvordan Drammen Scener skal driftes. Det er altså de selv som har gitt styringssignalene gjennom eierstrategien, og den årlige driftsavtalen selskapet har med kommunen.

I Drammen Kommune sin eierstrategi for Drammen Scener står det følgende under formål med eierskapet: «Drammen Scener er organisert som et aksjeselskap med samfunnsmessig formål, og kommunen forutsetter at virksomheten drives faglig profesjonelt og effektivt, med størst mulig grad av selvfinansiering.» Under selskapets formål står det: «Selskapet kan selv organisere, innrette og utvikle virksomheten slik at de både kan innfri kulturpolitiske mål og samtidig drive forretningsmessig og effektivt. Kommersiell aktivitet er en forutsetning for at selskapet skal kunne utøve sin virksomhet. Virksomheten favner over kunstnerisk, kulturell og kulturbasert aktivitet”

Det betyr kort sagt at det er et krav fra eier at Drammen Scener skal levere mest mulig kultur innenfor de økonomiske rammene som er lagt til grunn fra eier. Drammen Kommune bidro i 2018 med ca. 9 millioner i driftstilskudd, samt at de de dekket kostnadene til husleie for Drammens Teater og Union Scene, hvilket innebærer ytterliggere ca. 10 millioner. Kommunen legger da til grunn at Drammen Scener skal drive forretningsmessig, hvilket betyr at selskapet ikke skal gå med underskudd. Samtidig er selskapet også avhengig av å tjene penger, for å ha muligheter til å investere i blant annet i nytt teknisk utstyr. Dette forutsettes fra eier at skal tas over eget driftsbudsjett.

For egne midler pluss forhåpentligvis noe offentlig støtte, skal Drammen Scener i sommer bygge om hovedscenen på Union. Dette gjøres for å legge forholdene til rette for en bedre konsertopplevelse for publikum og artister. Åpningen utvides både til sidene og bakover, seks søyler fjernes og erstattes med to nye på hver side så langt ut mot ytterveggene som mulig. Dette vil også gjøre det mulig å få inn flere deltakere på eventer og konferanser, noe som vil generere flere midler til å bruke på kulturarrangementer og sponse lokale aktører ytterligere.

De leieprisene som gis til lokale aktører er basert på hva Drammen Scener har mulighet å tilby innenfor de økonomiske rammene selskapet har per i dag. Det er mange kommuner i dag som har valgt å ikke blande tilskudd til lokale aktører med drift av kulturhuset. Det gis da husleiestøtte over et annet budsjett, slik at risikoen blir mindre for de lokale aktørene, mens kulturhuset får inn de midlene de er avhengig av, for å drive i balanse. Dette handler da om at hvis politikerne ønsker lavere leiepriser, må de også tilføre ekstra økonomiske midler. Ingen ting hadde jo vært bedre enn det.

I Drammen Scener jobber vi hver eneste dag etter vår selskapsstrategi og med målet om å oppnå visjonen; «Mangfold av opplevelser – fra tårer til latter». Vi forsøker så godt vi kan å tilby regionens befolkning et best mulig kulturtilbud innenfor de rammene vi har. Samtidig å oppfylle de målene vår eier Drammen Kommune har nedfelt i sin eierstrategi og driftsavtale.

Om vi gjør jobben vår er det andre som må avgjøre, men det står i hvert fall ikke på innsatsen eller viljen til å lykkes blant de ansatte i Drammen Scener.