Debatt

Vi må slutte å drive sykehus som en butikk som skal tjene penger

Bøygen for å løse sykepleiermangelen er ikke bare flere studieplasser, men flere praksisplasser. For å få til dette, må vi gjøre noe med deltidskrisa i kommunene.

Kathy Lie, Stortingskandidat for SV i Buskerud
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dagsavisen hadde i slutten av juli en artikkel som handlet om den store søkningen til sykepleierutdanningen. Nesten 40.000 søkte seg til sykepleierutdanningen, men det finnes bare litt over 5000 plasser. Samtidig har vi en stor mangel på sykepleiere. Norsk Sykepleierforbund har estimert at vi mangler 7000 sykepleiere i dag og at tallet har økt med ca 1800 bare det siste året.

Da er det vel bare å øke antall studieplasser tenker du vel? Men nei det er ikke så enkelt. Den store bøygen er mangel på gode praksisplasser og mangelen er størst i kommunene.

Dagens organisering og drift av sykehusene er basert på en bedriftsøkonomisk modell hvor sykehusene skal tjene penger og hvor utgiftene må minimeres. Det fører til marginal bemanning i de fleste avdelinger.

Kommunenes helsebudsjetter preges av knapphet på midler hvor kommunene må prioritere sine midler mellom alle de viktige oppgavene en kommune skal og må gjøre. Det fører igjen til marginal bemanning på sykehjemmene og i hjemmesykepleien.

I tillegg er disse våre store offentlige arbeidsgivere dårligst i klassen på å ansette folk i heltids faste stillinger.

Det er flaut.

Verst blir det i kommunene hvor andelen av de ansatte som er sykepleiere er mye lavere enn på sykehus.

Det er politisk enighet om å jobbe for en heltidskultur i helsevesenet og utallige prosjekter blir igangsatt, men arbeidsgiverne unnskylder seg med at mange ønsker deltid og at det er så vanskelig å dekke helgene og nettene når mange jobber heltid.

Helse, pleie og omsorg mangler 13.500 personer. Deriblant mangler det 5.300 sykepleiere, ifølge Navs bedriftsundersøkelse for 2021. Foto: Tore Meek / NTB

Dette blir for meg bare dårlige unnskyldninger for å ikke ville se løsninger. Det finnes måter å organisere tjenestene på hvor heltid er mulig.

Det er også politiske skillelinjer i dette.

Som lokalpolitiker har jeg i flere år foreslått mer penger til å øke bemanningen i helse og omsorg, men det borgerlige flertallet i kommunen mener det hele tiden er muligheter for å jobbe smartere og mer effektivt. Det har bare ført til utslitte og frustrerte sykepleiere som strever med å rekke det de må og som aldeles ikke har overskudd til å veilede studenter i tillegg.

En sykepleierstudent skal veiledes av en kompetent og motivert sykepleier som er faglig oppdatert og har veiledningskompetanse. Sykepleiere som jobber deltid og i vikariater har ikke den samme muligheten for kompetanseutvikling.

Vi må endre praksis! Vi må slutte å drive sykehus som en butikk som skal tjene penger.

Hele ideen om helseforetaksmodellen har drevet oss i feil retning i mange år. Det er på tide med folkevalgt styring og god rammefinansiering. Vi må også styrke kommuneøkonomien og øremerke midler til helse og omsorg slik at våre offentlige arbeidsgivere kan øke bemanningen med faste heltidsansatte.

Vi kan ikke fortsette med å utdanne unge mennesker til et arbeidsliv hvor deltid er normalen.

Sykepleiermangelen burde ikke komme som en overraskelse på noen politikere. Den har vært varslet om fra sykepleierforbundet i mange år.

Det er særlig tre faktorer som er viktig for at vi skal ha nok sykepleiere i fremtiden.

Vi må rekruttere, og i så måte er det store antallet søkere til utdanningen svært gledelig.

Så må vi mobilisere arbeidskraftreserven til alle de som i dag jobber deltid og så må vi sørge for lønn og arbeidsvilkår som gjør at vi beholder de sykepleierne vi har utdannet i yrket.

(2 av 10 jobber ikke lenger som sykepleiere 10 år etter endt utdanning). Sykepleiere må gis mulighet for kompetanseutvikling, helsefremmende turnuser og det må være mange nok sykepleiere på jobb til at ansvar og oppgaver kan deles på.

Sykepleierstudiet består av 50% praksis, med andre ord, praksis er en svært viktig del av studiet. Derfor er disse grepene helt nødvendig for at vi skal øke antall praksisplasser med motiverte og kompetente veiledere slik at vi kan utdanne flere sykepleiere enn vi gjør i dag.

SV vil lovfeste reell rett til heltid og øke bemanningen i helsevesenet. Styrke kommuneøkonomien med øremerkede midler til helse og omsorg. Avvikle helseforetaksmodellen og innsatsstyrt finansiering, og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring med rammefinansiering.

Mer fra: Debatt