Nesten 20 prosent av bedriftene i Østfold som har svart på Navs bedriftsundersøkelse oppgir at de har problemer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.

Økende mangel på arbeidskraft i Østfold

Navs bedriftsundersøkelse i Østfold for 2018 viser at mangelen på kvalifisert arbeidskraft går opp, og at flere bransjer sliter med å rekruttere folk med riktig kompetanse.

Nesten én av fem Østfold-bedrifter har opplevd rekrutteringsproblemer i slutten av fjoråret og starten av 2018.

74 prosent av disse oppgir at de har mislyktes helt i å få inn ny arbeidskraft, mens de resterende har måttet ansette personer med lavere formell kompetanse enn de var ute etter.

– Målrettet arbeid

Resultatene baserer seg på svar fra nesten 900 bedrifter i ulike bransjer – og viser at det er innen helse- og sosialtjenester, undervisning og bygge- og anleggsvirksomhet at rekrutteringsproblemene er størst.

Samtidig viser undersøkelsen at mangelen på kvalifisert arbeidskraft er økende, fra 1.800 i 2017 til 2.400 i år. Helse- og sosialtjenester og bygge- og anleggsvirksomhet ligger i toppen også her.

– Nav skal bidra til et velfungerende arbeidsmarked og verdiskaping i Østfold. Vi jobber målrettet for å kvalifisere flere arbeidssøkere, ofte i samarbeid med andre. Målet er at arbeidslivet skal få kvalifiserte arbeidstakere samtidig som flere kommer i jobb, sier fylkesdirektør Sverre Jespersen i Nav Østfold i en pressemelding.

Håp om vekst

Det er likevel optimisme å spore. Hele 26 prosent av Østfold-bedriftene som har svart forventer økt bemanning i år, mens bare ti prosent forventer nedbemanning – omtrent på samme nivå som i 2017.

Veksthåpet er størst innenfor informasjon og kommunkasjon, fulgt av bygg og anlegg.

– Resultatene fra undersøkelsen bekrefter inntrykket vi har av situasjonen på arbeidsmarkedet i fylket. Ledigheten har gått ned og antall arbeidsplasser øker, kommenterer Jespersen.

Det er også økende positivitet til å ta inn lærlinger. Hele 220 bedrifter sier de enten ønsker å bli godkjent som lærebedrift eller opprette flere læreplasser. Det er en oppgang på 45 fra fjorårets undersøkelse.