ARTSMANGFOLD: Utgraving av dammen i bakgrunnen er bare ett av flere tiltak Skauen og naboene har gjort på Torsnes for å få opp det biologiske mangfoldet.

Inviterer til dugnad for artsmangfoldet

Østfold fylkeskommune har satt av 1,5 millioner kroner i neste års budsjett til å redde dammer, myrer og skoger fra å gro igjen og forsvinne. – Mange slike småprosjekter vil virkelig monne, mener Østfold MDGs Erik Skauen.

Fredrikstad24

– I Norge har vi vært gode til å kartlegge det biologiske mangfoldet i forbindelse med for eksempel byggesaksprosesser, men vi har ikke vært like gode på å iverksette tiltak for å ivareta det, sier Skauen, som er gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i fylkestinget.

Etter et MDG-initiativ ønsker fylket å starte et partnerskap for naturrestaurering i samarbeid med kommuner, organisasjoner og fagmiljøer.

– Dette har to sider. Den ene handler om restaurering av eksisterende naturområder, som bekker, dammer, myrer, beitemark og gammelskog. Den andre dreier seg om reetablering av naturtyper som er i ferd med å bli borte fra fylket vårt – for eksempel slåtteenger, lindeskog og almeskog.

Begynte på egen hånd

Skauen forteller at det biologiske mangfoldet på verdensbasis har gått ned med nesten 60 prosent siden 1970. Selv har han sammen med naboer tatt et privat initiativ for å få opp igjen artsmangfoldet i et skogområde kalt Storebrakka i Torsnes i Fredrikstad.

– Det er et område som var gjengrodd, verken høyproduktiv skog eller spesielt bra for det biologiske mangfoldet. Så har vi ryddet plassen skikkelig – begynt å etablere slåtteenger igjen, opparbeidet dammer og en bekk, og ryddet myrene.

– Dette er typisk Østfold-terreng fra gamle dager som er på vei til å forsvinne. Her vil vi i løpet av få år se et økt artsmangfold, som vi ønsker å få på plass igjen flere steder i fylket, sier politikeren.

Dugnad

Fylkeskommunen går nå bredt ut for å få forslag til prosjekter. De som blir valgt ut vil få dekket inntil halvparten av kostnadene.

– Vi ønsker å få til et samarbeid med kommunene, og gjennom dem også lag, foreninger og grunneiere, slik at det kan bli en dugnad og et spleiselag for å restaurere naturområder og få opp det biologiske mangfoldet i fylket igjen, sier fylkesbiolog Atle Haga.

I vedtaket fra fylkestinget slås det fast at prosjekter som er innovative, og som har overføringsverdi, vil bli prioritert. Det er også ønskelig at naturområder som restaureres eller reetableres i størst mulig grad gjøres tilgjengelig for folk.

– Samtidig er det viktig at det er tiltak som gagner mange plante- og dyrearter, eksempelvis rydding av dammer. Og det er et stort pluss om vi finner naturtyper i nærheten av skoler, slik at dette prosjektet også kan brukes i undervisningssammenheng, fortsetter Haga.

Tidlig interesse

Det er satt av 1,5 mill. kroner i neste års budsjett til arbeidet, og fylkesbiologen har allerede begynt å få henvendelser.

– Det har kommet tilbakemeldinger på dammer som tidligere har hatt et rikt insekts- og dyreliv, med blant annet salamandere og frosker, som er i ferd med å gro igjen. Så folk har allerede begynt å vise interesse, selv om vi ikke har fått inn skriftlige henvendelser ennå.

Fylkespolitiker Erik Skauen forteller at lignende prosjekter har blitt gjennomført med stor suksess i land som Danmark og USA.

– Vi håper å få til noe av det samme her, og relativt enkle tiltak må til. Det krever ikke så mye å reetablere våtmarksområder, og det er også billigere å la skogen vokse opp og bli gammel enn stadig å hogge ned.

Videre til Viken

– Dette vil samtidig ha en positiv effekt på bestanden av skogsfugl og vilt, og er sånn sett også en vinn-situasjon for jegere, sier Skauen.

Han håper derfor at ordningen kan bli videreført utover midlene på neste års fylkesbudsjett.

– Det er min ambisjon. Vi må huske på at Østfold og Akershus er fylkene som antakelig har størst biologisk mangfold. Det betyr at det er kjempeviktige områder å ivareta. Jeg er helt sikker på at både Akershus og Buskerud ser det positive i dette. Det er ikke snakk om mye penger, men et partssamarbeid hvor man deler på utgiftene og en felles dugnad. Da tror jeg man kan få veldig mye ut av hver krone, sier Skauen.