Fredrikstad: Ny stasjon på Grønli i Fredrikstad kan bli seende slik ut. Totalt anslår Bane Nor at mellom 110–130 boliger på strekningen Seut – Kiæråsen kan bli berørt av vei og bane. ILLUSTRASJON: BANE NOR

Så mange boliger kan måtte vike

Et sted mellom 190–320 boliger mellom Seut og Klavestad kan måtte rives for å få plass til ny jernbane og vei. «Verst» går det ut over sentrale Fredrikstad.

Som Dagsavisen Østfold har skrevet tidligere, vil ny jernbane og nytt veimønster i og mellom Fredrikstad og Sarpsborg gjøre voldsomme inngrep i bebyggelsen. De to kommunene samt fylkeskommunen skal før sommeren bestemme seg for hvilke mulige jernbanetraseer, altså alternative linjer, som skal konsekvensutredes nærmere.

Foreløpige og grove tall

I en optimaliseringsrapport har Bane Nor i den forbindelse sett på hvor mange boliger som kan bli berørt av vei og bane, slik de vurderer arbeidet nå. Det er viktig å understreke at dette er foreløpige og grove tall.

Alf Louis Solvang, planleggingsleder på strekningen Fredrikstad-Sarpsborg, forklarer hvordan de har kommet fram til antallet boliger:

– Så langt er det relativt grove beregninger på mesteparten av jernbanestrekningene. Vi har tatt utgangspunkt i en 40 meters bredde, og sett hvor mange boliger som da havner innenfor gjeldende område. I Fredrikstad og Sarpsborg sentrum har vi gjort noe mer detaljerte vurderinger. Men dette er fremdeles på grovt nivå, og det er først når vi får vedtatt en kommunedelplan og senere reguleringsplan at vi kan gå mer i detalj, sier han.

LES OGSÅ: Bane Nor får mange henvendelser daglig 

I rapporten beskrives det også at flere boliger kan bli innløst grunnet støy: «Det er ikke gjort støyberegninger, og boliger utenfor korridoren kan også bli innløst om det ikke er mulig å tilfredsstille støykravene. På den andre siden kan det noen steder være behov for en smalere korridor, og det beregnede tallet blir for høyt.»

Solvang forklarer at støykravene til ny jernbane er mye strengere enn det er for eksisterende toglinje i dag.

Fortsatt usikkerhet

Som tabellen viser, er det anslagsvis 110–130 boliger på strekningen Seut-Kiæråsen i Fredrikstad, hvor det både kommer ny jernbane og nytt veimønster. Dette tilsvarer rundt 160–180 boenheter. Det er i dette område flest vil bli berørt.

– Dette er grove anslag. Går det an å si noe om hvor annerledes tallet faktisk kan bli?

– Nei, det er vanskelig. Disse tallene har vi kommet fram til ved hjelp av kunnskapen vi har i dag. Nå begynner arbeidet med å vurdere konsekvensene mer detaljert. Det skal gi oss svar på om linjene bør bli liggende, justeres eller eventuelt flyttes. Dette kan naturligvis få konsekvenser for hvor mange boliger som blir berørt, forklarer Solvang.

LES OGSÅ: Et styrket Østfold – en løsning for hele landet

Da det fremdeles ikke er bestemt hvor traseen skal gå flere steder, er mange fortsatt usikre på om deres hjem vil bli rammet. Men noen har også visst at deres bolig uansett må vike for jernbane.

– I en del av områdene har man visst om planene i årevis, som på Grønli, hvor den nye stasjonen i Fredrikstad skal ligge. Der er mange klar over at de uansett blir berørt. Ikke bare av jernbanen, men av andre næringsaktører som er interessert i området.