Regjeringen gir 94 millioner til Seut-brua

Regjeringen setter av 94 millioner kroner i statlige midler til å fullføre brua over Seutelva, restarbeider og sluttoppgjør

Det bevilges penger til flere Østfold-prosjekter innen vei og samferdsel over statsbudsjettet 2020.

Rv. 110 Ørebekk – Simo, Fredrikstad kommune

Regjeringen setter av 94 millioner kroner i statlige midler til å fullføre brua over Seutelva, restarbeider og sluttoppgjør. I tillegg er det lagt til grunn at 14 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Bypakke Nedre Glomma og utvider den 1,4 km lange strekningen til firefelts vei samt ny og utvidet bru over Seutelva. Det bygges også sykkelvei og fortau på strekningen. Veien skal etter planen åpnes for trafikk i november 2019.

E134 Oslofjordforbindelsen

Regjeringen legger til grunn å bruke allerede innkrevde bompenger fra forlengingen av innkrevingen på E134 Oslofjordforbindelsen til bygging av gang- og sykkelvei langs fv. 1390 mellom Ottarsrud og Huseby, som vil fungere som omkjøringsvei i en eventuell anleggsperiode.

E6 Nordbytunnelen, fase 2, Ås kommune

Regjeringen setter av 114 millioner kroner til sluttoppgjør. Prosjektet omfatter en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften i Nordbytunnelen i Ås kommune. Anleggsarbeidene startet i august 2017, og arbeidene ble avsluttet i mai 2019.

Diverse tiltak

Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende, og setter blant annet av midler til: 

  • Utbedring av et ulykkesbelastet kryss på rv. 111, Sarpsborg kommune
  • Å videreføre utbyggingen av gang- og sykkelvei langs E6 på fv. 118 mellom Sandbakken og Skjeberg, Sarpsborg kommune
  • Nytt veilys på E18 på deler av strekningen mellom Ørje og Melleby, Marker og Indre Østfold kommuner
  • Bygging av kollektivfelt ved Årum bru på rv.111, Fredrikstad kommune
  • Bygging av undergang ved Rakkestadsvingen på rv. 110, Fredrikstad kommune
  • Bygging av gang- og sykkelvei langs E18 på fv. 128 ved Brennmoen, Mysen kommune
  • Bygging av gang- og sykkelvei langs rv. 19 fra Tigerplassen til Noreløkka, Moss kommune

Planlegging

Regjeringen setter av midler til planlegging av følgende prosjekter:

  • Reguleringsplan for rv. 19, Moss kommune
  • Reguleringsplan for rv. 110 Simo – St.Croix, Fredrikstad kommune

LES OGSÅ: Sukkeravgiften består