Hafslund er en av 12 kirkebygg i Sarpsborg.

Vil redusere antall kirkebygg

Rådmann i Sarpsborg vil sette igang en prosess for å redusere antall kirkebygg. - Meget kontroversielt, sier leder i Kirkelig Fellesråd, Thormod Bjerkholt.

Etter at Sarpsborg kommune hadde brukt 35 millioner kroner på en kirkegård det ikke er bruk for, ble det startet en utredning av kirken.

Det igjen har resultert i en rådmannsinnstilling som blant annet sier:

"Det igangsettes en prosess med sikte på å redusere antall kirkebygg og kirkegårder i Sarpsborg over tid...."

Leder i Kirkelig Fellesråd i Sarpsborg, Thormod Bjerkholdt, lar det stå for rådmannens regning og mener at det per i dag er helt uaktuelt å legge ned kirker i Sarpsborg.

- Det ville blitt ramaskrik, sier han.

- Det er på det rene at kirken må tenke nytt, men å redusere antall kirkebygg skjer ikke nå. I Sarpsborg har vi 12 kirker og det er slik at hvert sokn skal ha en kirke, sier Bjerkholt som er enig i at ikke alle kirker benyttes i like stor grad som kanskje ønskelig.

- Nei, men det er et stort lokalt engasjement rundt kirken i hvert sokn. Det er forbundet for mye symbolikk, historie og kultur rundt en kirke, og jeg tror neppe dette er aktuelt i et valgår, eller for de neste 20 år for den saks skyld, sier Tormod Bjerkholt.

At rådmannen mener kirken må vurdere å redusere antall kirkebygg tror han er satt på spissen.

- I likhet med alle andre må kirken også se hvordan enheten kan effektivisere drift og struktur. Å bruke reduksjon av kirkebygg er nok et virkemiddel for å få enheten til å reagere og finne løsninger.

Sarpsborg kommune bruker i 2017 24 millioner kroner på kirken. I denne summen skal kirken selv budsjettere og sette av midler til blant annet vedlikehold. For neste år mener kriken at det kun er rom for å bruke 250.000 kroner.

- En større andel av kirkens budsjett bør brukes til vedlikehold. Kirkelig fellesråd disponerer overføringen fra kommunen i sin helhet. Bystyret bør allikevel gi klare føringer for hvordan overføringen er ønsket benyttet, skriver rådmannen.

- Er denne summen et tegn på at kirken har for mange kirkebygg og for mye å vedlikeholde?

- Nei, det vil jeg ikke si. Summen er for lav, det er nok riktig. Men det er kommunen som har ansvar for å vedlikeholde kirkene, og de har jo mer enn nok med egne eiendommer. Men standarden på kirkene i Sarpsborg er god og dialogen med kommunen på dette er også god, sier Bjerkholt som ikke er bekymret for at kirkene vil forfalle.

Kirkelig Fellesråd har ikke diskutert spesifikt redusering av kirkebygg, men i rådmannens innstilling så kommer det klart fram at hun ønsker at rådet må ta stilling til det.

- Prosessen innledes med at fellesrådet gjør en vurdering av framtidig kirke- og kirkegårdsstruktur, står det i innstillingen.

- En redusering i antall kirker må ses på i et meget langtsiktig perspektiv. Det er et kontroversielt forslag, men det skjer nok ikke de første 20 årene, sier Thormod Bjerkholt.