Viken

«Hvorfor legges fiskerilinja ned når det er nok søkere, læreplasser og lærekvoter?»

Den såkalte blå linje ved Kalnes videregående skole ble lagt ned midt i sommerferien, uten forvarsel til relevante samarbeidspartnere, og uten klageadgang.

Monica Carmen Gåsvatn
Fylkestingsmedlem, Viken Høyre

Norge forsyner millioner av mennesker med mat over hele verden. Det er en økende interesse for marine fag og sjømatkompetanse, derfor er det viktig at våre skoler og utdanningsinstitusjoner har plass til å utdanne den arbeidskraften næringen trenger. Skal vi fortsette å ha verdens beste sjømatnæring, må vi utdanne så mange flinke folk som næringen trenger for videre vekst og utvikling.

Nettopp dialogen med næringen har ligget til grunn når tidligere Østfold fylkeskommune i 2019 vedtok å opprette Vg2 fiske- og fangst ved Naturbruk på Kalnes videregående skole. Tilbudet ble varmt ønsket velkommen av både politikere og representanter for næringen. Her er noen eksempler:

«Fiskeryrket er det i seg selv veldig nødvendig for Østfold, og nå også Viken, å opprettholde. Det jeg også er spesielt opptatt av, er de utviklingsmulighetene som finnes utover ren fiske- og rekefangst. Det ble snakket mye om havbruk under den politiske behandlingen av saken, og for framtida tror jeg det er veldig viktig å se på hvilke muligheter man har. Det er alt fra skjell til tang og tare som har blitt nevnt, så dette er også et fag for framtida», sa Vibeke Julsrud (MDG), som var saksordfører for saken i fylkestinget.

«Vi har en god del aktive yrkesfiskere i Østfold, og det er et generasjonsskifte. For å få inn nye som satser på dette yrket, er det utrolig viktig at vi får på plass nettopp en slik utdanning. Dette er en fin vei inn i yrket, der man får en god faglig kompetanse», sa fylkestingsrepresentant Roar Lund (H).

«Dette syns vi er veldig positivt. Den siste tiden har det kommet mange nye båter hit til Utgårdskilen. Vi håper at den utviklingen fortsetter», fastslo leder i Østfold Fiskarlag, Christoffer Svennes, som selv driver som rekefisker på Hvaler.

Les også: 101 søkere på venteliste til Fiske og fangst (+)

Et enstemmig fylkesting fattet følgende vedtak den 28.03.2019:

1. Vg2 Fangst og fiske opprettes ved Naturbruk på Kalnes videregående skole fra skoleåret 2020/21. Forutsetningen for opprettelsen av tilbudet er tilstrekkelig antall søkere. Videre forutsettes det at næringen kan garantere for læreplasser i faget, samt elevplasser i faget Yrkesfaglig fordypning.

2. Vg2 fangst og fiske opprettes ved å veksle inn en annen Vg2-klasse. Fra talerstolen i fylkestinget ble det også påpekt av flere representanter at fylkeskommunen skulle gi god informasjon om opprettelsen av, og muligheten til å søke på denne yrkesfaglinjen, og saksordfører for saken Vibeke Julsrud (MDG) sa også følgende: «Vi må komme oss ut på ungdomsskolene og vise fram at dette er et attraktivt og framtidig yrke, få det ut på nettsider som vilbli.no, samt ikke minst være synlige i sosiale og tradisjonelle medier.»

I fylkesrådets behandling av sak 184/2020 i møtet den 25.06.2020 ble forslag til justering av opplæringstilbudet for de videregående skolene i Viken fylkeskommune for skoleåret 2020/2021, samt tilleggsforslag fra fylkesråd for utdanning- og kompetanse Siv Henriette Jacobsen enstemmig vedtatt:
Forslag til justering av opplæringstilbudet for de videregående skolene i Viken fylkeskommune for skoleåret 2020/2021 vedtas med følgende oppdatering av saksframstillingen under avsnittet vurdering: Fangst og fiske ved Kalnes videregående: vilkårene for å opprette nytt tilbud om Fangst og fiske ved Kalnes VGS er ikke til stede, jfr. vedtak i tidligere Østfold fylkeskommune da det hverken er nok primærsøkere eller tilstrekkelig antall garanterte læreplasser for skoleåret 2020/2021.

Les også: – Ønsker svar på hva som har skjedd (+)

I realiteten betyr det at den såkalte blå linje ved Kalnes videregående skole ble lagt ned midt i sommerferien, uten forvarsel til relevante samarbeidspartnere, og uten klageadgang. Begrunnelsen fra fylkesrådet var for få søkere og mangel på læreplasser.

Jeg spør fylkestinget følgende:

1. I den politiske plattformen til Ap, Sp, MDG OG SV står det følgende: «Bevare dagens skolestruktur med et bredt linjetilbud, og tilby et bredt utvalg videregående opplæring, og med fokus på behov i arbeidslivet og muligheter i hele fylket.»

Mener fylkesråden at nedleggelsen av blå linje er i tråd med den politiske plattformen og næringslivets behov for kompetent arbeidskraft innen sjønæringen og marine fag?

2. Ifølge VIGO var det 8 søkere til Vg2 Fiske- og fangst for 2020. Så vidt vi er kjent med, så var det 13-14 søkere etter at inntaket var kjørt. På landsbasis er det ca. 300 søkere til såkalte blå linjer, hvorav ca. 100 står på venteliste. I fylkestingets vedtak fra 2019 står det at en forutsetning er sitat: «Tilstrekkelig antall søkere». I Demokraten 21. august 2020, er fylkesråd Jacobsen sitert på følgende: «Fylkeskommunen i Østfold hadde et vedtak … det måtte være full klasse.»

Hvordan kan fylkesråden hevde dette når tilstrekkelig antall på andre videregående utdanninger tilsvarer søkermassen?

3. I samme avisinnlegg begrunner fylkesråden nedleggelsen med manglende garanti for lærlingeplass.

Hvordan kan fylkesråden hevde dette når næringen selv har bekreftet overfor NHO at de både kan stille med læreplasser, og at det er jobb til nyutdannede?

4. 1. mars var ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass. Vi er gjort kjent med at elever som har søkt seg inn på Vg2 blå linje innen fristen ble kontaktet av fylkeskommunen i juli og fikk beskjed om at linjen: «Ikke skulle bli igangsatt» og at fylkeskommunen hadde «Åpnet opp» søknaden i VIGO slik at eleven kunne stryke sitt ønske om å gå på blå linje og velge en annen linje i stedet.

Er det mange som har fått en slik særordning, og er det med på å skjule et faktisk søkerantall?

5. Fylkesråden utaler i Demokraten 21.08.2020 følgende: «Når det kommer til spørsmålet om antall læreplasser, er et virkemiddel å gi lærlingekvoter på reker», og bruker mangel på lærlingekvoter for reker som argument for nedleggelsen av Vg2 Fiske- og fangst linjen.

Hvordan kan fylkesråden bruke slike argumenter når Kalnes videregående skole har søkt om, og fått innvilget av Fiskeridirektoratet, undervisningskvote av reker med inntil 20 turer med reketrål for 2019/2020, og at det er gitt beskjed om at kvoten for 2020/2021 skulle dobles?

Les også: La ned studietilbud midt i sommerferien – tilbød plass 86 mil unna