Viken: Store forskjeller i billettpriser på buss og tog

– Jeg ser ikke bort fra at østfoldinger kan få noe høyere billettpriser på tog og buss når prisnivået skal harmoniseres innad i Viken, sier leder av samferdselskomiteen Olav Moe (KrF).

Av Paul Norberg

I disse dager er Fellesnemnda for Viken fylkeskommune samlet til møte i Bærum. Et av temaene er harmonisering av prisnivået på kollektivtrafikken i Viken.

– Komplisert

I dag er det virksomhetene Ruter AS, Østfold Kollektivtrafikk (ØKT) og Brakar AS som drifter kollektivtransporten i Akershus, Østfold og Buskerud. Fylkene har ulikt prisnivå, og er også organisert forskjellig. Når Viken fylkeskommune blir et faktum fra 1. januar 2020, er det nødvendig å ha felles retningslinjer for både pris og organisering.

– Men hva betyr det å harmonisere prisene?

– I dag er det Østfold som har de rimeligste prisene. Makspris for en enkeltbillett for voksne er 205 kroner i Buskerud, 123 kroner i Akershus og 60 kroner i Østfold. Det er tilsvarende store forskjeller på 30-dagersbilletter. Som det eneste av de tre fylkene har også Østfoldungdom, opp til 19 år, 50 prosent rabatt på en enkeltbillett. Det er også ulik soneinndeling i fylkene. Og siden Ruter også er operatør i Oslo, må en harmonisering i praksis også gjelde hovedstaden. Det er klart at dette blir komplisert, sier Moe.

– Realistisk?

– Er det realistisk å få til en harmonisering?

– Ja, det er svært ambisiøst, men likevel realistisk. Det hele koker egentlig ned til om Viken og Oslo greier å få til et godt samarbeid. For vi må huske på at Oslo er en viktig del av transportpakken. Dette krever at partene som forhandler er villige til å oppnå et felles mål. Nemlig målet om at stadig flere setter bilen hjemme, og i stedet ønsker å bruke kollektive transportmidler. Det betyr at kollektive transportmidler må være konkurransedyktige på både reisetid og frekvens. Betalingen må være enkel, slik at den gjelder både for buss og tog. Og det må lages et digitalt system som blir så godt at det blir enkelt å skaffe seg billetter, sier Moe.

Han understreker også at det er viktig å få til en samarbeidsavtale med Jernbanedirektoratet og NSB.

– Det har ikke alltid vært like lett å få til et slikt samarbeid, men gode transportløsninger er en viktig del av Stortingets grunnlag for regionreformen. Jeg håper derfor at vi nå får et godt samarbeid, sier Moe.

– Ett selskap

Leder i Østfold Venstre, Finn-Erik Blakstad, ser det som nødvendig å sikre at kun ett selskap driver kollektivtransporten i Viken.

– Sammen med Oslo er Akershus fylkeskommune sterkt inne på eiersiden i Ruter. Det er naturlig at det er dette selskapet som skal drifte kollektivtransporten.

– Er det i tilfelle aktuelt å nedlegge Østfold Kollektivtrafikk (ØKT) og Brakar AS?

– Det kan være en mulighet at Ruter kjøper opp de to øvrige selskapene. Men siden Østfold Kollektivtrafikk er en del av fylkeskommunen, må det i tilfelle omdannes til et aksjeselskap før det eventuelt selges. Det er opplagt at det er umulig å samkjøre hele kollektivtrafikken i det folkerike området Viken, hvis det skal være tre konkurrerende selskaper som skal stå for driften, mener Blakstad.

Han kommenterer også økonomien, og sier at Ruter AS har store inntekter av passasjertrafikken.

– Ikke aktuelt

– Det er ikke unaturlig at selskapet ville være harde i forhandlingene. For det er klart at det vil bli frafall av billettinntekter hvis prisnivået skal harmoniseres ned til Østfold-nivå.

Kommunikasjonsrådgiver Knut-Martin Løken i Ruter sier at det ikke er en aktuell problemstilling å kjøpe opp ØKT og Brakar AS.

– Ruter eies av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i dag. Eierforhold i kollektivtrafikken er noe Fellesnemnda i Viken skal komme fram til, med mål om at det skal bli enklere for kundene å reise på tvers av sonegrenser i framtida, sier Løken.

– Miljøperspektiv

Siv H. Jacobsen (Østfold Ap) fremholder miljøperspektivet som særdeles viktig når kollektivtrafikken i de tre samarbeidsfylkene skal harmoniseres.

– Vi må få ungdom til å bruke tog og buss. Det gjøres ved at det skal være lett å komme fram til bestemmelsesstedene, og det må være enkelt å skaffe billetter som gjelder for hele strekningen som skal kjøres. Det betyr at samme billett må kunne brukes på både buss og tog. Dette fordrer et digitalt system som også må samkjøres i de tre fylkene.

– Kan alt dette stå ferdig til 1. januar 2020?

– Det tror jeg er umulig. Det tar nok to-tre år før vi får utviklet et nytt pris- og billettsystem for hele Viken-området. Dette skal jo baseres på en ny teknologi, og blir nok en del annerledes enn det vi har i dag. Vi må også huske på at det skal forhandles i våre tre fylker, samtidig som Oslo må inn i drøftingene. Men vi har et felles utgangspunkt. Vi ønsker en harmonisering, og vi ønsker at stadig flere bruker kollektive transportmidler.

Sømløst

Hvordan de politiske skillelinjene vil avtegne seg vil bli mer klarlagt etter neste års fylkestingsvalg. Uansett hvilken blokk som vinner valget, er det nok duket for flere uoverensstemmelser når Viken faktisk blir etablert som eget fylke, mener Jacobsen.

I sakspapirene til Fellesnemnda for Viken defineres «sømløse reiser» på denne måten: «En reise er sømløs når kunden opplever få eller ingen ekstra prosedyrer, til tross for at hun krysser flere takst- og sonesystemer, og benytter flere transportmidler. Harmonisering av prisstruktur mellom kollektivselskapene betyr å tilpasse dagens kundekategorier, forretningsregler, rabattordninger og billettsalg slik at kunden opplever like vilkår, uavhengig av hvem de kjøper billett hos. Hvis det ikke gjøres endringer, vil innbyggerne i Viken måtte forholde seg til fire prisstrukturer i 2020, da også NSB har sin egen prisstruktur.»

Fellesnemnda ber nå fylkeskommunene i Buskerud, Østfold og Akershus om å starte et forprosjekt for et felles pris- og billettsystem i Viken.

Fellesnemnda ber også om at arbeidet og utredningen må skje i nært samarbeid med Oslo kommune.