Ungdomsskole skal ha blitt tilbudt vikarlærer i norsk som knapt kunne språket selv

– Et tragikomisk ekstremeksempel på hvor vanskelig det kan være å skaffe kvalifiserte lærervikarer gjennom bemanningsbyråene, mener Utdanningsforbundet.

Rett over nyttår gjennomførte Utdanningsforbundet en uformell og anonym undersøkelse blant grunnskolene i Fredrikstad, for å hente inn informasjon om deres erfaringer med rammeavtalen kommunen har for innkjøp av lærervikartjenester.

Som Demokraten tidligere har omtalt (+), ble avtalen med de tre eksterne bemanningsbyråene Adecco, Manpower og Personalhuset inngått i fjor høst. Ett av spørsmålene som ble stilt i undersøkelsen, var om skolene opplever at disse klarer å skaffe kvalifiserte vikarer, og dette var én av tilbakemeldingene de fikk:

«Skolen hadde behov for norsklærer på ungdomstrinnet. Vikaren som ble foreslått kom til Norge for få år siden, og trenger fremdeles språktrening. Både vikaren og skolen var enig i at norsklærer på ungdomstrinnet ikke var gunstig for hverken elevene eller vikaren.»

Undrende til kvalitetssikringen

– Dette er helt tragikomisk, sier hovedtillitsvalgt Ole Jørgen Christiansen i Utdanningsforbundet Fredrikstad, før han legger til at dette er et ekstremeksempel.

Utdanningsforbundet ønsker ikke å gå ut med hvilken skole dette gjelder, og det kommer heller ikke fram av meldingen hvilket av de tre bemanningsbyråene som kom med tilbudet.

Christiansen trekker likevel fram at over 40 prosent av de 28 skolene som besvarte undersøkelsen deres, svarer at de sjeldnere enn halvparten av gangene opplever at de eksterne aktørene klarer å skaffe kvalifiserte lærervikarer. Han mener dette kan tyde på to ting.

– Det sier enten noe om hvor få kvalifiserte vikarer de har å ta av, eller hvor dårlig silingen er. Vi er godt kjent med at lærere ikke står i kø for vikaroppdrag midt i et skoleår, men man kan likevel lure på hvilken kvalitetssikring som gjøres i bemanningsbyråene, sier Christiansen.

Krever økt forutsigbarhet

Samtidig påpeker han at deres kritikk først og fremst er av systemet, og ikke av hverken den enkelte vikar, byråene eller kommunen i seg selv.

– De som kommer inn, gjør en så god jobb de kan etter forutsetningene de har, men hvis barna skal få det de har krav på, må de vikarene være kvalifiserte lærere, fastslår han, og får støtte fra kollega Fredrik Ranum.

– Utdanningsforbundet har et forslag på bordet om at undervisning som har vært holdt av ukvalifiserte, ikke skal regnes som undervisning. Får man dette på plass, er nok mye gjort.

De to mener uansett at kommunen igjen bør få på plass en egen, intern vikarpool – slik politikerne vedtok i 2016, men senere har utsatt av hensyn til både økonomi og utfordringer med å fylle de 15 stillingene med kvalifisert personell.

– En kommunal vikarpool er mer forutsigbart, for på den måten at man får en fast base å forholde seg til, i stedet for nye folk hele tiden. Med vikarer fra bemanningsbyråer risikerer man å ende opp med folk man ikke kan bruke igjen, og må ut på stadig leting etter andre løsninger, sier Christiansen og Ranum. I tillegg er det viktig at de som er inne i en vikarpool får trygge og forutsigbare arbeidsforhold, legger de til.

– Leverer flere lærere enn før

Av de tre bemanningsbyråene som i dag har avtale om å tilby lærervikarer til Fredrikstad kommune, er det Adecco som har lengst erfaring her i området, etter mer enn ti års samarbeid så langt.

Distriktssjef Cate Munch Ditlefsen i Adecco Østfold kjenner seg ikke helt igjen i Utdanningsforbundets beskrivelser av vikarsituasjonen.

– Alle våre ansatte er fast ansatt, og vi har mange inne som tilbys i undervisningsstillinger i hele Østfold. Så sant det er en kvalifisert lærer ledig, leverer vi det, og det er viktig at vi henviser skolene videre til neste leverandør dersom vi selv ikke har noen tilgjengelig som oppfyller behovet deres, sier hun.

Som både Fredrikstad kommune og Utdanningsforbundet tidligere har vært inne på (+) overfor Demokraten, forteller også hun at det er utfordrende å skaffe kvalifiserte lærere etter at skoleåret er i gang.

– Får vi bestillinger på ti lærere til ti skoler en morgen, så kan det være at vi har brukt opp våre tilgjengelige ressurser. Det er da vår plikt gjennom avtalen å gi beskjed om at vi ikke har ønsket kompetanse. Mangelen på kvalifiserte lærervikarer er et landsomfattende problem, og er nok også noe av årsaken til at Fredrikstad valgte tre leverandører – for å sikre seg flere muligheter. Etter den nye avtalen her ble inngått har det også blitt levert flere lærere enn tidligere, sier Ditlefsen.

– Vi skulle ønske Utdanningsforbundet heller brukte enda mer tid på å påvirke til utdanning av flere lærere, for det er en kjensgjerning at det blir utdannet for få i dag. Det er et tankekors at det er svært mange som ønsker å bli lærere, men som ikke kommer inn på utdanningen fordi det ikke er nok plasser, legger hun til, og referer blant annet til en sak fra NRK om rekordsøkning til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Ber om direkte tilbakemelding

Adecco er likevel opptatt av å skaffe så gode vikarer som mulig ut fra det arbeidsmarkedet de må forholde seg til.

– Vi ser alltid på attester, vitnemål og referanser, og leverer aldri ut noen vikarer om de ikke har dette i orden. I tillegg sender vi en skriftlig melding til alle skoler ved hver bestilling, hvor vi ber om umiddelbar tilbakemelding dersom de ikke er fornøyde, eller dersom kandidaten ikke tilfredsstiller deres forventning. Dersom en skole sier ja til en medarbeider uten pedagogisk utdannelse, er vårt minstekrav en bachelor eller master, undervisningserfaring og selvfølgelig politiattest – men vi ønsker først og fremst å velge blant de som også har pedagogisk utdannelse, sier Ditlefsen.

Når det gjelder ekstremeksempelet fra Utdanningsforbundets undersøkelse, er hun ikke kjent med dette konkrete tilfellet, ei heller noen liknende eksempler. På generelt grunnlag sier hun at det er viktig at skolene kommer direkte til dem dersom de har hatt negative opplevelser.

– Vi har i alle fall ikke mottatt en sånn tilbakemelding, og er helt sikre på at dette eksemplet ikke gjelder en av våre. Samtidig mener jeg det er trist om skoleledelsen ikke har tatt kontakt med det aktuelle bemanningsbyåret og meldt fra om dette.

– Egnethet er kjempeviktig, og når vi skal tilby vikarer ser vi alltid på hvilken respons de har fått fra andre oppdrag. Dersom tilbakemeldingene er negative, bruker vi ikke disse vikarene igjen, understreker Ditlefsen.

Bruker tid på kvalitetssjekk

Demokraten har også vært i kontakt med de to andre bemanningsbyråene Fredrikstad kommune har avtale med, og ingen av dem kjenner heller til norskvikar-eksempelet fra Utdanningsforbundet.

På generelt grunnlag er de likevel klare på at de har tydelige retningslinjer for kvalitetssikring av sine vikarer.

– Har vi ikke kvalifiserte kandidater i henhold til bestillingen, takker vi nei. Vi har også tilknyttet oss en konsulent med lærerkompetanse som bruker mye tid og ressurser på intervjue og bli kjent med aktuelle kandidater. Dette sammen med referansesjekker er en utrolig viktig ekstra kvalitetssikring, sier regiondirektør Jorunn Ekornåsvåg i Manpower.

Hun opplever heller ikke at det nødvendigvis er vanskelig å levere kompetente vikarer.

– Skolene er som regel svært presise med tanke på hva de trenger, og når vi får en henvendelse ser vi gjennom våre kandidater for å finne den rette. I de aller fleste tilfeller har vi kvalifiserte lærere tilgjengelig, men om det kommer en veldig spesifikk bestilling på kort varsel, kan det være mer utfordrende, sier Ekornåsvåg.

– Følger kravspesifikasjoner

Den samme oppfatningen deles av Personalhusets regionsjef for Østfold og Follo, Kenneth Angeland, som er den nyeste leverandøren av lærervikarer til Fredrikstad kommune.

– Vi er ikke ferske på å levere pedagogisk personell, men har i all hovedsak levert til det private tidligere. Lite av vårt volum har vært til skole, og i og med at vi ikke har hatt så mange lærerbestillinger, har vi i liten grad kjent på utfordringen med å skaffe kvalifiserte vikarer.

– Det jeg kan si, er at når kommunen gjør en bestilling til oss, så følger det med en kravspesifikasjon. Har vi ikke tilgjengelig personell som svarer til kravspesifikasjonen, leverer vi heller ikke, fastslår Angeland.