Sprer over tusen tonn salt på Fredrikstad-veiene!

Brøyteredskapen til Fredrikstad kommune har ikke vært ofte ute på vinterveiene denne sesongen – men på fire år har forbruket av veisalt doblet seg!

Konstituert veisjef i kommunen, Terje Langgård, forteller at vintre med glatte veier og underkjølt regn gir betydelig økt forbruk av salt og sand.

– Antall tonn som forbrukes viser tydelig utviklingen. I vintersesongen 2013/2014 ble det brukt 530 tonn med salt og 830 tonn med sand. I sesongen 2017/2018 gikk det med 1136 tonn med salt og 2779 tonn med sand!

– Fjoråret ble ekstremt på grunn av lite snø og lange perioder med glatte veier. Dette har også resultert i at vi må engasjere flere private kontraktører med strøapparater, hvor må vi betale en fast sum for årlig beredskap.

600 000 for hver brøyterunde

– Hva regner dere som en «normalvinter» og hvordan budsjetteres den?

– En normal vinter regnes en vinter med fem til seks fulle gjenbrøytinger. En full brøyting kostnadsberegnes til mellom 500 000 og 600 000 kroner, i tillegg kommer kostnader til fastberedskap for private kontraktører og vaktordning til kommunalt mannskap. Totalt brøytebudsjett 2018: 5,7 millioner kroner.

Kun brøyting på private veier

– Får dere mange klager på manglende strøing av spesielt små sideveier?

– Vi får en del klager på det som kanskje mange oppfatter som seint strøing, men ikke så mange på veier som blir uteglemt. Jeg må nevne her at vi kun brøyter enkelte private veier, men ikke strør. Likevel får vi en del henvendelser om strøing i private veier, det må vi avslå! forklarer veisjef Langgård.

Preventiv salting

Det er klare regler for når Terje Langgård beordrer mannskap og biler ut på veiene.

– Kriteriene for oppstart av brøyting er at det skal være minimum tre centimeter snø på samleveier, gang-/sykkelveier, offentlige p-plasser og fortau (som for øvrig skal være gjennombrøytet før klokka 07.00). På p-plasser ved skoler, adkomstveier, barnehager og institusjoner er minstekravet seks centimeter med tørr snø og på private veier ti centimeter. I tillegg må det utvises skjønn i forhold til lokale forhold som snøfokk og lignende.

– Salting utføres på veier med mye trafikk, industriveier, bussruter enkelte vanskelige bakker og sentrale bygater. Salting skal først og fremst være preventiv, det vil si hindre at snø og is fester seg til veibanen og således motvirke glatt veibane og lette snø- og isrydding.

– I spesielle tilfeller kan salt brukes til å fjerne tynne islag på veidekket. Men heller ikke da skal saltet brukes i så store mengder at islaget smeltes. Saltet skal svekke islaget slik at trafikken selv bryter isen i stykker. På denne måten vil man som regel klare å holde vegbanen forholdsvis tørr, såfremt retningslinjene for snøbrøyting overholdes.

Ikke flytende salting

– Fylkeskommunen bruker flytende salt på veiene, er det aktuelt for Fredrikstad?

– Vi har observert at fylke har begynt med bruk av flytende salting. Vi har ikke planer om å gjøre dette de nærmeste årene fordi det krever investering i nye saltaggregater, og at eneste fordel med flytende salting er at is smelter fortere.

– Vi mener at å salte med veisalt holder den ønskede standarden på kommunale samleveier hvor kollektivtrafikk foregår. For øvrig kan jeg tillegge at fordelingen mellom bruk av salt og sand her i Fredrikstad er at veisalt brukes på ca.10 mil med samleveier og industriveier. Strøsand brukes på ca. 45 mil med adkomst- og boligveier, fortau og gang- sykkelveier.