Slakter bruken av ufaglærte vikarer

Utdanningsforbundet roper varsku om vikarsituasjonen i Fredrikstad-skolen. Mener bruk av eksterne bemanningsbyråer er byråkratisk, og fører til høy andel ukvalifiserte lærervikarer.

– Når man på den ene siden skal avskilte en rekke lærere med tanke på de nye kompetansekravene fra 2025, og i andre enden søker etter vikarer med utlysningsteksten «pedagogisk utdanning er en fordel», er det direkte uholdbart, fastslår hovedtillitsvalgte Ole Jørgen Christiansen og Fredrik Ranum i Utdanningsforbundet Fredrikstad.

De henviser til at Fredrikstad kommune i fjor høst inngikk en ny rammeavtale med tre eksterne bemanningsbyråer om å forsyne grunnskolene i byen med lærervikarer ved sykdom eller annet fravær.

– Profesjonsbeinet vårt sier at det viktigste er at barna får kvalifiserte lærere. Samtidig er vi som fagorganisasjon også opptatt av at de som jobber har forutsigbare og trygge arbeidsforhold, og som ansatt ville jeg helt klart foretrukket å være ansatt i den virksomheten jeg skal yte tjenester for. Opplæring er en av kjerneoppgavene til kommunen, og da skjønner jeg ikke hvorfor man skal være ansatt i et annet firma som kommunen igjen må leie inn fra, sier Christiansen.

Frustrasjon ved skolene

Over nyttår gjennomførte Utdanningsforbundet en uformell spørreundersøkelse blant grunnskolene i kommunen angående vikaravtalen, og svarene var ikke oppløftende.

– 28 skoler har gitt tilbakemelding, og på spørsmål om de opplever at bemanningsbyråene klarer å skaffe kvalifiserte vikarer, er det kun to skoler som svarer «alltid». Over 40 prosent svarer at dette skjer under halvparten av gangene eller aldri. At dette går ut over kvaliteten på undervisningen er jeg helt sikker på, sier Christiansen, men understreker at denne statistikken skal leses med forbehold.

– Vi kommer til å kjøre en ny temperaturmåling om noen måneder, og da vil vi kanskje få mer valide svar, fordi avtalen har løpt lenger og flere har blitt bedre kjent med den.

– Tungrodd system

De to hovedtillitsvalgte peker også på at vikartjenesten i dag oppleves som tungrodd, og at dette til sjuende og sist går utover undervisningskvaliteten.

– Dette er et veldig byråkratisk system, ved at man først må ringe ett og ett vikarbyrå i håp om å få inn noen som har riktig kompetanse, og deretter begynne på toppen av prioriteringslista igjen dersom det ikke lar seg gjøre. Dette er ikke et holdbart system for dem som skal få kabalen til å gå opp ute på skolene, fastslår de to.

– I første omgang går dette ut over styrkingstiltak som ikke er lovpålagt, fordi man kanskje velger å sette inn assistentressurser som lærere for andre klasser framfor å gå den byråkratiske veien om bemanningsbyråene.

De påpeker samtidig at de ikke er kritiske til skolelederne rundt omkring, men til systemet i kommunen.

– Folk hiver seg rundt for å få det til å gå i hop, og de som sitter med vikaransvaret rundt omkring gjør en kjempejobb. Utfordringen er at man ikke har nok kvalifiserte folk å velge i, og da ender det med at de lærerne som allerede er der strekker seg langt, og tar på seg ekstratimer. Det skal litt til for å få det til å gå rundt i lengden, og går utover kvaliteten på sikt, fortsetter de.

Utdanningsforbundet erkjenner at Fredrikstad kommune har lagt seg på et høyere ambisjonsnivå enn det opplæringsloven krever, men advarer mot at dette skal bli en hvilepute.

– Fredrikstad har prioritert høyere lærertetthet enn mange andre norske byer. Tidlig innsats er ikke lovpålagt på samme måte som en del andre ting, og da blir det vanskeligere for oss å argumentere med at tilbudet ikke er pedagogisk forsvarlig så lenge det er innenfor loven. Dette handler likevel om et politisk verdivalg, og med dagens situasjon klarer man ikke å levere på det som er målsettingen til kommunen.

Kommunal tjeneste på is

Tidligere hadde kommunen en egen vikarpool, og i mai 2016 ble det politisk vedtatt at denne skulle gjenopprettes, med 15 fast ansatte vikarer til fordeling på skolene ved behov. På grunn av økonomiske hensyn, har det imidlertid blitt lagt på is.

– Det er ikke tvil om at det å bruke ufaglærte er en billigere løsning, men vi mener at alle barn har krav på en kvalifisert lærer, og hadde gjerne sett det som en lovfestet rett. Vikarbehovet i Fredrikstad-skolen er stort, og vi er undrende til om de avtalene kommunen har nå, sørger for god nok kvalitet og om det er noen penger å spare på det kontra en egen vikarpool.

– Får man en ekstremsituasjon med mange sykefravær er det forståelig at det brukes en ufaglært fremfor å sende elevene hjem, men vårt poeng er at dette må skje så sjeldent som mulig. Bruker man ufaglærte kun av hensyn til å holde budsjett, er det direkte uholdbart, fastslår Christiansen og Ranum.

– Krevende situasjon

Leder i oppvekstutvalget i Fredrikstad kommune, Siri Martinsen (Ap), erkjenner at det er en utfordring å skaffe nok kvalifiserte vikarer.

– Det er absolutt ikke noen ønskesituasjon at vi ikke får inn kvalifiserte fagfolk ved behov for vikar, og det mest optimale hadde selvsagt vært om vikarbehovet ikke var der i det hele tatt, men det er dessverre urealistisk.

– En av de store utfordringene er at de aller fleste som utdannes, får fast jobb med en gang. I tillegg er det nye krav på vei inn, som fordrer et stort kompetanseløft blant lærerne, og gjør at mange har fravær på grunn av videre- og etterutdanning. Disse to faktorene kombinert, fører til at det er langt fra nok kvalifiserte lærere som står klare til å fylle hullene, og det er en krevende situasjon å stå i for både skolene og kommunen, sier den politiske skolelederen i kommunen.

Hun forteller samtidig at de ikke har gitt opp håpet om å få på plass en vikartjeneste for lærere i kommunens egen regi, men at pengene så langt ikke har strukket til.

– Vi har lenge hatt et ønske om å etablere en kommunal vikarpool, men av økonomiske årsaker har det ikke vært mulig å gjennomføre vedtaket som ble gjort i 2016. Blant annet hadde vi i fjor et overforbruk på 40 millioner kroner i oppvekstsektoren, som legger begrensninger på handlingsrommet.

Stiller krav

Hvor mye bruken av eksterne bemanningsbyråer koster sammenliknet med egen vikarpool, har hun ikke konkrete tall på.

– Innleie fra bemanningsbyråer er dynamisk, og varierer fra år til år og skole til skole, kommenterer hun.

Samtidig er Martinsen klar på at ufaglærte undervisere skal være absolutt siste utvei for skolene.

– Vi stiller krav med tanke på anbudsrundene, og er samtidig tydelige på at vi fortrinnsvis ønsker at skolene skal bruke interne krefter.

– For oss er det ønskelig at vi skal ha kvalifiserte lærere inne som vikarer, så langt det lar seg gjøre. Det forutsetter at det finnes nok kvalifiserte lærere tilgjengelig, og da må vi som kommune gjøre en best mulig jobb med å markedsføre Fredrikstad-skolen som et godt sted å jobbe.

Også hun er bekymret for hvordan situasjonen vil utvikle seg når de nye kompetansekravene til lærere slår inn for fullt.

– Lærerutdanningen er i endring, med strengere krav, som gjør at lærere som har vært i skolen i mange år ikke lenger kan undervise i de samme fagene de har gjort til nå. Jeg er skeptisk til disse nye kravene på flere områder, og dersom det resulterer i at man mister mange dyktige lærere som har gjort en god jobb i mange år, blir det en utfordring å få logistikken til å gå opp på sikt, sier Martinsen.