Pila peker oppover for Østfold-skolene

Andelen elever i Østfold som består alle fag på videregående skole ligger fortsatt under landssnittet, men fylkeskommunen ser likevel en positiv utvikling.

Tirsdag offentliggjorde Utdanningsdirektoratet (Udir) for tredje gang den såkalte skolebidragsindikatoren – en årlig rapport som blant annet viser andelen elever ved hver enkelt skole som består alle fag, sammenlignet med landsgjennomsnittet.

For å gjøre resultatene mest mulig presise, justeres tallene slik at de tar høyde for foreldrenes utdanningsbakgrunn og andre sosiale variabler.

Størst gap på yrkesfag

For Østfold har Udir lagt til grunn en forventning om at 85 prosent av elevene på studieforberedende programmer får bestått i alle fag, og 82,4 prosent på yrkesfag. Forrige skoleår lå Østfold-elevene henholdsvis 0,1 og 1,5 prosent under denne forventningen.

– Vi ser at skolebidraget vårt er større på studiefag enn yrkesfag, og det er nettopp derfor alle ledd i organisasjonen har rettet en ekstra innsats mot yrkesfagene de siste årene, sier skole- og fagopplæringssjef Erik Bråthen i Østfold fylkeskommune.

– I likhet med mediene fikk vi tilgang på rapporten først nå, så vi skal bruke god tid på å sette oss inn i resultatene og se hvor vi har størst forbedringspotensial, legger han til.

Les også: Tilbringer sommeren på skolebenken

– Verre før

Resultatene viser samtidig at skolene i Østfold var enda lengre unna i 2016/17, da 3,7 prosent færre enn forventet besto på studieforberedende, og 2,9 prosent på yrkesfag.

Bråthen poengterer også at situasjonen har sett enda mørkere ut i Østfold hvis man går lenger tilbake i tid, og at pila nå peker i riktig retning.

– Jeg tolker ikke denne rapporten som blinkende røde lys, for vi har ligget langt under dette tidligere. Nå er vi omtrent på landssnittet innenfor studieforberedende, og vi nærmer oss på yrkesfag. Vi har kommet oss oppover på den nasjonale listen, noe vi er godt fornøyde med – selv om det ikke er noe mål i seg selv å gjøre dette til en konkurranse mellom fylkene, sier Bråthen.

Skryter av skolene

Skole- og opplæringssjefen mener det er flere årsaker til den tross alt positive utviklingen, spesielt innenfor yrkesfagene.

– Tidligere har man sett på de to årene i skole og de to påfølgende i arbeidslivet atskilt. Nå ser man i større grad alle fire årene i sammenheng. Skolene har blitt mer involvert i arbeidet rundt formidling av læreplasser, og det begynner vi nå å høste fruktene av.

– Det er først og fremst ute på skolene det gode arbeidet blir gjort, i tett samarbeid med politikerne som legger føringer og fylkesadministrasjonen som følger opp, fastslår han.

Nå håper Bråthen denne trenden vil fortsette også i årene som kommer.

– Det er det siste skoleåret som er mest positivt av disse tre som sammenlignes, og det viser at vi må ha gjort noe riktig. Nå har vi vedtatt en egen plan som heter «Østfoldskolen mot 2020», og det blir viktig å følge opp det gode arbeidet som allerede er gjort gjennom denne planen.

– Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre med å få enda flere gjennom med bestått i alle fag, og alt i alt er dette en fin faglig rapport som gir oss noe å strekke oss etter, slutter han.