Krevende vikar-kabal

– Det er ikke flust med kvalifiserte lærere som banker på døra etter 1. september, sier skolesjefen i Fredrikstad kommune.

Som Demokraten omtalte tirsdag, inngikk Fredrikstad kommune høsten 2018 en ny rammeavtale med tre eksterne bemanningsbyråer om innkjøp av vikartjenester til undervisning i grunnskolen.

Dette til tross for at politikerne i mai 2016 vedtok å opprette en ny kommunal vikarpool med 15 faste stillinger for å dekke behovet for lærervikarer, et vedtak som av blant andre økonomiske årsaker ble utsatt på ubestemt tid høsten 2017.

– Vi har fortsatt innsparingskrav på oss, men kjente også på at det var svært utfordrende å få på plass en vikarpool med en kvalitet vi kunne være bekjent av, oppgir etatsjef for skole, Marit Mundahl som noen av årsakene til at en egen lærervikartjeneste foreløpig ikke er etablert.

Les også: Slakter bruken av ufaglærte vikarer (+)

Erkjenner kvalitetsutfordring

– Vi gikk faktisk til det steget å lyse ut de 15 stillingene, men etter å ha vurdert søkerlisten og foretatt intervjuer konkluderte vi med at det var få eller ingen som hadde ønskede kvalifikasjoner. For å få en pool med god nok kvalitet ønsket vi å få inn folk med undervisningskompetanse i tre eller flere fag – og gjerne både norsk, matte og engelsk – og som kunne undervise på flest mulig nivåer i grunnskoleløpet, fortsetter hun.

Ifølge skolesjefen er tilgangen på kvalifiserte lærervikarer en stor utfordring generelt i kommune-Norge.

– Det er ikke flust med kvalifiserte lærere som banker på døra etter 1. september, for de aller fleste får seg en jobb før skolestart. Når vi i tillegg ønsker å få tak i folk med en kombinasjon av faglig bredde og dybde, er det et krevende område.

– Alle ønsker selvfølgelig kvalifiserte vikarer, og dersom det ikke lar seg gjøre, er det dessverre ikke til å unngå at det går utover kvaliteten på undervisningen, sier Mundahl.

Ber om innspill

Rammeavtalen med de tre eksterne bemanningsbyråene gjelder for to år, med mulighet for forlengelse på ett og ett år.

– Det er viktig å gjøre en god evaluering underveis av hvordan dette fungerer, og derfor har innkjøpsavdelingen allerede nå bedt om tilbakemeldinger fra skolene. Foreløpig har det ikke kommet så mye, og vi ser at det kan være fornuftig å ta en ny runde på dette mot slutten av skoleåret, sier Mundahl.

Utdanningsforbundet i Fredrikstad har stilt seg svært kritiske til den nye rammeavtalen (+), og mener den både er byråkratisk og fører til økt bruk av ufaglærte vikarer i undervisningssammenheng. I tillegg stiller de seg undrende til om kommunen virkelig sparer penger på å benytte seg av eksterne bemanningsbyråer for å dekke behovet for lærervikarer, framfor å reetablere en kommunal vikarpool.

– Det er innkjøpsavdelingen som styrer med rammeavtalene rundt bemanningsbyråene, men selvsagt i tett samarbeid med fagetatene. Vi har ikke noe tall på hvor mye dette koster oss kontra kommunal vikarpool, og noe av problemet med en slik sammenlikning er at vi ikke har etablert en egen vikartjeneste, og derfor ikke vet sikkert hva dette ville kostet oss, sier Mundahl.

– Frivillig ordning

Samtidig poengterer hun at skolene selv velger om de vil benytte seg av ordningen, eller løse vikarbehovet på annet vis.

– Når en virksomhet henvender seg til bemanningsbyråene skal de oppgi ønsket kompetanse, og så er det byråenes oppgave å levere vikarer som så langt som mulig oppfyller disse ønskene. Det er opp til hver enkelt virksomhet å akseptere eller avslå den vikaren de blir tilbudt, og derfor har vi i forkant av at avtalen trådte i kraft hatt et informasjonsmøte der blant annet kompetansekravene i opplæringsloven ble gjennomgått.

– Enkelte skoler løser deler av vikarbehovet ved å holde igjen noen timer på hver enkelt lærer, slik at de har en restpott til disposisjon for å ta vikartimer, men dette er likevel ikke nok til å dekke inn alt av fravær, medgir skolesjefen.

Følger opp kompetansekrav

Hun uttrykker derfor stor forståelse overfor de bekymringene Utdanningsforbundet løfter på vegne av sine medlemmer.

– Rektorene har et visst handlingsrom til å omdisponere ressursene sine, men om man flytter for mye på ansatte som egentlig skal utføre andre oppgaver eller benytter seg av ufaglærte for å dekke vikarbehovet, er det betenkelig. Vårt utgangspunkt er at vi skal benytte oss av kvalifiserte lærere, også når det gjelder vikarer, og at det kun unntaksvis skal benyttes ufaglærte, sier Mundahl.

Avslutningsvis påpeker hun at skoleetaten har et godt samarbeid med innkjøpsavdelingen om kvalitetssikring av vikarer som tilbys gjennom bemanningsbyråene.

– Jeg har sett annonsene som lå ute i høst, og de var nok litt mindre presise på hva opplæringsloven krever av kompetanse enn hva vi hadde ønsket. Det ligger ikke til meg å følge opp kravene som stilles fra bemanningsbyråene, men kommunen har klare rutiner for å sjekke kompetansen til de som blir tilbudt som vikarer.