FORNØYD: Kornbonde Magnus Talberg driver familiegården Talberg gård i Skjeberg parallelt med jobben som daglig leder i Østfoldkorn SA. Han og datteren er glad for at nedbygging av matjord er på vikende front i Østfold.

Kornfylket Østfold flinkere til å verne matjord

I løpet av de fire siste årene har omdisponering av dyrka jord til andre formål blitt nesten halvert i Østfold. Kornfylket har gått fra å være «jordvernverstinger» til å bli blant de beste i klassen.

– Vi som lever av å omsette korn er selvsagt kjempeglade for utviklingen, selv om omdisponering av dyrka mark fortsatt finner sted i altfor stor utstrekning, sier daglig leder Magnus Talberg i Østfoldkorn SA.

Han driver også kornproduksjon på Talberg gård i Skjeberg, en gård som har vært i familien i mange generasjoner – og vet hvor mye arbeid som ligger bak god matjord.

– Det er lett å glemme at kvaliteten på jorda er jobbet fram gjennom opptil tusener av år med kultivering og dyrking. Når man bygger ned og erstatter med for eksempel vei eller kjøpesenter blir matjorda ødelagt for all framtid, sier Talberg.

Les også: Advarer mot å legge asfalt over matjord

Nesten halvert

De siste årene har det blitt et sterkere søkelys på jordvern i Norge. Blant annet har Stortinget vedtatt et nasjonalt mål om at maksimalt 4.000 dekar matjord kan bygges ned årlig. I fylkesplanen for Østfold er også jordvern behørig omtalt, og nå begynner dette å gi resultater.

– I den nye fylkesplanen er det mål om å redusere den årlige omdisponeringen i Østfold til et absolutt minimum. Nå har Østfold lykkes med å redusere nedbygginga av dyrka og dyrkbar jord – både som følge av at kommunene har lyttet og lagt ut mindre, og at vi har kommet med flere innsigelser, sier seniorrådgiver Kjersti Stenrød ved landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold.

Tall kommunene selv har rapportert inn til SSB viser at Østfold sett under ett tidligere har vært blant fylkene som har godkjent mest nedbygging av dyrka og dyrkbar jord, til tross for at vi er ett av landets desidert største kornfylker.

Fra 2014 til 2016 har nedbygginga nesten blitt halvert – fra 611 dekar til 321. Foreløpige tall for 2017 viser kun 137 dekar.

– Østfold har et stort arealforbruk per person om vi måler opp mot sammenliknbare fylker og byområder som Drammen. Det har vært et mål å få ned denne arealbruken, og det tok noen år før vi begynte å se resultater, kommenterer Stenrød.

Les også: Fortsetter veibygging på jordet

– Periodisk

Leder Svend Arild Uvaag i Østfold Bondelag tør likevel ikke juble for høyt.

– Dette går i perioder, og når det har vært tatt ut mye tidligere henger det gjerne sammen med utbyggingen av E6 og E18. Vi vet det kommer nye samferdselstiltak som vil ramme hardt også senere, som for eksempel Intercity-utbyggingen.

Men han er fornøyd med at jordvern virker å være lenger fram i bevisstheten både nasjonalt og lokalt.

– Det er fortsatt et stykke igjen til det nasjonale målet, men det er nok sånn at kommunene har fått et økt fokus og en mer positiv holdning, sier Uvaag.

Bondelagslederen mener det bør være mulig å utvikle store nærings- og samferdselsprosjekter på en skånsom måte for landbruket.

– Vi har tross alt store arealer med utmark og fjellområder vi kan utvikle med tanke på industri, og det har man også gjort i Østfold. Den største utfordringen er infrastruktur, men der må man også finne de beste løsningene slik at man tar minst mulig av den dyrka jorda. En mulighet er å legge vei eller jernbane under bakken.

Økt nydyrking

Samtidig som nedbyggingen er redusert har etablering av områder for nydyrking økt – fra 255 dekar i 2013 til 718 i 2017.

– Det er en positiv trend, men det tar mange år før denne jorda er fullverdig. Derfor er det viktig med et høyt fokus på å bevare matjorda både i kommunal forvaltning, hos Statens vegvesen og i privat næringsutvikling, sier Uvaag.

Også Kjersti Stenrød hos Fylkesmannen i Østfold er opptatt av å ikke hvile på laurbærene i jordvern-spørsmål.

– Det er fortsatt potensial for å fortette enda mer her i fylket, slik at vi kan få omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord enda mer ned – eller i alle fall holde det på et stabilt lavt nivå.

– Mat må vi ha, og i Norge er bare tre prosent av arealet vårt jordbruksareal, mens kun en tredel av det igjen kan brukes til matkorn. Østfold er i en særstilling her, fordi vi har et jordbruksareal på 20 prosent der nesten alt kan brukes til kornproduksjon. Derfor er det ekstra verdifullt å verne jorda her, og vi må være ekstra strenge, slutter Stenrød.