Hvaler

Paul Henriksen med klar beskjed til Jon-Ivar Nygård

Foreløpig stenges ett kjørefelt på Asmalsund bru fram til 31. mai. Det får tidligere Hvaler-ordfører Paul Henriksen til å se rødt.

12. april startet Viken fylkeskommune med vedlikeholdsarbeider av Asmalsund bru. Trafikken lysregulert. Som Dagsavisen Demokraten tidligere har omtalt har trafikanter i flere år vært bekymret for betong i oppløsning, svai på brua og synlige rustne armeringsjern. «Det er nå avdekket behov for å utføre et mer omfattende arbeid enn planlagt», skriver fylkeskommunen.

Hvalers livslinje

I et Facebook-innlegg beskriver Paul Henriksen bruene på Hvaler som kommunens livslinje:

Det er selvsagt bra at Statens vegvesen både overvåker og vedlikeholder bruene som knytter Hvaler til fastlandet. Det var disse bruene, og etter hvert tunnelen, som snudde fraflyttingen til fastlandet på 70-tallet og igjen skapte vekst i øysamfunnet. Her snakker vi om en kommunes livslinje med bruer som er bygget for en helt annen trafikkmengde, og som det burde være en klar plan for å erstatte.

– Meningen med utspillet var et ønske om å sette ord på det som er en stor bekymring på Hvaler. Noe både privatpersoner og yrkessjåfører snakker mye om. Selv om jeg adresserer ansvaret til sittende samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), og til fylkeskommunen som veieier, er jeg ikke så godtroende at pengene automatisk kommer, men ser gjerne at vi får en politisk debatt om øysamfunnets sårbarhet, sier Paul Henriksen til Dagsavisen.

Prioriterer ikke Hvaler

Veisystemet på Hvaler, Kjøkøybrua og Asmaløybrua fremstår som nedslitt og til dels utdatert tatt i betraktning den store trafikkøkningen vi har hatt de siste tiårene, mener Henriksen.

– Spesielt bruene bør inn i Nasjonal Transportplan, her kan politikerne lokalt være pådrivere. Fylkespolitikerne er imidlertid de som først og fremst bærer et betydelig ansvar. Jeg våger påstanden om at et øysamfunn på Vestlandet eller i Nord-Norge hadde fått større fokus, enn det som kommer Hvaler til del, fordi vi snakker om en øysamfunnenes sårbarhet. Jeg opplever ikke at den samme bevisstheten råder i vår del av landet.

– 80 prosent av leieinntektene fra våre fire kystledhytter går til foreningen. Vi har store faste og flere løpende prosjekter. Hadde vi ikke hatt disse fire hyttene ville aktiviteten vært langt lavere, sier leder i Hvaler kulturvernforening, Paul Henriksen.

Frykter du en dramatisk ulykke?

– Nei, jeg kan ikke tro at vi er der at bruene er så dårlig at de i verste scenario vil bryte sammen. Jeg har ingen faginnsikt og velger å tro at Statens vegvesen overvåker og vedlikeholder bruene slik at vi unngår en dramatisk ulykke. Imidlertid bør du ikke være bruingeniør for å oppleve skjevhetene i bruene. Når det i tillegg, som nå på Asmaløybrua, dukker opp forhold som avkrever kjøring i ett felt i en lengre periode, gir det en opplevelse av at det er noe her som er underkommunisert både overfor kommunen og befolkningen, svarer Paul Henriksen.

– Det som også hører med til bildet er at bruene ikke på noe vis tilgodeser gående og syklister, et tungt forhold når vi diskuterer utbedring av vei og brusystemet på Hvaler.

Bompenger

Tidligere Hvaler-ordfører Paul Henriksen mener øysamfunnet igjen må avfinne seg med bompenger.

– I disse utfordrende samferdselssakene er det helt klart snakk om tung økonomi. Jeg tror ikke situasjonen blir bedre når vi igjen skal tilbake til Østfold fra 1. januar 2024, snarere tvert imot. Selv om ingen av oss ønsker bompenger, tror jeg vi ikke kommer unna å bidra gjennom bompengesystemet. Upopulært å si dette selvsagt, men her er det realisten i meg som slår inn.

Nygård forstår skuffelsen

Tidligere Fredrikstad-ordfører og nå samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har forståelse for Paul Henriksens frustrasjon.

– Jeg vet dette er viktig for Hvaler, og jeg har forståelse for at man er skuffet over at bruene ikke er foreslått inn i Nasjonal Transportplan (NTP) fra virksomhetene. Like fullt er det viktig for meg å understreke at dette bare er fagetatenes forslag til hvordan ressursene skal prioriteres, sier Nygård til Dagsavisen og legger til:

– Virksomhetenes svar på prioriteringsoppdraget er viktige bidrag inn i arbeidet vårt med ny NTP, men det er ikke nødvendigvis fasit. Svarene er nå sendt på offentlig høring fram mot sommeren, og så skal vi som politikere begynne den vanskelige jobben med å prioritere inn i ny Nasjonal transportplan, som legges fram våren 2024.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) avviser drastiske grep på bensinprisane for å få ned klimagassutsleppa i transportsektoren.
Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Regjeringen må ta noen valg som trolig er tøffere enn vi har vært vant til på mange år i Norge, spesielt i samferdselssektoren, mener samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Dagens situasjon er ganske annerledes enn da inneværende Nasjonal transportplan ble lagt fram. Dette er noe av bakgrunnen for at regjeringen vil legge fram en ny NTP ett år tidligere enn planlagt.

– Vanlig skadebilde og vedlikeholdsbehov

På spørsmål om hva som nå skal gjøres med Asmalsund bru henviser Kine Thoresen, bruforvalter i Viken Sør, til svar hun tidligere har gitt til Dagsavisen Demokraten.

– Som forklart for to år siden er bruer bygget før 1990 bygget med lavere krav til betongtykkelse utenpå armeringen enn på nyere bruer. Dette medfører at eldre bruer raskere blir utsatt for armeringskorrosjon og deretter betongavskalling. Dette er et veldig vanlig skadebilde og vedlikeholdsbehov på eldre betongbruer, noe som også gjelder Asmalsund bru, forklarer Thoresen og legger til:

– Utviklingen av slike skader følges jevnlig opp og tiltak utføres fortløpende etter behov. Ved fare for nedfall har vi som strakstiltak banket ned løs betong med hensyn til sikkerhet.

Det er 50 år siden Asmalsund bru sto ferdig. Tidens tann tærer på bruelementene.

Stengingen av ett kjørefelt på Asmalsund bru i hektiske forsommeruker forklarer bruforvalter Kine Thoresen med sesongbetont arbeid – hvor både vær, temperatur og vind kan innvirke på arbeidet og kvalitet.

– Viken fylkeskommune må som andre virksomheter søke Statens vegvesen om tillatelse til å varsle og sikre alt arbeid på eller ved en riks- eller fylkesvei. Vi er godt kjent med at det ikke er ønskelig med arbeider utover Hvaler i sommerhalvåret. Vi forsøker alltid å unngå arbeid i tidsrommet juni -august, men det er dessverre ikke alltid mulig. Viken har foreløpig godkjent vedtak til å stenge ett kjørefelt fram til 31. mai.

Nyeste fra Dagsavisen.no: