– Har et særskilt nasjonalt ansvar for å bevare disse skogområdene i Østfold

Nylig besluttet regjeringen å verne 40 skogområder, tre av dem i Østfold. Men fortsatt er det langt igjen til det nasjonale målet om ti prosent vern.

– På grunn av beliggenheten sørøst i landet har vi innslag av både flora, insekter og sopp som er lite utbredt i Norge ellers. Blant annet har vi noen av landets fineste leirraviner, som er rike på biologisk mangfold. Da har vi også et særskilt nasjonalt ansvar for å bevare disse områdene, sier seniorrådgiver Ottar Krohn ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold.

Forrige uke offentliggjorde regjeringen vern av 40 nye skogområder fordelt på åtte fylker, blant annet Brentåsen i Sarpsborg, Nesøya i Aremark og en utvidelse av naturreservatet Fjella i Marker.

– Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Det er derfor viktig at vi verner de viktigste skogarealene, for å bedre situasjonen for truede arter og naturtyper, uttalte klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) da de nye verneområdene ble kjent.

Skattefri gulrot

Siden 2013 er det bevilget nær 2,4 milliarder kroner til dette formålet. Ottar Krohn er en av saksbehandlerne i Østfold, og forteller at alle de nye områdene er basert på frivillig vern.

– De må ha noen kvaliteter som gjør de verdt å verne. Det vil blant annet si at de ikke må være drevet for hardt. Hvis grunneierne sier nei stopper prosessen der, men er de positive, iverksettes en miljøkartlegging, sier seniorrådgiveren.

Samarbeidet om frivillig vern av privateid skog startet i 2003, og til nå er om lag 510 skogområder blitt vernet. Grunneierne kompenseres for å avgi arealer.

– Man er helt avhengige av at skogeierne er med på laget. For å gjøre det økonomisk gunstig og mer attraktivt er det etablert en særordning som gjør at erstatningssummen ikke beskattes, slik inntekten fra fortsatt skogdrift ville blitt. Dette er et miljøpolitisk virkemiddel, fordi det trolig ville blitt vanskelig å få med skogeierne om de tjente det samme på videre drift, forteller Krohn.

Fortsatt fri ferdsel

I 2016 vedtok Stortinget et nasjonalt mål om å verne ti prosent av skogarealet i Norge, og til nå har man kommet opp til 4,7 prosent. Østfold henger litt etter landsgjennomsnittet.

– Nå er rundt 3,5 prosent av skogen i Østfold vernet, så det går sakte, men sikkert framover. Men her har det vært skogdrift i lange tider, og da er det også vanskeligere å finne områder som er mer eller mindre upåvirket, forklarer Krohn.

Og selv om skogområdene vernes betyr det ikke at de sperres av for all aktivitet.

– Det er føringer på at man ikke kan drive hogst og planting, eller for eksempel legging av nye strømlinjer. For øvrig er det fortsatt fri ferdsel, og jakt, fiske og stivedlikehold er tillatt som før, sier Krohn.

Ytterligere seks verneområder i Østfold var ute på høring tidligere i år, men av ulike grunner har man ikke kommet i mål med disse helt enda.

– Kvoten til departementet var full for i år, noe som gjør at flere områder blir skjøvet til senere. Det er også noen områder der avtalene med grunneier ikke er helt på plass, slutter Krohn.