Halden

Trapper opp innsatsen mot skolevold

9 av 10 skoler Arbeidstilsynet har besøkt kartlegger ikke risikoen for vold og trusler mot sine ansatte godt nok.

– Statistikkene vi har på arbeidsmiljøutfordringer i norsk arbeidsliv viser at skolene faktisk er på tredjeplass over dem som er mest utsatt for vold og trusler, sier regiondirektør Hanne Luthen i Arbeidstilsynet Østfold og Akershus.

Tirsdag besøkte hun Os barneskole i Halden sammen med arbeidsminister Anniken Hauglie (H) i forbindelse med en omfattende tilsynskampanje. Totalt skal 100 grunnskoler i Østfold og Akershus gås nærmere etter i sømmene for å avdekke hvordan de jobber for å hindre at ansatte blir utsatt for vold og trusler.

– Vi har gjort mye tilsyn ved skolene også tidligere, av generell karakter, og når vi da har spurt de ansatte – både lærere og andre yrkesgrupper – hva som er deres største utfordring, er det typiske svaret vi får «vold og trusler». Dette er noe av bakgrunnen for at vi ønsker å bistå skolene med å jobbe bedre med dette, sier Luthen.

Les også: Voldsutsatt lærer tapte mot kommunen

– Ikke et Oslo-fenomen

Hun legger til at statistikken over år tilsier at dette er en økende problemstilling, og at skolene gjenspeiler det som skjer i samfunnet for øvrig. De foreløpige tilsynene viser at 9 av 10 skoler har fått pålegg om å stramme opp sitt arbeid på området.

– Vi har vært på godt og vel 50 tilsyn, og det typiske for de aller fleste skoler er at de bør bruke mer tid på kartlegging og risikovurdering – altså hvor og i hvilke situasjoner fare for vold kan oppstå hos dem. Hvis de gjør denne jobben grundig nok, kommer de riktige tiltakene som en følge av dette, mener Luthen.

Samtidig understreker hun at dette er en like stor utfordring over hele landet, og at grunnskolene ikke er noe bedre enn de videregående skolene.

– Nå gjør vi denne piloten i Østfold og Akershus på vegne av hele Arbeidstilsynet, og det vi ser – og som underbygges av annen kunnskap på feltet – er at dette ikke er et Oslo- eller byfenomen. Det er noen forskjeller fra skole til skole med tanke på hvilke utfordringer de har, men vi må ikke fokusere på at dette skjer mer i byer enn i bygder, fastslår hun.

MANGE PÅLEGG: Regiondirektør Hanne Luthen (t.h.) i Arbeidstilsynet forteller at de aller fleste skoler har mangler knyttet til håndtering og forebygging av vold og trusler mot ansatte.

Regiondirektør Hanne Luthen (t.h.) i Arbeidstilsynet forteller at de aller fleste skoler har mangler knyttet til håndtering og forebygging av vold og trusler mot ansatte. Foto: Hermund L. Kjernli

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Skjerpet regelverk

– Vi vet fra mange undersøkelser at omfanget av vold og trusler mot ansatte er stort, og har fått flere eksempler på at dette også er et problem i skolen. Ifølge en undersøkelse fra Utdanningsforbundet sier halvparten av grunnskolelærerne at de har opplevd fysisk vold og trusler, og bortimot 20 prosent av ungdomsskolelærerne, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.

I januar 2017 innførte regjeringen en ny forskrift for å skjerpe arbeidsgivers plikt til å kartlegge risiko, sette inn nødvendige tiltak for å forebygge og følge opp ansatte hvis de utsettes for vold og trusler.

– Nå får vi en liten indikasjon på om arbeidsgiverne faktisk tar det ansvaret, sier Hauglie.

– Det er grunn til å tro at det vi ser i Østfold og Akershus er ganske representativt for hvordan det er i resten av landet også. Hvis disse tilsynsrapportene viser et behov for ytterligere innstramminger eller endringer i lov- og forskriftsverket, er jeg åpen for å gjøre det, fortsetter hun.

Hauglie mener de foreløpige resultatene fra tilsynskampanjen er urovekkende.

– Det er viktig at skolene nå benytter anledningen til å gå inn i egen organisasjon og kartlegge risikofaktorene. Utgangspunktet er at alle har rett på et godt arbeidsmiljø, og vi vet at godt arbeidsmiljø for lærerne også vil påvirke læringsmiljøet for elevene. Det blir veldig vanskelig å tilby et godt læringsmiljø om man har et lærerværelse som gruer seg til å gå på jobb, eller er sykemeldte på grunn av arbeidssituasjonen sin, sier Hauglie.

Les også: Arbeidsministeren rystet: – Utelukker ikke større tilsyn i Oslo-skolen

«Hverdagsvold»

Arbeidstilsynets foreløpige tilsynsbesøk har også avdekket at mange skoler ikke melder fra om voldshendelser, noe rektor Siv Grete Stamnes ved Os skole kan kjenne seg igjen i.

– Det vi nok er for lite bevisste på er det hverdagslige – når barn blir sinte, vrir og vender på seg og kanskje sparker deg. Det er nok derfor de også viser til at barneskolene rapporterer for lite om vold. Vi tenker mer på hvordan vi for eksempel skal ha et system for å håndtere situasjoner der utenforstående som ikke har noe å her og gjøre kommer inn, mener rektoren.

– Når den typen ting skjer oppleves det som så stort og dramatisk, men det er nok riktig at den hverdagsvolden som lærere – og kanskje spesielt miljøarbeiderne kan være utsatt for, er noe man tradisjonelt ikke har definert som vold, supplerer kommunalsjef for undervisning, oppvekst og kultur i Halden kommune, Lill Stende.

Derfor syns de det er bra at denne problemstillingen nå settes under lupen.

– Det er et viktig tema, og tilsynet bidrar til at vi setter enda mer fokus på dette og kan bli enda bedre på feltet. Selv om det er én skole som nå er valgt ut, må det man lærer av dette tilsynet spres til de andre, for det er hele Halden kommune som må gjøre et godt arbeid, sier Stende.

VEKKELSE: Kommunalsjef Lill Stende og Os-rektor Stamnes mener det er bra at vold og trusler i skolen løftes på dagsorden.

Kommunalsjef Lill Stende (t.v.) og Os-rektor Siv Grete Stamnes mener det er bra at vold og trusler i skolen løftes på dagsorden. Foto: Hermund L. Kjernli

Meldeplikt

Arbeidsminister Anniken Hauglie fikk være med på formøtet ved Os skole før selve tilsynsarbeidet ble satt i gang. Hun mener Halden kommune har et godt utgangspunkt for å lykkes med å sikre sine ansatte i skoleverket en tryggere arbeidshverdag.

– Av det lille inntrykket jeg har fått nå, virker det som de jobber veldig bra. Både ordføreren, kommunalsjefen og rektoren her har snakket om det. Men kanskje like viktig er det at de ansatte selv og de tillitsvalgte sier de jobber godt med arbeidsmiljø, og at de selv opplever det som trygt og godt å gå på jobb i Halden-skolen. Så får vi se om resultatet av tilsynet stemmer overens med det, sier Hauglie.

Samtidig oppfordrer hun både arbeidstakere og -givere til å spille på lag for å løse utfordringen, og minner om hvilke konsekvenser det kan få dersom vold og trusler ikke tas tilstrekkelig på alvor.

– Foruten å gi fysiske skader, har studier også vist at yrkesaktive som opplever vold og trusler har høyere risiko for muskel-, skjelett og psykiske helseplager. Slike plager fører ofte til langvarige sykefravær.

– Derfor må arbeidstakerne alltid melde fra når noe skjer. Alle virksomheter skal ha et system som fanger opp volds- og trusselhendelser, og arbeidsgiver må legge til rette for at arbeidstakerne kan melde fra. Ved situasjoner som medfører alvorlig skade må arbeidsgiver melde dette videre til Arbeidstilsynet, og dette gjelder også psykiske skader, slutter Hauglie.

Nyeste fra Dagsavisen.no: