Haugvoll er et offentlig sykehjem, men nå vil flere partier i Sarpsborg legge til rette for private drivere.

H, Frp, V, PDK og PP vil ha private sykehjem

Fem partier går sammen og ber ordføreren gi rådmannen fullmakt til å lage en plan for å legge til rette for private sykehjem i Sarpsborg.

I en interpellasjon til bystyret, som holdes 15. juni, kommer det fram at de fem partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Partiet de kristne og Pensjonistpartiet vil at Sarpsborg åpner for at ideelle og private aktører kan gis like vilkår som det kommunale.

Bakgrunnnen for henvendelsen er etterspørselen etter sykehjemsplasser.

- Sarpsborg kommune mottar ukentlig om lag 20 nye søknader på sykehjemsplasser og omsorgsbolig. I bystyret 23. mai fremkommer det, gjennom re-åpningen av Kruseløkka, at kommunen ikke klarer å mette forespørselen alene, skriver de fem partiene.

De legger til at hovedmotivet er at det fortsatt skal være en god offentlig helsetjeneste, men de ønsker et supplement.

- ...som et supplement mener de undertegnede at ideelle og private aktører vil kunne levere gode tjenester til et presset marked.

Med private aktører mener forslagsstillerne at presset på det offentlige vil avta og det vil øke sysselsettingen i kommunen.

- Hovedsaklig vil det bety en bedret tilgjengelighet for de eldre i Sarpsborg, skriver partiene som som er signert Margrethe Motzfeldt (V), Ann-Hege Indrevoll (H), Stein-Erik Westlie (Frp), Kai Roger Hagen (PDK) og Ståle Hansen (PP).

Det samme temaet ble tatt opp i bystyremøte 23. mai. Da var det bystyremedlem Kai Roger Hagen som fremmet et tilleggsforslag til saken om å ta i bruk Kruseløkka sykehjem.

- For fremtidig kapasitetsutvidelse innen sykehjem- og omsorgsboligsektorten, utbygging og drift, gir Bystyret rådmannen fullmakt til å starte arbeidet med  å lage en plan for at ideelle og private aktører kan gi tilbud på like vilkår som kommunal tilbyder. Planen legges frem for bystyret innen juni 2018.

Forslaget fikk 14 stemmer og falt. Arbeiderpartiet er ikke spesielt interessert i privat drift av offentlige helsetjenester og det blir neppe en sak ordfører Sindre Martinsen-Evje og hans meningsfeller slipper videre.

Kruseløkka sykehjem, som ble lagt ned tidlig i fjor, er bestemt reåpnet for å sørge for full eneromsdekning for langtidsbeboere. Bystyret i Sarpsborg vedtok den 23. mai å bruke 18 millioner kroner på å starte opp 13 rom. Dette er ventet å stå klart i januar 2018.