Fredrikstad

Vil ha raskere skolebytte for mobbeofre

Stadig oftere blir politikeren og ungdomsskolelæreren Marianne Kristiansen oppsøkt av foreldre til mobbeofre som ønsker å bytte skole. Nå vil hun ha bystyrets ja til kjappere skifte av skole for elever som ikke ser annen utvei.

– Mobbing i skolen er fortsatt et stort problem, selv om mange kanskje tror dette uvesenet hører fortida til, sier Kristiansen, som understreker at det er som Pensjonistpartiets gruppeleder hun nå setter dagsorden for mobbing når bystyrets samles 17. juni – ikke som lærer.

Foreldrene snakker om barna som hver dag gruer seg til å gå på skolen og er redde for å bli utsatt for enda mer og styggere mobbing.

—  Marianne Kristiansen, Pensjonistpartiet

Stopper opp i byråkratiet

– Det er et faktum at byråkratiske prosesser kan ta lang tid i mobbesaker. Vi ønsker selvsagt at ulike problemer skal løses på enklest mulig nivå på den enkelte skole, men vi opplever dessverre at enkelte saker kan være svært komplekse, og ikke minst, at det kan ta lang tid før saker blir løst – om de i det hele tatt lar seg løse i miljøet der konfliktene oppstår, hevder Kristiansen som gjennom en interpellasjon til bystyret tar til orde for å få innført automatisk rett til skolebytte slik enkelte andre norske kommuner allerede praktiserer.

I interpellasjonen anfører hun:

– Den lange ventetiden før man ser en løsning blir derfor ofte svært vanskelig for elever som blir utsatte for mobbing, og vi ønsker derfor at elever og deres foresatte som føler at sakene ikke raskt blir løst og eventuelt eller blir behandlet, skal få en automatisk rett til skolebytte om de ønsker det, uten å måtte kjempe over lengre tid for å få det. Dette for å skåne våre elever som sliter med unødvendige belastninger, skriver Kristiansen til ordføreren.

Bekymrede foreldre

I de senere år har Kristiansen merket seg at det går kortere og kortere tid mellom hver gang hun kontaktes av foreldre til barn som mobbes på skolen.

– Jeg er blitt vitne til en utvikling som bekymrer. Jeg ser faktisk ikke bort fra at mobbing er et voksende problem også i vår by. Og bare for å ha det sagt: De som har tatt kontakt kommer fra alle kanter av hele Fredrikstad-skolen, poengterer den mangeårige politikeren overfor Demokraten.

– Hva forteller foreldrene deg?

– Foreldrene snakker om barna som hver dag gruer seg til å gå på skolen, er redde for å bli utsatt for enda mer og styggere mobbing – og om hvordan det er å «være i prosess» med det offentlige for å finne en løsning. Nettopp dette er hovedpoenget med vår sak til bystyret; foreldrene må få anledning til å la barnet få bytte skolen nesten omgående når det er nødvendig, understreker Marianne Kristiansen overfor avisa.

– Bytte kan være en sårbarhetsfaktor

Etatsjef skole Marit Mundahl i Fredrikstad kommune sier dette om å legge til raskere skolebytte slik Pp-gruppeleder Kristiansen tar initiativ til:

– Et skolebytte med bakgrunn i at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø er et tiltak som ikke bør settes inn tidlig, med mindre saken er av en så alvorlig art at det vil være til stor skade for barnet å fortsette på nærskolen sin. Et skolebytte er et stort inngrep i et barns liv, og kan i seg selv være en sårbarhetsfaktor. Det beste for barnet vil i de aller fleste tilfellene være å få løst saken på nærskolen sin, og det er derfor viktig at skolen kommer raskt i gang med arbeidet dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Tiltak som settes inn må være prøvd over tid før man går til det skritt å innvilge en søknad om skolebytte med bakgrunn i skolemiljøet, poengterer Mundahl.

Et skolebytte er et stort inngrep i et barns liv.

—  Marit Mundahl, skolesjef

– Hvor lang tid i snitt tar saksbehandlingen før tiltak iverksettes?

– Så snart skolen får kjennskap til eller mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø utløses aktivitetsplikten. Da skal rektor innen fem virkedager ha satt i gang undersøkelser i saken. Av og til settes det inn tiltak umiddelbart, mens i andre tilfeller må man undersøke saken litt mer før man setter inn tiltak. Uansett skal foresatte ha fått en samtale eller møte med skolens rektor innen fem dager, og arbeidet med en elevs skolemiljø skal dokumenteres i en aktivitetsplan. Dersom foresatte opplever at rektor ikke har fulgt opp saken innenfor tidsfristen, kan de melde saken til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Da vil Statsforvalteren ta kontakt med den aktuelle skolen. Skoleetaten vil også bli varslet, og vi følger opp saken umiddelbart, opplyser Mundahl.

Marit Mundahl

– Hvor mange elever i et års løp bytter skole som følge av mobbing?

– Vi har ikke et register for antall skolebyttesaker, og antall skolebytter varierer fra år til år. Det er mange årsaker til at en elev bytter skole, og det bør ikke nødvendigvis ha sammenheng med et utrygt skolemiljø.

– Hvor mange mobbeofre finnes i Fredrikstad-skolen?

– Vi har ingen tall på antall mobbeofre i Fredrikstad-skolen. Skolemiljøsaker er ofte komplekse, og involverer mange parter, der det kan være utfordrende å identifisere et tydelig offer, påpeker etatsjef skole Marit Mundahl.

– Jeg blir ikke beroliget

Marianne Kristiansen sier til Demokraten at hun er skuffet etter å ha sett svarene fra kommunens skolesjef:

– Jeg blir absolutt ikke beroliget. Kommunen har ingen oversikt over registrerte innmeldte tilfeller av mobbing, man henviser foreldrene til Statsforvalteren når det ikke er oppnådd løsning og det sitter tydeligvis langt inne å få byttet skole – selv om også vi er enige at det beste er å løse saken lokalt. Hva med alle de som ikke har ressurser til å iverksette en klagesak til Statsforvalteren? Jeg tenker vi trenger en helhetlig oversikt over hva som egentlig mobbeoffer-situasjonen i Fredrikstad kommune. Dette for at vi som er politikere lettere kan se hva som må gjøres, sier Pp-lederen til Demokraten.

Nyeste fra Dagsavisen.no: