Fredrikstad

Dette skjer ved Årum det kommende året

– Du må regne med noe økt kødannelse som følge av anleggsvirksomheten, og det er viktig å ta det med ro og følge skiltingen, opplyser byggeleder Lars Frode Christiansen i Statens vegvesen

Ny bru ved Årum


Det er omfattende anleggsarbeid og tidvis kø i området ved Årum bru i Fredrikstad i perioden Statens vegvesen bygger ny parallell bru over E6 i Fredrikstad. Grunnarbeidene er nå snart utført og arbeidene med å bygge veien, undergangene og bru kan starte.

– Rundkjøringene på begge sider av krysset er nå etablert. Begge rundkjøringene vil fungere frem til anleggsslutt sommeren 2022. Mye skal skje i området dette året, og små justeringer vil kunne skje daglig. Veien er også lagt om mellom rundkjøringene. Her pågår utgraving for undergangene. Du må regne med noe økt kødannelse som følge av anleggsvirksomheten, og det er viktig å ta det med ro og følge skiltingen, opplyser byggeleder Lars Frode Christiansen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Årum bru og Årum undergang

Prosjektet har startet arbeidet med ny Årum bru på sørsiden av eksisterende bru. Her er det boret stålkjernepeler til fjell, og fundamenter og søyler for brua starter opp denne uken.

Brudekket skal bygges i to etapper. Trafikken på E6 ledes på hver side av midtdeleren (akse 3). Brua har 5 akser, og akse 2 og 3 er så nær E6 at disse må bygges når trafikken på E6 er lagt om etter ferien.

– I august vil også påkjøringsrampen mot sør bli stengt. Det er få omkjøringsmuligheter, så her må trafikantene kjøre ut på E6 nordgående og snu i Alvimkrysset, sier Christiansen.

Årum undergang bygges under på- og avkjøringsrampene for E6 øst. Her må vi inn å kalksement-stabilisere grunnen før utgravingen kan starte. Betongarbeidene skal starte opp i august og vil pågå utover høst/vinter.

Overvannsystemet med kummer og rør langs riksvei 22 fra Kilevoldveien til Vardeveien er også godt i gang. Byggingen av selve gang-/sykkelveien frem til undergangene og brua starter opp nå.

– Oppbyggingen inn mot Årum bru utføres med lette masser, og det skal kjøres inn over 20 000 kubikkmeter totalt på begge sider av E6. Det er nedsatt hastighet på strekningen, heter det i meldingen.

Ny skolevei på Årum fram til oktober 2021

Gråvollen undergang er stengt fram til 31. oktober 2021. Skoleveien til Årum skole er lagt om via Sundløkkaveien og Kilevoldveien.

Her har Statens vegvesen forlenget fortauet i Sundløkkaveien og etablert opphøyde fotgjengeroverganger i krysset. Det blir også satt opp ny belysning. Kilevoldveien er stengt for gjennomkjøring av hensyn til trafikksikkerheten for skolebarna.

Byggingen av ny Gråvollen kulvert er i rute. Her er det fjell i grunn, så vi starter med å sprenge ut for undergangen 12. mai og ut uke 20.

Tryggere, enklere og grønnere reisehverdag

Årum bru går over E6 og er en viktig veiforbindelse mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Ved å doble kapasiteten på riksvei 22, reduseres risikoen for farlige situasjoner på E6. I tillegg får gående og syklende en tryggere vei, og bussene får bedre framkommelighet.

Park & Anlegg AS har fått oppdraget med å bygge prosjektet. Den nye parallelle brua bygges på sørsiden av eksisterende bru og skal være ferdig sommeren 2022.

Les mer om riksvei 22 Årum bru: Anleggsarbeidet er i gang | Statens vegvesen

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma