Fredrikstad

– Prestisje viktigere enn arbeidsplasser for Ap

Han ønsket å legge til rette for flere næringstomter og mer jobbskaping, Arne Sekkelsten. Likevel stemte Ap-flertallet i bystyret mot forslagene fra Høyre-politikeren.

– Jeg har vanskeligheter med å tro det er sant. Det er tverrpolitisk enighet om at vi har for få næringstomter i kommunen. Vi har en tverrpolitisk bekymring over at Fredrikstad mister stadig flere arbeidsplasser. Dette til tross, så vil ikke Ap-flertallet støtte ei pakke av forslag fra oss for å få mer fart på næringspolitikken. Ganske utrolig, sier Arne Sekkelsten (H) til Demokraten.

Ønsker mer fortgang i saksbehandlingen

Det var i bystyrets møte sist torsdag Sekkelsten på vegne av Høyre fremmet en interpellasjon med hensikt å legge til rette for mer næringsetablering i Fredrikstad.

– Vi ville be kommuneadministrasjonen komme tilbake med en sak for bystyret innen utgangen av 2021 hvor en rekke virkemidler inntil da skulle utredes, sier Sekkelsten og viser til forslagspakka hvor det blant annet heter at kommunen setter opp en liste over de søknader som ligger inne for regulering til næringsareal og at det settes opp en prioriteringsliste over hvilke søknader som vil gi raskest næringsmessig effekt å få ferdigbehandlet.

– Videre ville vi ha påpekt hvilke grep som kan gjøres for å få søknadene ferdigstilt så fort som mulig. Vi ønsket også at kommuneadministrasjonen kunne gjennomgå og synliggjøre alle egne arealer som kan være aktuelle for næring hvoretter man setter opp en prioriteringsliste over hvilke områder som bør omreguleres først, sier Arne Sekkelsten til avisa.

I interpellasjonen heter det også:

  • Det utredes hvilke tiltak kommunen kan foreta for å redusere tidsbruken opp mot offentlige høringsinstanser. For eksempel om planmessig og systematisk dialog i forkant av høringsutsendelsene kan bidra til å redusere antall innsigelser.
  • Det fremsettes også forslag på andre tiltak som kan redusere saksbehandlingstiden. Kommunen utreder et prosjektinitiativ der de 15-20 største eiendomsaktørene i kommunen kontaktes og det inviteres til et formelt samarbeid. Dette inkluderer også offentlige aktører som for eksempel Forsvarsbygg. Initiativet skal legge til rette for at aktørene kan koordinere hensiktsmessig frigjøring, fradeling, eller sammenføyning av eksisterende tomter. Dette for å få til en mest mulig helhetlig bruk av eksisterende næringstomter.
  • Det tas kontakt med Sarpsborg kommune og utredes om det vil være hensiktsmessig å slå sammen de kommunale næringsavdelingene. Dette for å få en mer slagkraftig og helhetlig enhet som ser det regionale arbeidsmarkedet under ett, heter det i interpellasjonen fra Høyre.

Uansett hvor gode og fornuftige forslag mindretallet fremmer, så vil ikke Ap-fløya støtte opp så lenge forslaget ikke kommer fra dem selv.

—  Arne Sekkelsten (H)

Prestisje

Men Sekkelsten & Co fikk nærmest null gehør fra de rødgrønne. Kun ett forslag – som går på tidsforbruket i reguleringsplan-prosessene – var flertallet villige å støtte.

– Hva er grunnen til at det rødgrønne flertallet ikke ville applaudere interpellasjonen i sin helhet, tror du?

– Jeg kan ikke kalle dette for noe annet enn prestisje. Ren prestisje. Uansett hvor gode og fornuftige forslag mindretallet fremmer, så vil ikke Ap-fløya støtte opp så lenge forslaget ikke kommer fra dem selv. Dette har vi sett mange eksempler på tidligere, sier Sekkelsten og viser til sin egen gruppeleder Truls Velgaards mange påpekninger om «manglende vilje til konsensus fra Ap».

Han legger til:

– For Ap-flertallet ville det vært helt ufarlig å støtte denne interpellasjonen. Vi kunne til og med akseptert å fjerne Sarpsborg-forslaget dersom det hadde hjulpet. Men når man til de grader er så lite opptatt av å finne nye løsninger, så blir dette helt umulig, hevder Arne Sekkelsten bestemt.

Vi har satt næringspolitikken skikkelig på dagsordenen siden vi overtok i 2011. Nå går vi snart i gang med utviklingen av Nordens største næringsareal på Tofteberg.

—  Jon-Ivar Nygård (Ap)

– Vedtatt tidligere

På spørsmål til ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) om hvorfor Ap-fløya stemmer ned et forslag som går på tilrettelegging for flere arbeidsplasser, kommer dette svaret:

– Det er fordi vi allerede har vedtatt minst 80 prosent av innholdet i forslagene fra Sekkelsten og Høyre. Vi har gjort politiske vedtak rundt dette tidligere. Men ett av elementene – som går på raskere framdrift i reguleringsplan-prosessene – støttet vi. Dette selv om bystyret i 2016 gjorde et tilsvarende vedtak som har resultert i at behandlingstida nærmest er halvert siden den gang, påpeker Nygård.

– Går det likevel prestisje i en slik i utgangspunktet god sak når initiativet kommer fra mindretallet?

– Nei, absolutt ikke. Vi trenger bare ikke å gjøre de samme saksforberedelsene og de samme vedtakene to ganger. For øvrig vil jeg jo si at vi har satt næringspolitikken skikkelig på dagsordenen siden vi overtok i 2011. Vi har på disse åra etablert en næringsavdeling med masse flinke folk og mye kompetanse. Nå går vi snart også i gang med utviklingen av Nordens største næringsareal på Tofteberg. Så ingen kan si at vi ikke tar næringspolitikken på største alvor, hevder ordfører Nygård bestemt.