Fredrikstad

Fredrikstad kommune: Skiltet må fjernes innen 5. mai

– Dette er en prinsipielt viktig sak for kommunen, sier bygnings- og reguleringssjef i Fredrikstad kommune, Anna Auganes om skiltet som er satt opp ved Engelsviken Sjøhus.

Dagsavisen Demokraten har skrevet flere artikler om bryggestriden i Engelsviken, der lokalbefolkningen reagerer sterkt på et skilt satt opp av sameiet Engelsviken Sjøhus ved bryggepromenaden utenfor bebyggelsen. Skiltet forbyr folk å oppholde seg på brygga, som i reguleringsplanen er merket som offentlig tilgjengelig for allmenn ferdsel.

Nå har Fredrikstad kommune sendt sameiet et brev der de orienterer om regelverket som ligger til grunn for området, og krever skiltet fjernet.

Turgåere får tilsnakk

Demokraten er kjent med at folk som har beveget seg over brygga utenfor Engelsviken Sjøhus har blitt bortvist, med beskjed om at den er privat og at de ikke vil ha «hva som helst» på bryggen sin.

I forbindelse med bryggekonflikten skrev styreleder Alf-Petter Halvorsen i sameiet Engelsviken Sjøhus i et Facebook-innlegg på siden Engelsviken lokalsamfunn at brygga er privat. Og at selv om de er pålagt av kommunen å tillate gjennomgang, betyr ikke det at folk har lov til å oppholde seg der. Han viser til friluftsloven, som regulerer bruk av privat brygge og hevder «det betyr at opphold og bruk av brygge / badebrygge ikke er tillat for andre enn sameierne». Innlegget er nå fjernet.

Lov om friluftslivet (friluftsloven), har som formål å verne friluftslivets naturgrunnlag og «sikre allmennhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.» I paragraf § 7. (Landsetting og fortøyning av båt.) heter det at «Under ferdsel har enhver rett til for kortere tid å dra i land båt på strandstrekning i utmark. Det er ikke tillatt å nytte kai eller brygge uten eierens eller brukerens samtykke.» Utover dette, omtales ikke bruk av brygge eller badebrygge i loven.

Plan og bygningssjef Anna Auganes er imidlertid tydelig på at sameiet baserer seg på feil lovverk.

– Området er regulert av kommunen. Her er det plan- og bygningsloven som gjelder. Den trumfer bestemmelsene i Lov om friluftslivet, ettersom dette ikke er utmark, sier hun.

Saken fortsetter under bildet

Frist til 5. mai

I forarbeidene til reguleringsplanen for området, var nettopp allmennhetens tilgjengelighet et premiss for at utbygger fikk omregulert området fra industritomt til boligtomt:

«I foreliggende planforslag er arealet åpnet for allmennheten slik at hele sjøfronten mellom bebyggelsen og sjøen er gjort offentlig tilgjengelig – både som passasje- og oppholdsareal – sammen med næringsvirksomheter i 1. et. som virker publikumsrettet og ikke-privatiserende. At det samtidig er foreslått boliger i 2. og 3. et. virker ikke mer privatiserende for arealbruken på markplan enn at det er boliger i de øvre etasjene i en bygate.», heter det i plankonsulentens kommentar til Fylkesmannens innsigelse til planendringen.

Nå skriver Fredrikstad kommune i et brev som ble sendt til sameiet Engelsviken Sjøhus den 20. april at det var en «forutsetning for at planen skulle kunne gjennomføres at arealet (bryggepromenaden journ. anm) skulle opparbeides som enn offentlig bryggepromenade med et variert tilbud til brukerne, med badeplass, sitteplasser og sykkelparkering. Sameiet kan ikke i denne sammenheng si at bryggepromenaden er en privat brygge der allmennheten har rett til ferdsel men ikke opphold. Skiltet som er oppført er i strid med hensikten med planen og en rekke bestemmelser i reguleringsplanen.»

– Dette er en prinsipielt viktig sak for kommunen, sier Anna Auganes.

– Det har med bakgrunnen for at reguleringsplanen ble godkjent å gjøre, at det var et avgjørende premiss for å få bygge i 100-metersbeltet. Uten tilgjengelighet for allmennheten, hadde det aldri blitt godkjent. Her har vi også en nasjonal forpliktelse til å følge opp fra kommunens side.

Fredrikstad kommune ber deretter om at skiltet som er satt opp i forbindelse med bryggepromenaden blir fjernet innen 05.05.2021.

Saken fortsetter under bildet

På høy tid

Kim Nordbæk, som skrev det første Facebook-innlegget om saken, sier han håper at det nå kommer til en løsning i Engelsviken.

– Ingen ting gleder meg mer enn å høre at de nå er pålagt å fjerne skiltet. Det er på høy tid!, sier han.

Det har ikke manglet på reaksjoner fra lokalbefolkningen i kjølvannet av saken.

– Folk synes det er ålreit at jeg tok tak i saken. Det er tydelig at dette har vært snakket om i lokalmiljøet lenge før jeg tok det opp. Hele lokalbefolkningen virker bredt enige om at den type skilting ikke er greit. Jeg har fått mye klapp på skuldra og backing. Men nå er det ikke sånn at jeg ville være poster boy for dette, men måten saken vokste på viser at det handler om saken, overhodet ikke om meg. Jeg bare åpnet døra, så gikk det av seg sjøl.

Han sier at han håper sameiet nå fjerner skiltet så fort som mulig.

– Så kan lokalbefolkningen i Engelsviken gå tilbake til å være samlet og sammen. Dette blir bare flauere og flauere for sameiet, for hver dag skiltet står.

Dagsavisen Demokraten har sendt en henvendelse til styreleder Alf-Petter Halvorsen om kommentar til saken, men har så langt ikke fått svar.


Fakta Engelsviken Sjøhus

  • Engelsviken Sjøhus er et boligkompleks bygget på tomten til de gamle produksjonslokalene til Engelsviken Canning etter at de flyttet produksjonen utenlands.
  • Boligprosjektet består av totalt 4 bygg med 37 leiligheter i ulike størrelser fra 68 til 161 kvm.
  • Engelsviken Canning AS produserer skalldyr og ansjos i lake, ble grunnlagt av Lars Andersen Engelsviken, født 1841. Siden har bedriften gått i arv i familien.
  • I 2003 flyttet produksjonen til en ny fabrikk i Skagen i Danmark.
  • Etter en 13 år lang prosess fikk utbyggerne klarsignal for bygging i strandsonen i 2015, og i 2020 sto leilighetene klare. Etter mekling med kommunen og fylkesmannen, ble byggetillatelse gitt med et premiss om at det ble opparbeidet en offentlig tilgjengelig bryggepromenade foran bebyggelsen.
  • I april i år ble det kjent at sameiet Engelsviken Sjøhus har satt opp et skilt foran bryggepromenaden som forbyr opphold. På baksiden er det satt opp et skilt om at gjennomgang er forbudt, og det er plassert ut store blomsterkasser. Slike privatiserende tiltak i 100-metersbeltet har tradisjonelt blitt slått hardt ned på fra kommunalt hold og fylket.


---