Fredrikstad

«Naturødeleggelse og forurensing ved Borge deponi»

Urent vann siver med stor sannsynlighet ut i naturen. Her må Norsk Gjenvinning M3 handle omgående.

Erik Skauen
Gruppeleder Miljøpartiet De Grønne

Borge deponi har fått mye oppmerksomhet siden alunskiferen ankom bedriften. Miljøpartiet De Grønne har forventninger til at deponiet håndterer dagens utfordringer med forurensing fra deponivannet.

Borge deponi driftes av Norsk Gjenvinning M3 og Ole & Peder Ødegård. Norsk Gjenvinning er Norges største gjenvinningsselskap og skriver på sine nettsider at de «skal gå foran i bransjen som en seriøs og samfunnsansvarlig virksomhet». Videre skriver de at de skal kontinuerlig arbeide for å redusere virksomhetens miljøpåvirkning lokalt. Deres mål om samfunnsansvar er å «drifte våre deponier slik at vi ikke medfører negativ påvirkning på det ytre miljøet». Med en slik konsernpolicy burde jo både vi politikere, lokalbefolkningen og Fredrikstad som helhet kunne være beroliget.

Situasjonen er slik at det kan vi dessverre ikke. Driften av dette deponiet, slik vi i Miljøpartiet De Grønne ser det er særdeles kritikkverdig. Det har gått langt nok og vi forventer at det ryddes opp uansett kostnader. Og hva bør gjøres? Utpumpingsrøret som nå stopper i Moumbekken må forlenges til Glomma omgående og rensingen av deponivannet må overholde kravene til «god kvalitet» i vannforskriften.

Debatt: «Engstelse for utslipp av radioaktive stoffer»

Hvordan har det kommet til denne situasjonen? Borge Deponi har deponert alunskifer i en hermetisk lukket våtcelle. Våtcellen er et gammalt steinuttak som har fått en membran på bunnen og oppover sidene. Der er det lagret urene masser. På grunn av mye nedbør og ikke tilfredstillende drift har nå vannstanden kommet over membrankanten slik at det med stor sannsynlighet siver urent deponivann ut i grunnen. Lokalsamfunnet er bekymret og dette er ikke en forsvarlig drift.

Egentlig skulle driften av våtcellen vært i sluttfasen nå. Hvor avsluttende fase er å tette våtcellen med membran på toppen, slik at cellen blir helt tett. Men på pga av at vannstanden i cellen har økt, ble det for en stund siden bestemt at deponiet skulle tømme våtcellen for vann. Deponivannet skulle renses før det skulle slippes ut i trygge omgivelser. Formannskapet ønsket at resipienten (mottakeren) av vannet burde være Glomma, men Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) godkjente utslipp til Moumbekken.

Moumbekken har liten vannføring og er sårbar natur, så dette vedtaket var uheldig. På grunn av liten vannføring kan ikke vann pumpes ut kontinuerlig. Slik situasjonen er nå med lite vann, har utpumpingen stoppet opp. Allerede her burde Norsk Gjenvinning M3 tatt ansvar og etablert rør helt til Glomma. Da hadde de fulgt opp sin egen policy. Men nå er vi der at deponivann er over membrankanten. Urent vann siver med stor sannsynlighet ut i naturen. Her må Norsk Gjenvinning M3 handle omgående.

Les også: Naboer får hjelp – politikerne ber direktorat se på avfallsdeponiet i Borge

Vi i Miljøpartiet De Grønne har store forventninger til at eierne av deponiet tar tak i dette umiddelbart. De bør forlenge dagens utpumpingsrør slik at vannet pumpes direkte i Glomma. Da kan vi minimalisere naturødeleggelse og forurensing, samtidig som det kan pumpes døgnkontinuerlig. Slik vi ser det nå, er dette det eneste forsvarlige og bør igangsette umiddelbart. Her kan ikke økonomi eller andre faktorer ha større betydning. Det viktigste må være å unngå ytterligere forurensing, og det haster.