Fredrikstad

«For Rødt er kampen mot Forskjells-Norge den aller viktigste»

Den økonomiske situasjonen til Fredrikstad krever at vi i år gjør harde prioriteringer. Rødt Fredrikstad kommer til å prioritere det som er viktigst.

Hannah Berg og Laila-Brith Josefsen
Gruppeleder Rødt Fredrikstad og oppvekstutvalget Rødt

Kommunedirektøren la i slutten av oktober fram et budsjettforslag som vi mener vil øke forskjellene ytterligere i Fredrikstad. I forslaget foreslås det å redusere tiltak til forebyggende arbeid og tidlig innsats, samt brudd på lov og forskrifter vedrørende bemanning i barnehage og skole.

Noe av årsaken til kommunens stramme budsjett er at regjeringa stadig kommer med nye krav og tiltak uten å sikre fullfinansiering. Regjeringa forventer flere og bedre tjenester samtidig som de reduserer overføringene til kommunene.

Kommunen er hjertet i vår felles velferd, og et av våre viktigste verktøy i kampen mot de økende forskjellene. Koronapandemien har vist oss hvor avhengige vi er av et godt fungerende kommunalt tjenestetilbud, og at mange kommuner hadde for lite å gå på etter mange år med underfinansiering. Å investere i en sterkere kommuneøkonomi er en sikring av lokal beredskap og verdiskaping. Derfor har Rødt i sitt alternative statsbudsjett valgt å bruke store ressurser på å sikre nære og trygge tjenester i hele landet.

Les også: Tidligere etatssjef søker om 1,9 mill. – Vi må være åpne om dette forholdet, sier Hannah Berg (Rødt) (+)

Fredrikstad, som mange andre kommuner, har store utfordringer, bl.a. økende andel barn i lavinntektsfamilier, (langt over landssnittet) og økende andel barn med særskilte behov for oppfølging i barnehage, skole og barnevern. Vi er enige i nasjonal bemanningsnorm i både skole og barnehage, men når dette ikke fullfinansieres så går det utover kommunenes handlingsrom.

Istedenfor å måle kvaliteten i tjenestene våre så handler alt om kroner og ører. Velferdstjenestene våre styres i større og større grad etter markedsøkonomiske prinsipper. Kommunene ser på hvor mye tjenestene koster samfunnet sammenliknet med andre kommuner, men glemmer helt å fokusere på det som faktisk teller – nemlig å sikre innbyggere en trygg oppvekst, en skolegang som inspirerer til læring, gode arbeidsplasser, et raust helsevesen som møter deg med respekt og omsorg, og en verdig avslutning i livets siste fase. Velferdssamfunnets viktigste oppgave er å sikre alle like muligheter til å leve gode liv. Dette kan ikke målstyres eller settes inn i økonomiske kalkyler.

Kommunene trenger reell vekst i inntektene fremfor høvelkutt og såkalte effektiviseringskrav. En av de største satsningene i Rødts statsbudsjett er derfor å flytte penger fra staten og til kommunene i form av økte frie inntekter, inkludert økt distriktstilskudd.

Med Rødt sitt forslag til statsbudsjett ville Fredrikstad hatt nesten 100 millioner ekstra å bruke på vår felles velferd. Dette ville gitt økonomisk handlingsrom til å oppfylle bemanningsnormen i barnehagene og skole, og gitt råd til vikarer fra dag en. Det ville også gitt rom til å dreie helsetjenestene i en fart som er forsvarlig. Endring tar nemlig tid, og vi må skynde oss sakte hvis vi skal greie omstilling uten å redusere kvaliteten i tjenestene.

Den økonomiske situasjonen til Fredrikstad krever at vi i år gjør harde prioriteringer. Rødt Fredrikstad kommer til å prioritere det som er viktigst. Vi vil prioritere politikk som kan bidra til å redusere forskjellene i kommunen vår og sikre alle lik tilgang på gode velferdstjenester.

Les også: Nå sikter Rødt-Hannah (28) mot Løvebakken (+)