Fra retten

Fredrikstad kommune: Skiltet ved Engelsviken Sjøhus må fjernes

Fredrikstad kommune vil be sameiet Engelsviken Sjøhus fjerne skiltet fordi det strider med reguleringsplanen. – Allmenretten er sikret juridisk gjennom reguleringsplanen, sier bygnings- og reguleringssjef Anna Auganes.


Som Dagsavisen Demokraten skrev tidligere denne uken, har sameiet Engelsviken Sjøhus satt opp et skilt på bryggepromenaden som begrenser allmenretten til strandsonen foran bygget. Torsdag ble spørsmålet om skiltingen tatt opp som hastesak i planutvalget i Fredrikstad kommune, da Ida Julsen (MDG) stilte spørsmål til lovligheten ved å sette opp et slikt skilt, og til hva kommunen eventuelt kan gjøre med det, hvis det ikke er lovlig.

– I Demokraten leser vi en artikkel om Engelsviken sjøhus, et leilighetskompleks ved sjøen, at sameiet har satt opp skilt som begrenser allemannsretten forbi tomten, langs vannet, sier hun, og takker for at utvalget kunne ta opp spørsmålene så raskt.

Hun viser til at det i kystsoneplanen står at «I Engelsviken er det ønsker om å omforme Engelsviken Canning sitt område. Planen er positiv til omforming til turistformål innenfor de rammer som “Bevaringsområde” i 2007-planen setter, og som er videreført i kystsoneplanen som “hensynssone c) Bevaring av kulturmiljø»

Må tas ned

På spørsmålet om det er lov til å skilte slik bildet i Dagsavisen Demokraten viser, svarer bygnings- og reguleringssjef Anna Auganes at skiltingen ikke er i samsvar med det regelverket som gjelder i området.

– Det viser til forhold som er i strid med gjeldende regulering. Det har helt feil informasjon og bør tas ned, sier hun.

Hun peker på at området, som tidligere var regulert til industri og produksjon, ble omregulert til bolig og næring, med et premissene for at at tilgjengeligheten for allmennheten skulle sikres.

– Det vil si at tilgjengeligheten for allmennheten var et helt avgjørende tema for planarbeidet, og det var en forutsetning. Og derfor er det sikret juridisk gjennom planen.

Offentlig bryggepromenade

Hun viser til at det står i reguleringsbestemmelsene for dette området, at allmennheten skal ha fri rett til umotorisert ferdsel, at området skal opparbeides som offentlig tilgjengelig bryggepromenade, og at det skal opparbeides en turvei gjennom hele planområdet som skal forbinde den allment tilgjengelige bryggepromenaden med de omkringliggende friluftsområdene.

Hun siterer også fra planbeskrivelsen, der det står at «formålet med dette planarbeidet var å legge til rette for bolig, forretning og kontor, med tilhørende anlegg, samt småbåtanlegg, og offentlig tilgjengelig sjøfront.

– Videre er det nevnt i reguleringsplanen at planen «åpner tilgjengelighet for en vesentlig del av havnebassenget i Engelsviken. Dette tenkes i tillegg gjort attraktivt med et bryggeanlegg av høy standard med gode oppholdsmuligheter.».

Hun påpeker at det også er nevnt under beskrivelsen av dette området at intensjonen for gangarealet er at det skal fungere som en offentlig bryggepromenade med et variert tilbud til brukerne.

– Der står at det «som del av gangarealet, skal opparbeides badeplass og sitteplasser, samt elementer der bruken ikke er definert, men som kan brukes til å sitte på eller til lek.»

Fri ferdsel

Til Julsens spørsmål om tiltak for å få fjernet skiltet, svarer Auganes at de skal ta kontakt med sameiet.

– Vi vil gjøre dem oppmerksom på at det skiltet de har satt opp, strider med bestemmelsene i planområdet. Dette bør i seg selv føre til at skitet tas ned, uten at vi gjør noe mer med det. Hvis det ikke fører frem, har vi andre metoder vi kan ta i bruk, sier Auganes.

Hun mener det er ubestridelig at dem delen av kystsonen som Engelsviken Sjøhus ligger i, skal være allment tilgjengelig for fri bruk og fri ferdsel.

– Sjøkanten er sikret for allmennheten gjennom de bestemmelsene som er gitt i planen.

Ida Julsen er glad for svarene som Auganes har gitt.

– Vi har så mange leiligheter og eiendommer som ligger tett på sjøkanten, sånn at hvis denne skiltingen var innenfor lovverket, ville jeg vært bekymret for allmenn ferdsel på ganske mange steder, sier hun.Nyeste fra Dagsavisen.no: