Dømt for tredje gang – fikk en siste sjanse til å slippe fengselsstraff

For tredje gang på drøyt tre år ble mannen i midten av 20-årene domfelt for narkotikalovbrudd, men selv om aktor ba om at han nå skulle dømmes til et fengselsopphold, slapp han nok en gang unna med samfunsstraff.

Det var under en ransaking av mannens leilighet i februar i fjor at politiet avdekket flere ulovligheter.

Blant annet fant de ut at han oppbevarte to ampuller med anabole steroider, og at han hadde kjøpt og oppbevarte en hagle med tilhørende ammunisjon, uten å inneha våpenkort eller ha fått nødvendig tillatelse fra politiet til å kjøpe hverken våpenet eller patronene.

Uforsvarlig våpenoppbevaring

I tillegg ble hagla funnet i et klesskap på mannens soverom, noe som strider med våpenlovens bestemmelse om at skytevåpen, vitale våpendeler og ammunisjon skal oppbevares forsvarlig nedlåst.

Politiet fant også en teleskopbatong i mannens sofa, et slagvåpen som det kreves spesiell tillatelse for å inneha.

I forbindelse med ransakingen bestemte mannen seg for å legge alle kortene på bordet, og innrømmet også å ha kjøpt flere gram amfetamin. I den ferske dommen fra Fredrikstad tingrett bemerkes det at han ikke hadde blitt tiltalt og dømt for dette forholdet, om han ikke hadde fortalt om det selv.

Tidligere dømt

Dette var imidlertid ikke den eneste grunnen til at påtalemyndigheten ba om en 15 måneder lang fengselsstraff for mannen i 20-årene.

Høsten 2015 ble han nemlig dømt til 300 timers samfunnsstraff for det som i rettsdokumentene betegnes som narkotikaforbrytelser av langt mer alvorlig grad – en straff som aldri ble gjennomført.

Bare få måneder etter denne dommen begikk han nye narkotika- og våpenrelaterte lovbrudd, som medførte at han måtte møte i retten igjen høsten 2017.

«Vanvittig gavepakke»

Allerede den gang mente aktor at den idømte samfunnstjenesten burde gjøres om til sju måneder bak murene, mens tingretten vurderte at forbrytelsene han måtte svare for denne gangen var såpass mye mindre alvorlige at han burde få en ny sjanse til å gjennomføre samfunnsstraffen.

«Det er ikke holdepunkter for at han har gjenopptatt den mer omfattende kriminelle aktiviteten som lå til grunn for dommen fra 2015», het det blant annet i dom nummer to.

Da mannen i mars møtte i retten for tredje gang på litt over tre år, anførte aktor at det burde virke straffeskjerpende at han var domfelt for tilsvarende lovbrudd tidligere, og at han derfor burde visst bedre.

«Samfunnsstraffen var en «vanvittig gavepakke» som det etter påtalemyndighetens syn fremstår som uforståelig at han valgte bort», står det blant annet i den ferskeste av de tre tingrettsdommene mot ham.

Slapp fengsel en siste gang

Rettsbehandlingen av saken endte med at de tre dommerne var delt i synet på hva som var en passende straff.

Den ene meddommeren mente mannen ikke hadde tatt vare på de sjansene han hadde fått tidligere, og at han derfor burde dømmes til seks måneders ubetinget fengsel.

Dette ble likevel ikke tilfelle, da flertallet – bestående av rettens leder og den andre meddommeren – mente mannen nok en gang fortjente en sjanse til å gjennomføre samfunnsstraff, men at den denne gangen skulle økes med 50 timer sammenliknet med de to foregående dommene, til totalt 350 timer.

Dette ble blant annet begrunnet med at mannen over flere år har vært i fast jobb, at han selv oppga å ha vært rusfri de siste månedene og at de vegret seg for å idømme en ubetinget fengselsstraff da flere av lovbruddene som er med i beregningen skjedde mange år tilbake i tid.

«Flertallet vil imidlertid gjøre det helt klart at dersom han ikke følger opp samfunnsstraffen eller begår ny kriminalitet i gjennomføringsperioden, blir det omgjøring til ubetinget fengselsstraff», påpekes det i dommen.

Våpeninndragelse

Ved siden av den nevnte samfunnsstraffen på 350 timer, ble mannen i 20-årene også dømt til å tåle inndragelse av både hagla, ammunisjonen og de anabole steroidene.

Når det gjaldt spørsmålet om saksomkostninger, var retten delt i samme flertall som i bestemmelsen av type straff. To av de tre dommerne kom fram til at mannen skulle slippe denne regningen, da han har tilstått samtlige lovbrudd.

«Flertallet mener det er et viktig signal å sende ut at erkjennelser skal lønne seg, selv om det har vært gjennomført hovedforhandling», konkluderes det i dommen.