Befolkningsvekst i Østfold-toppen

Fredrikstad, Råde og Hvaler er alle blant kommunene med sterkest befolkningsutvikling i Østfold det siste året. – En gledelig utfordring, sier Hvaler-ordføreren.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det totalt ble 2.100 flere østfoldinger fra 1. januar 2018 til samme dato i år, og Fredrikstad står for over en tredel av denne veksten, med en økning på 795 innbyggere.

Ved inngangen til 2019 bodde 81.772 personer i fylkets største kommune, en økning på én prosent fra fjoråret, og hele 4,6 prosent flere enn for fem år siden.

– Det er omtrent som det har vært de siste årene, der vi har ligget litt under eller over én prosent befolkningsvekst. Jeg tror dette sier noe om bostedsattraktiviteten til Fredrikstad, med en beliggenhet nært både Oslo og svenskegrensen, i tillegg til andre kvaliteter som gjør det interessant for folk å se hitover. Pendleravstanden til hovedstaden er ikke avskrekkende, samtidig som det er lavere boligpriser, kommenterer Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap).

Ønsker flere barnefamilier

Hvaler har på sin side økt innbyggertallet fra 4.540 til 4.599 det siste året, en vekst på 1,3 prosent – tredje høyest i fylket etter Spydeberg (+3,2) og Våler (+2,2). De siste fem årene har øykommunen blitt 119 flere, en økning på 2,7 prosent.

– Dette er gode og hyggelige tall for oss, for årene før har det vært litt lavere vekst. Vi fører en utstrakt politikk for å få flere folk til å flytte til Hvaler, og aller helst barnefamilier. Det er ikke til å legge skjul på at vi har en litt aldrende befolkning, og de er selvsagt også velkommen, men det er større bærekraft på sikt i en bredere demografisk sammensetning, sier Frp-ordføreren Eivind Norman Borge.

– Vi har gode barnehager og bygger ny skole. Samtidig har vi flere områder med mulighet for utbygging, og kombinasjonen av alt dette gir en god anledning til å bosette seg her ute, fortsetter han.

Råde har, i likhet med Fredrikstad, fått én prosent større befolkning fra 2018 til 2019, og har passert 7.500 innbyggere med god margin. De fem siste årene har innbyggertallet i «bygda mellom byene» økt med 4,7 prosent, som er tredje høyest i fylkessammenheng. Også på denne statistikken er det Våler og Spydeberg som troner øverst, med henholdsvis 9,7 og 6,1 prosent vekst.

Rustet for utfordringene

Ordføreren i Fredrikstad er også fornøyd med økt innbyggertall, men minner om at det samtidig bringer med seg litt hodebry.

– Det ikke bare er oppsider ved en slik vekst. Blant annet blir det krevende å holde tritt med utvikling av tjenestetilbudet til innbyggerne, men dette er utfordringer vi er forberedt på. Vi ønsker å være i vekst, og nettopp derfor har vi lagt inn i arealplanen som etter hvert skal vedtas, at vi skal bygge ut for å takle økende befolkning, sier Jon-Ivar Nygård.

Også det politiske overhodet i nabokommunen i sør mener de foreløpig er godt rustet for å håndtere dagens takt i befolkningsutviklingen.

– Den veksten vi har nå, skaper ikke de helt store utfordringene. Vi har god kapasitet på både barnehage og skole, så det offentlige tjenestetilbudet er rigget for vekst. Går det over to prosent, kan det etter hvert bli utfordrende å holde tritt, men det at vi eventuelt får noe å løse skaper også en spennende hverdag, så det vil være en gledelig utfordring å måtte takle, fastslår Eivind Norman Borge.

Tror på fortsatt økning

De to ordførerne ser begge for seg at befolkningsveksten vil fortsette i årene som kommer.

– Jeg vil ikke spå for mye, men det er et tverrpolitisk ønske om å legge til rette for økt befolkning, og vi håper de grepene vi gjør for å få det til, medfører nettopp det, sier Borge.

– Internasjonalt ser vi at det er en urbaniseringstrend, altså at folk flytter fra distriktene inn til byene, og dette er nok også noe av årsaken til at Fredrikstad er blant kommunene i Østfold som vokser mest. Når den nye jernbanen etter hvert kommer, og vi får betydelig kortere pendlertid, tror jeg også det vil spille inn på attraktiviteten vår, supplerer Jon-Ivar Nygård.