Åpent brev til ordfører Jon-Ivar Nygård

LESERBREV: - I hvilke deler av Nedre Glomma tror du tilflyttingen og befolkningsutviklingen vil være størst de neste femti årene? er ett av flere spørsmål Rolf M Gjermundsen stiller til ordfører Jon-Ivar Nygård i dette leserinnlegget.

Jeg fører dette brevet i pennen på vegne av veldig mange flere enn du tror.

Som øverste valgte tillitsmann i Fredrikstad representerer du oss alle, ikke bare de med medlemskap eller sympatier med Arbeiderpartiet, men alle vi som bor i Fredrikstad. Som den ansvarlige person du fremstår som, er du helt sikkert klar over det.

Du har ved flere anledninger det siste året henvendt deg til oss gjennom avisene, primært Fredriksstad Blad, og fortalt oss hvor avgjørende viktig det vil være for en positiv utvikling de neste tiårene, at vi har et nært og åpent samarbeid med nabobyen Sarpsborg. Du omtaler til og med byene under fellesbetegnelsen Nedre Glomma, og sier at vi i løpet av ikke så mange år til sammen blir større enn f.eks. Trondheim, regnet etter antall innbyggere. At vi sammen blir en av de største «byene» i Norge. Din ordførerkollega i Sarpsborg sier nesten det samme, men dere vet begge to at det ikke er helt sant. Så lenge dere fastholder at det er uaktuelt, eller at tiden ikke er moden for å slå sammen byene til én kommune, vil Nedre Glomma bli behandlet som to byer i Østfold av sentrale myndigheter.

Det faller lett å få følelsen av at din oppfatning av Fredrikstad som Norges mest attraktive by å bo i handler om de sentrumsnære områdene fra Grønli til Cicignon, Gamlebyen, Nordre Kråkerøy med Værste og ellers områdene langs elva fra Fredrikstadbrua til Værstebrua. Det er, kan hende ikke riktig, men følelsen er der. Og den blir ikke mindre når vi leser kronikken i Fredriksstad Blad 7. mars med tittelen «Flere arbeidsplasser i et tett og vitalt sentrum».

Nedre Glomma og byene Fredrikstad og Sarpsborg står foran omfattende trafikale utbyggingsprosjekter de neste ti årene. De er så store at det er svært få som har full oversikt over hva som tenkes gjennomført, og hvilke konsekvenser det vil få på kort og lengre sikt. Det er vel strengt tatt ingen som har slik oversikt, og da skjønner vi at det er vanskelig og utfordrende for deg å gå ut i media og berolige alle oss som lurer på hva som skal skje og hvorfor.

Derfor trenger vi svar på noen vitale spørsmål, men samtidig er det viktig å si:

Vi er ikke i mot Fredrikstad sentrum og Norges mest attraktive by å bo i.

Vi er ikke i mot at det skal være baneforbindelse gjennom Fredrikstad sentrum.

Vi er ikke i mot industri- og næringsutvikling rundt Fredrikstad sentrum.

Vi er ikke i mot boligutvikling langs Glommas utløp i øst og vest.

Men vi har noen spørsmål til deg:

  1. Hvorfor mener du at det er avgjørende viktig for utviklingen av Fredrikstad at det skal legges dobbeltsporet jernbane gjennom sentrum med tilhørende jernbanestasjon og tre til fire spor på Grønli?
  2. Tror du det vil skape ekstra utfordringer når det samtidig og delvis i samme område skal bygges firefelts gjennomfartsåre både mot Råbekken og Østsiden for fremtidens biltrafikk?
  3. Ser du noen betenkeligheter ved at Bane Nor i tillegg til sine oppgaver som jernbaneutbygger også er en meget stor eiendomsforvalter med klare forretningsmessige mål?
  4. Du har ved flere anledninger gitt uttrykk for at det er veldig viktig med nært samarbeid med Sarpsborg kommune for å styrke samfunnsutviklingen i Nedre Glomma. Hvorfor er det viktig å fastholde at en kommunesammenslutning ikke er aktuelt, eller i beste fall umoden? Har du i så fall en konkret oppfatning av hvor umodent det er?
  5. Tror du avviklingen av Østfold fylkeskommune og etableringen av region Viken vil være en positiv faktor i utviklingen av Nedre Glomma og Fredrikstad?
  6. I hvilke deler av Nedre Glomma tror du tilflyttingen og befolkningsutviklingen vil være størst de neste femti årene?

Sjefen i Bane Nor har kommet med en del utspill og råd den siste tiden både når det gjelder økonomi, tidsaspekt og gjennomføringsevne i IC-prosjektene på Østlandet. Kan du i den konteksten som her oppstår se noe fornuft i å utrede alternativ rett linje for fremtidens jernbaneløsning i Nedre Glomma? Det tenkes her ikke minst på den omfattende godsmengde som skal over fra vei til bane de neste tiårene.

Det er sikkert mange flere spørsmål du blir møtt med i din daglige gjerning som vår fremste tillitsmann, men dette er hva mange med meg er opptatt av for fremtidens Nedre Glomma. Vi trenger ikke omfattende svar, men gjerne klare og entydige i den grad det er mulig. Det er din mening vi ber om, og ikke henvisninger til eventuelle vedtak som er fattet her eller der. Ta deg gjerne god tid, men vi forventer svar innenfor de frister forvaltningen skal forholde seg til når allmuen stiller viktige spørsmål.

Med vennlig hilsen på vegne av mange innbyggere i kommunen din.

Rolf M Gjermundsen