Nyheter

Nå er det bestemt: Seut får nytt kjøremønster

Begrepet 2+ har vært som en stein i skoen på gasspedalen for bilistene som må foreta hyppige feltskifter på den korte strekningen Simo-Ørebekk. Nå blir det endring.

– Samkjøringsreguleringen på Seut har vært en god erfaring, men nå går vi inn for en fornuftig endring, sier Fredrikstad-ordfører og leder av styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma, Siri Martinsen (Ap) til Dagsavisen.

24. april fikk styringsgruppa saken lagt fram av fagfolkene i Statens vegvesen, etter måneder med analyser og evaluering blant annet med ekstern konsulent involvert i prosessen.

Den aktuelle veistrekningen er under en kilometer lang. Saken synes klar for fagfolkene:

– Vi er enig med konsulentfirmaet i at ulempen dagens trafikkregulering fører til, i form av mange ekstra feltskifter på en relativt kort strekning, er uheldig både når det gjelder trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Derfor er Statens vegvesens innstilling at 2+ tas bort og at man velger felt basert på hvor man skal, forklarer senioringeniør Tor Eriksen i Statens vegvesen.

Med den nye ordningen vil alle som skal fra Gressvik og til høyre i Simo-rundkjøringen kunne ligge i samme felt hele veien, mens man med dagens løsning må bytte felt to ganger dersom man ikke har lov til å benytte sambruksfeltet. Tilsvarende gjelder i motsatt kjøreretning, hvor alle som skal til Gressvik kan velge høyre kjørefelt med en gang – når den nye ordningen har trådt i kraft.

– Er det sant? Det er jo helt fantastisk!

Vurderingen fra konsulentfirmaet Norconsult og oppdragsgiver Statens vegvesen er faglig begrunnet og med hensyn til trafikkavvikling, trafikksikkerhet og best mulig flyt for bilistene.

– Hensikten med den nye reguleringen er å redusere antall feltskifter, slår Eriksen fast.

Simo-Ørebekk blir en strekning fri for reguleringer. Det vil anslagsvis halvere antall feltskifter, ifølge Norconsults analyse.

Tungbilbransjen har ønsket seg et eget tungbilfelt på strekningen, basert på gode erfaringer med det samme over Fredrikstadbrua, men det ønsket får yrkessjåførene ikke oppfylt.

– Løsningen vi går inn for er likevel en bedre løsning for tungtransporten enn den nåværende: De får «tilgang» til begge felt på hele strekningen og dermed også færre feltskifter enn i dag, påpeker Eriksen, og legger til:

– Vi tror at feltvalg på strekningen, basert på hvor bilisten skal, vil bli mer intuitivt og logisk for bilistene enn dagens løsning.

Det sier Kristin Pedersen seg enig i. Hun er leder i Gressvik lokalsamfunnsutvalg, mottar nyheten med glede på egne vegne og erfarer at mange Gressvik-folk vil dele begeistringen.

– Er det sant? Det er jo helt fantastisk! Vi har påpekt dette fra starten, at det i alle fall burde være fritt feltvalg for dem som kommer fra Gressvik. Det er jo risikosport å følge reglene slik de er i dag, sånn som folk kjører sikksakk og skal forte seg over i riktig felt på den korte strekningen, mener Pedersen.

I konflikt med politiske mål

Lokalsamfunnslederen kjører der daglig selv og kan vitne om mange vanskelige og til dels farlige situasjoner i trafikkbildet.

– Fra andre har jeg bare hørt irritasjon over 2+ og mistenker at mange Gressvik-folk blir glade for dette. Jeg tror det blir ryddigere og tryggere, sier Pedersen.

Nå gjenstår arbeidet med skiltplan samt høringssvar fra politiet og Fredrikstad kommune. Tor Eriksen i Statens vegvesen regner med at nytt kjøremønster på Seut er klart før høsten kommer.

2+ har vært benyttet i begge retninger siden strekningen ble åpnet i november 2019, og er et ledd i premisset som lå til grunn for bygging av ny bru og vei over Seut: Det politiske målet om nullvekst i trafikken gjennom Bypakke Nedre Glomma.

Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen (Ap), som også leder styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma.

Generell veikapasitet skulle ikke økes. Det var derfor aldri aktuelt å bygge strekningen som en ren firefeltsvei uten begrensninger i feltbruken. Sånn sett kommer den nye beslutningen i konflikt med politiske mål i Bypakke Nedre Glomma.

– Intensjonen om å stimulere til mer samkjøring ligger fast, men løsningen må også fungere i praksis, poengterer Siri Martinsen, som synes det er godt med en avklaring i saken.

– Nå har vi prøvd det, og fått tilbakemeldinger om at trafikken ikke flyter godt. Så nå blir løsningen som Statens vegvesen anbefaler. Styringsgruppa tok saken til orientering, som innebærer at vi har gitt vår tilslutning til anbefalingen, bekrefter Martinsen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: