Nyheter

Går for delvis ferdselsforbud på Hutholmen og Kjerringholmen

Av hensyn til hekkesesongen for flere rødlistede måkearter vil det bli forbudt å gå i land på mesteparten av de to holmene fra starten av april til midten av juli. Men Huth fort vil fortsatt være tilgjengelig året rundt.

– Det er veldig bra at vi får på plass bynære arealer hvor fugler kan få hekke i fred. Måkebestandene i Norge har blitt særdeles redusert, og for å bevare en bærekraftig bestand er vi helt avhengige av å legge mer til rette for trygge hekkeområder, sier leder for kultur- og miljøutvalget (KMU) og formannskapsmedlem i Fredrikstad kommune Erik Skauen (MDG) til Dagsavisen Demokraten.

Saken ble enstemmig, og uten debatt, banket gjennom i både KMUs og formannskapets siste møter før jul. Nå gjenstår kun en siste behandling i bystyret i februar, men med tanke på den unisone politiske holdningen til nå, er dette trolig bare en formalitet.

– Og selv om dette er bynært, er det ikke på hustakene. Så håpet er at vi ved å gjøre dette bidrar til at måkene selv velger å hekke der, og at det dermed også blir mindre problematisk for bylivet, utdyper Skauen.

Betydelig nedgang i antall reir

I saksframlegget fra kommuneadministrasjonen legges det vekt på at området det foreslås sesongbasert ferdselsforbud på, er spesielt viktige for hekkende måkearter.

«Det er de siste årene registrert flere reirforekomster av livskraftige og rødlistede arter på holmene, men med en betydelig nedgang i antall reir. Ferdselsrestriksjoner i hekkeperioden er et viktig grep for å sikre artenes mulighet for reproduksjon, og er i tråd med kommunedelplan for naturmangfold», heter det blant annet.

Ung måke i Fredrikstad sentrum.

Ser man nærmere på tallene har antallet fiskemåkereir på de to holmene gått ned fra 105 til 7. Tilsvarende tall for gråmåke og hettemåke viser en tilbakegang fra henholdsvis 35 og 11 reir til kun ett for hver art.

«Sett i lys at av at det pågår flere reguleringsprosesser i sentrumsområdene, spesielt på FMV, presiserer kommunedirektøren viktigheten av å tilrettelegge for hekkeområder hvor fuglene kan få være i fred … Noen av måkeartene tar i bruk flate tak i mangel av naturlige habitater, da dette ligner på naturlige hekkelokaliteter. For å avbøte for en planlagt utbygging i sentrumsområdene, samt for å redusere konflikter mellom innbyggere og hekkende fugl i sentrumsområdene, vil det være en god løsning at det innføres ferdselsforbud på Kjerringholmen og deler av Hutholmen i hekketiden», står det videre i saksfremlegget.

Heller ikke lov å legge til

Forskriften som etter all sannsynlighet blir endelig vedtatt over nyttår, innebærer at hele Kjerringholmen og mesteparten av Hutholmen (se kart) blir underlagt følgende ferdselsregler i tidsrommet 1. april til 15. juli:

1. All ferdsel er forbudt.

2. Det er forbudt å anlegge båt, vannscooter, kano, kajakk eller andre lignende fartøyer til land.

«Overtredelser av atferdsreglene kan medføre bortvisning fra området, og kan straffes med bøter etter lov om friluftslivet § 39», heter det i forskriften.

Samtidig er det foreslått at den sørligste delen av Hutholmen, området rundt Huth fort, skal være tilgjengelig for fri ferdsel året rundt.

«Ved innføring av denne forskriften vil man kunne ta hensyn til naturmangfoldet på lokaliteten, og man vil minimere konfliktnivået mellom besøkende til Huth Fort og naturmangfoldet. Dette vil ha positive konsekvenser for innbyggerne, ved at de fortsatt vil ha tilgjengelige rekreasjonsområder med mulighet for læring og naturopplevelser i kommunen», opplyses det i saksfremlegget.

Da formannskapet vedtok å legge ut forslag til denne forskriften på høring i september, kom det inn fem høringsinnspill. Med unntak av Birdlife Norge avdeling Østfold, som ønsket at større deler av Hutholmen skulle underlegges ferdselsrestriksjoner, var det udelt positive tilbakemeldinger til forslaget.

«Birdlife Norge avdeling Østfold ønsker en annen geografisk avgrensning da det også hekker fugl i området det ikke foreslås innført ferdselsbegrensninger. Kommunedirektøren er avhengig av at grunneierne gir samtykke til at det innføres ferdselsbegrensning, og forslaget baserer seg på hva grunneier kan tillate. Dette innspillet er derfor ikke tatt til følge», konkluderes det fra kommuneadministrasjonen.

Kartutsnitt over områdene på Kjerringholmen og Hutholmen (markert i grønt) i Fredrikstad som blir underlagt ferdselsforbud fra 1. april til 15. juli.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: