Nyheter

Karoline, Hege og Leif er her for deg

Antall henvendelser er firedoblet siden Pårørendesenteret i Fredrikstad ble etablert. – Det blir en kortsiktig gevinst å kutte i tiltak som bidrar til å forebygge problemer, mener Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen .

– Vi har som målsetting å være et tilgjengelig lavterskeltilbud for pårørende og etterlatte, sier virksomhetsleder Lene Cecilie Skahjem.

– Pårørende har også en psykisk og fysisk helse.

– Deg og meg

Pårørendesenteret i Fredrikstad ble startet som et prøveprosjekt i 2016, basert på tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Prosjektet var basert på et samarbeid mellom kommunen og lokalavdelingen til Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) i Nedre Glomma. Senteret har per i dag fire ansatte som til sammen utgjør cirka tre årsverk. I tillegg har virksomhetsleder i etat Friskliv og mestring, Lene Cecilie Skahjem, ansvaret som leder av senteret.

– Pårørende er deg og meg … alle. Foreldre, barn, søsken, tanter, onkler, besteforeldre og andre. Alle som blir påvirket av å stå i en relasjon til noen som har utfordringer, sier virksomhetsleder i etat Friskliv og mestring, Lene Cecilie Skahjem.

– Siden oppstarten for seks år siden har antallet pårørende og etterlatte som har tatt kontakt firedoblet seg, og økningen fortsetter. Hvem er pårørende? Mange har nok en stereotypisk oppfatning og svar på spørsmålet, men pårørende er deg og meg… Alle. Foreldre, barn, søsken, tanter, onkler, besteforeldre og andre. Kort og godt alle som står i en nær relasjon til noen som har inngripende, kroniske eller alvorlige helseplager, sykdom eller andre type utfordringer som påvirker deres og de næres livssituasjon, forklarer Skahjem.

Rus, psykiatri, skolevegring

Som senteret selv beskriver arbeidet, er Pårørendesenteret et tilbud til deg som er bekymret for, eller som har mistet noen du er glad i. Når noen som står nær blir syke, strever med avhengighet eller bor på en institusjon, blir vi pårørende.

– Med variert helsefaglig kompetanse, erfaringskompetanse, åpen telefonlinje og sentral beliggenhet står vi klare til å bistå pårørende og etterlatte med informasjon, veiledning og bistand for å komme i kontakt med andre pårørende som står i lignende livssituasjoner, sier virksomhetsleder Lene Cecilie Skahjem.

– Vi er få ansatte ved pårørendesenteret, men har et bredt samarbeid med mange ulike pårørendeorganisasjoner. Gjennom et tett og godt samarbeid med frivilligheten, kan vi utfylle og understøtte et bredt tilbud til pårørende og etterlatte. Samarbeidet med frivillige organisasjoner er en helt sentral bærebjelke i vårt pårørendearbeid, påpeker Skahjem.

En krone investert i forebyggende helse gir sju kroner i gevinst.

—  Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse

– Det å være pårørende eller etterlatt arter seg på utallige måter, men for de som står i krevende pårørenderelasjoner over tid, ser vi at mange kjenner på de samme type utfordringene. Det kan handle om kjærlighet, omsorg og sorg over at en av sine nære har utfordringer. Det handler også om tro, håp, frykt, anerkjennelse, bekymring, stress, ensomhet, skyldfølelse og kan hende skam, forklarer hun, og fortsetter:

– Fortsatt er majoriteten av dem som tar kontakt med Pårørendesenteret i Fredrikstad, pårørende innen psykisk helse og rus. Dette kan henge sammen med stigmatisering av denne type utfordringer, men også forklares ut fra at vi har hatt nær forankring innen psykisk helse og rus siden oppstart. Vi opplever imidlertid at antallet henvendelser fra pårørende som opplever andre alvorlig somatiske helseutfordringer øker.

– Bekymringene hos pårørende er tunge for mange – enten det handler om rus, psykiatri, skolevegring eller alvorlig somatisk sykdom. Bekymringer kan også være relatert til at personer du står nær ikke vil ha hjelp, eller ta imot tjenestetilbud. Da er det godt å møte andre som er i samme situasjon. Her kan vårt lavterskeltilbud være en inngang og brubygger til mange flotte og aktive pårørendeorganisasjoner.

Lene Cecilie Skahjem, Karoline Rekaa og Leif Nybøle er noen av de ansatte i Pårørendesenteret Fredrikstad som hjelper pårørende å sortere tanker og følelser om pårørenderollen.

Politikernes valg

I Fredrikstad kommunes prosjekt #bærekraft25 er det foreslått en kostnads- og bemanningsreduksjon ved Pårørendesenteret. Noe som vil gi en kostnadsreduksjon på 1,5 millioner kroner. Tiltaket skal gjennomføres innen 2025.

– Jeg forstår at man i en situasjon med svak kommuneøkonomi må foreta noen valg. Reduksjon i rammebetingelsene gjør at vi fremover må tenke annerledes, men jeg har samtidig tro på at vi skal finne bærekraftige løsninger også fremover, mener virksomhetsleder Lene Cecilie Skahjem.

Det er mange barn og unge som lever og vokser opp med alvorlig sykdom i familien.

—  Virksomhetsleder Lene Cecilie Skahjem om satsingen Treffpunkt Fredrikstad

Ser kommunens politikere jobben som gjøres her i Pårørendesenteret?

– Vi håper det. Pårørendedagen 21. september har både ordfører og politikere vært til stede. Vi jobber jo for den samme saken, å sikre bærekraftige, hensiktsmessige og virkningsfulle tjenestetilbud til innbyggere i Fredrikstad, svarer Skahjem.

Aktivitetstilbud for barn og unge

I 2019 ble Fredrikstad kåret til årets pårørendekommune. Noe av begrunnelsen var kommunens systematiske arbeid og tydelige planer for pårørendearbeidet, utviklet i samarbeid innad i kommunen og involvering av pårørende.

– En annen viktig årsak til at vi fikk prisen var blant annet at vi har et spesielt søkelys på barn som pårørende og etterlatte. Det er mange barn og unge som lever og vokser opp med alvorlig sykdom i familien, eller har opplevd at noen som står dem nær er død. Her har vi i kommunal tjenesteyting, også et spesielt ansvar for oppfølging. Derfor har vi vektlagt kompetansebygging, samt utviklet rutiner og systemer for å fange opp og sikre oppfølging av barn og unge som pårørende og etterlatte.

– I fjor ble det i tillegg oppstart for Treffpunkt Fredrikstad. I samarbeid med Kreftforeningen og Fredrikstadhjelpa 0-16, arrangerer vi et månedlig aktivitetstilbud for barn og unge fra 6–18 år. Her treffer de andre barn i likende situasjon. I tillegg møter de trygge voksne som har tid til å lytte, leke og dele. Samtale er sentralt på Treffpunkt, men praten skjer på barnas premisser. Et flott tilbud som stadig vokser i omfang, som flere og flere barn og deres familier har tatt i bruk, forteller Lene Cecilie Skahjem til Dagsavisen Demokraten.

– Det er verdt å legge til at tilbudet er for alle barn og unge som står i ulike pårørendeutfordringer enten det er relatert til psykisk helse, rus, kreft eller andre somatiske lidelser.

Forebyggende tiltak

Hvordan kan man måle viktigheten av å ha et pårørendesenter?

– Det er utfordringen med alt forebyggende arbeid. Vi jobber for at pårørende skal kunne ivareta egen helse og livskvalitet. Derfor er det viktig at vi er tilgjengelige, og lett å komme i kontakt med. Vi vektlegger tidlig intervensjon. At vi bidrar til å forebygge ytterligere tjenestebehov er jeg ikke i tvil om, mener virksomhetslederen som leder senteret inn i framtiden med solid kompetanse i staben:

– Vi har mye fag- og erfaringskunnskap, sammen med de frivillige pårørendeorganisasjonene, håper og tror jeg at vi skal finne gode bærekraftige løsninger for pårørendesenteret også fremover… Sammen om mestring.

Sentralt plassert i Bryggeriveien 2 finner du lavterskeltilbudet Fredrikstad Pårørendesenteret, og ansatte som er klar for en samtale.

---

Pårørendesenteret i Fredrikstad

Etablert i 2016 med hovedfokus pårørende og fremme av deres sak. Samarbeid med frivillige organisasjoner.

En unik satsing for Fredrikstad kommune med et tredelt mandat:

  • Fra 2018 et fullverdig pårørendesenter uavhengig av diagnoser eller situasjoner. Et senter for alle, for råd veiledning – om rettigheter som pårørende og etterlatt, samt kunnskap og veiledning om tilbud i frivillig regi og ellers i kommunen.
  • Tett samarbeidet med ulike pårørendeorganisasjoner og understøtter organisasjonenes arbeid – som gjennomfører temakvelder, kafétreff, gruppeveiledningen, sosiale treff m.m. Har god kjennskap til kommunens organisasjon, og stiller lokale til rådighet. Skal understøtte det viktige arbeidet som foreningene gjør. Én dør inn til et stort nettverk av frivillige organisasjoner.
  • Være et ressurssenter for ansatte i Fredrikstad kommune. Informere og holde foredrag om viktigheten av pårørendes fysiske og psykiske helse for andre kommuner som ønsker informasjon om Pårørendesenter – i tillegg til besøk i lag og foreninger.

Kilde: Fredrikstad kommune

---

Stor belastning for barn og unge

Kreftforeningens distriktsleder, Trine Hveem, lovpriser møteplassen for barn og unge, Treffpunkt Fredrikstad.

– Dette flotte tilbudet startet opp i 2006, og det er nå hele 38 Treffpunkt i drift fra Alta i nord til Kristiansand i sør. De fleste av disse driftes av frivillige – med støtte fra ansatte i Kreftforeningen. Noen steder har vi imidlertid startet opp Treffpunkt i samarbeid med kommuner, og vi erfarer her at slike samarbeid gir stabile og bærekraftige Treffpunkt, forteller Hveem.

– Derfor ble vi ekstra glade da vi i starten av 2021 ble kontaktet av Fredrikstad kommune og Pårørendesenteret som ønsket å snakke om muligheten for samarbeid om et pårørendetilbud til barn og unge. Pårørendesenteret tilbud retter seg mot pårørendes behov, noe sammenfaller selvsagt med behovene til pasientene, en unik mulighet for samarbeid om nettopp Treffpunkt.

– Treffpunkt er et viktig tilbud for familiene som deltar, men vi ser også at ansatte som er i kontakt med familier opplever større nærhet til Treffpunkt. Ansatte har god oversikt over tilbud og ressurser som finnes i kommunen, noe som er veldig viktig når det er snakk om barn med spesielle behov og utfordringer.

Hvorfor er det viktig å samle barn og unge som er i samme situasjon?

– Hverdagslivet til barnefamilier blir i stor grad endret når alvorlig sykdom eller død rammer, og belastningen på barn og ungdom som pårørende er svært stor. Hverdagslivet blir ofte preget av engstelse og bekymring. Barna synes det er vanskelig å se at foreldre eller søsken er dårlig og har det vanskelig, og de holder mye for seg selv for å skåne de andre i familien.

Kreftforeningen, distriktsleder Trine Hveem.

– Barn og ungdom som har alvorlig sykdom i familien eller som har mistet noen, vet vi kan ha god nytte av å møte andre som har opplevd det samme. På Treffpunkt kan barna få et pusterom fra sykdom, men også mulighet til å snakke. De vil treffe trygge voksne som har tid til å lytte, leke og dele, svarer Kreftforeningens distriktsleder, Trine Hveem.

800.000 pårørende

Fredrikstad er en foregangskommune innen pårørendefokus, mener Hveem:

– Her har man jobbet systematisk og godt, og virkelig satset på hjelp til pårørende over mange år. Senteret har svært gode tilbud til pårørende og tett samarbeid med ulike frivillige organisasjoner. Gjennom samarbeid med Kreftforeningen har de nå også fått et meget godt tilbud til barn og ungdom som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nær er død.

Hva er det som gjør Pårørendesenteret Fredrikstad viktig?

– Vi beregner at rundt 800.000 mennesker er i en pårørendesituasjon og yter omsorg og hjelp til syke og eldre i alle aldre som trenger det. Ifølge Pårørendealliansen betyr dette at disse yter nær halvparten av omsorgen. Det er svært viktig at pårørende også har et sted å henvende seg, og får den oppfølging de ønsker i en krevende situasjon. I Fredrikstad ivaretas denne viktige oppgaven av Pårørendesenteret, og til dels i samarbeid med frivillige organisasjoner, avslutter Kreftforeningens distriktsleder, Trine Hveem.

Kortsiktig å kutte pårørendetilbud

– For oss som jobber med pårørende til demens vet vi at dette er en gruppe som ofte står i en veldig krevende situasjon. De mangler oppfølging fra kommunen om både tilrettelegging for den som har demens og avlastning, slik at den pårørende ikke selv blir utslitt. I Nasjonalforeningen for folkehelsen er vi opptatt av at ingen skal møte demens alene. Et tilbud som Pårørendesenteret kan være et viktig tiltak for å bidra til at man får nødvendig støtte, sier generalsekretær Mina Gerhardsen til Dagsavisen Demokraten.

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Gerhardsen mener det er klokt å investere i de pårørende.

– De er viktige ressurser, samtidig som vi er opptatt av at det trengs mer støtte til pårørende for at de skal klare å stå i ofte tøffe sykdomssituasjoner. Flere kommuner har nå slike sentre eller planer om det. Dette er en spennende modell.

Generalsekretæren kjenner ikke til Fredrikstad kommunes økonomiske situasjon, men har en klar formening om hva eventuelle kutt i pårørendetilbud medfører.

– Uten å mene noe om de konkrete forslagene, vil jeg si at det kan være en svært kortsiktig gevinst å kutte i tiltak som bidrar til å forebygge problemer. Den regningen kan fort bli høy et annet sted på budsjettet, avslutter Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hun håper alle kan se hva forebygging gir tilbake:

– Forebygging er jo det som ikke skjer, så det er vanskelig å måle eller klippe noen snorer for. Ofte tar det lang tid å se effekt også, mens politikere jobber med fireårsperspektiv. Jeg skulle ønske vi blir flinkere til å se verdien i forebygging. Regnestykkene her viser at en krone investert i forebyggende helse gir sju kroner i gevinst. Det er ingen dårlig deal!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: