Nyheter

Stenger Veumveien i høst

Veumveien blir stengt for gjennomkjøring mellom Frederik II videregående skole og rundkjøringen ved Christianslund fra 16. august til ca. 1. november.

Det melder Fredrikstad kommune.

Årsaken er at det skal legges nye vann- og avløpsledninger i området. De gamle avløpsledningene er bygd som et fellessystem, som betyr at spillvannet transporteres i samme ledning som overvannet til renseanlegget ved Frevar.

Dette er både unødvendig og kostbart, mener kommunen.

Nå innføres dermed et separatsystem, som skiller spillvann og overvann.

---

Fakta

  • Spillvann er avløpsvann, og vil her si alt vann som kommer innenfra huset (bad, toalett, kjøkken, vaskerom).
  • Overvann er drensvann og regnvann, og gjelder her vann fra tak, snø som smelter, vann fra utesluk og utvendig drenering.
  • Stikkledninger er private vann- og avløpsledninger fra bolig/eiendom til og med tilknytningspunkt på kommunal ledning.

Kilde: Fredrikstad kommune

---


– Slipper unødvendig rensning

– Spillvannet transporteres til Frevar for rensing før det føres til Glomma, mens overvannet føres til Glomma. På den måten slipper vi unødvendig rensing av overvannet ved Frevar, skriver kommunen i et informasjonsbrev til naboer og berørte som ble sendt ut i forkant av arbeidet.

I samme brev blir det også klart at tilsvarende separering må gjøres i private stikkledninger, ellers vil ikke den kommunale omleggingen ha noen hensikt, i følge kommunen.

– Med hjemmel i forurensningslovens § 22 blir det stilt krav om at huseiere gjennomfører tilsvarende separering av de private stikkledningene. Dette innebærer at dersom den private stikkledningen for avløp (spillvannsledningen) er av betong eller lignende, eller er av dårligkvalitet, vil det bli gitt pålegg om å legge om til plastledning, eventuelt rehabilitere eksisterende ledning, skriver de.

Disse kostnadene vil huseierne måtte ta selv.

Arbeidet haster

Til Fredriksstad Blad sier også prosjektleder Carl Henrik Lillestrand at det har hastet å komme i gang med arbeidet på grunn av tilstanden på ledningene.

– De gamle betongrørene er krakelerte og raser sammen og avløpsvann slår tilbake i kjellerne. Vi må gjøre noe med dette nå, sier han.

På kartet ser man hvor det skal graves den neste tiden. Naboer og andre berørte har blitt varslet i forkant.

Beboere og andre berørte i området vil i perioden oppleve mye anleggstrafikk og støy fra maskiner. Det vil også være kortere perioder meg stengt vann, og variasjon i vanntrykk og misfarget vann kan forekomme.

– Hvis vannet er misfarget anbefaler vi å åpne kraner, la kaldt vann renne til det er klart og rense siler på tappestedene, skriver kommunen.