Nyheter

Slik skal denne foreldregruppa hjelpes i en jungel av helse- og omsorgstjenester

Fredrikstad kommune har ansatt to barnekoordinatorer før regjeringen denne uka innførte krav til det.

Barnekoordinatorer har som jobb å gjøre det lettere for familier som venter eller har barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. De skal sikre samarbeid mellom ulike instanser i hjelpeapparatet.

– Brukergruppa er barn med langvarig behov for flere offentlige tjenester og deres foresatte. Oppdraget er å koordinere samarbeidet mellom de ulike instansene disse barna trenger og mellom ulike tjenester og lovverk, forteller Marianne Bekker, direktør for utdanning og oppvekst i Fredrikstad kommune.

Barnekoordinatorene skal ikke ta beslutninger om tjenestenes innhold og omfang, men kan pålegge at instansene samarbeider og altså sikre at samarbeid finner sted til beste for barn og foreldre, ifølge Bekker.

Vi er ennå litt usikre på om to stillinger er nok i en kommune av vår størrelse.

—  Marianne Bekker, direktør for utdanning og oppvekst i Fredrikstad kommune

– Langt fra alle vil ha råd

Mandag innførte regjeringen krav om barnekoordinator i norske kommuner, en ordning som Kommunesektorens organisasjon (KS) var imot i sitt høringssvar, ifølge NTB. Ikke alle kommuner vil ha råd, påpeker KS.

– Vi har 356 store og små kommuner i landet. Det sier seg selv at langt fra alle vil ha råd til å opprette en ny stilling som barnekoordinator når de 100 nye millionene skal fordeles på alle kommunene, sier områdedirektør Helge Eide i KS til samme kilde.

Ifølge Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har også flere mindre kommuner måtte legge inn flere andre funksjoner i rollen som barnekoordinator i utlysningsteksten.

– Da spørs det hvor mye tid det blir igjen til å koordinere og skaffe hjelp til familiene, sier leder Berit Therese Larsen i FFO til NTB.

Det er nettopp den nevnte fordelingen av midler fra statlig hold som har gjort det mulig for Fredrikstad kommune å oppfylle regjeringens krav. Fredrikstad fikk tilskudd til dette over statsbudsjettet for 2022, som dekker to årsverk, ifølge Bekker.

Fra mai har Fredrikstad kommune dermed ansatt to barnekoordinatorer. De har vært tidlig ute for å ha stillingene klare da ordningen trådte i kraft.

– Barnekoordinatorene vil bidra til at de aktuelle familiene får hjelp i en jungel av tilbud, rettigheter og lovverk, påpeker hun overfor Dagsavisen Demokraten.

– Liknende koordinatorstillinger finnes fra før, men den nye ordningen retter seg mer spesifikt mot barn og familier, legger Bekker til.

Marianne Bekker, direktør for utdanning og oppvekst i Fredrikstad kommune.

Usikker på om to er nok

Men også med to nye stillinger er Fredrikstad kommune ennå avventende til om hele behovet for å koordinere helse-, omsorgs- og velferdstjenester for varig funksjonsnedsatte barn blir dekket.

– Tilskuddene er fordelt på kommunene etter innbyggertall. Men vi er ennå litt usikre på om to stillinger er nok i en kommune av vår størrelse, og venter på en veileder fra statlig hold for å kunne vurdere det. Så får vi se om det er rom for utvidelse av tilbudet i 2023, noe det er kommet signaler om at det kan bli. Det får vi vite i oktober, når neste års statsbudsjett legges fram, sier Bekker.

Formålet med barnekoordinatorer er å unngå ansvarspulverisering og sørge for bedre samarbeid mellom blant andre skole og barnehager, barnevernet, Nav og helse- og sosialtjenester.

Ny paragraf 2-5c i pasient- og brukerrettighetsloven sier:

«Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a».

Sistnevnte pålegger kommunene å tilby barnekoordinator til dem som har denne rettigheten. Kommunens plikt til å oppnevne barnekoordinator gjelder fram til barnet fyller 18 år.

– Tildelingskontoret i kommunen fatter vedtak om barnet og dets familie har rett til å være tilknyttet en barnekoordinator. Vi skal også kartlegge hvilke barn i dagens koordinatorordning som også skal innom den nye ordningen, slutter Bekker.

---

Barnekoordinators oppgaver

Koordinering av det samlede tjenestetilbudet.

Ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging.

Tilrettelegging for familien og barnet i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

At familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet.

At familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner.

At familien og barnet gis veiledning i deres kontakt med disse, og at det formidles kontakt eller henvisning videre til slike tjenester eller organisasjoner og framdrift i arbeidet med individuell plan.

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: