Nyheter

Har ventet i seks måneder på svar i byggesak

Ansvarlig søker for et hytteprosjekt på Kjøkøy, Per Fjeldstad, er oppgitt over Fredrikstad kommunes lange behandlingstider. – Det er første og siste gang jeg søker om bygging i Fredrikstad, sier han.


Søknaden om å få rive en gammel hytte og sette opp en ny, ble sendt til kommunen i begynnelsen av februar, men fortsatt er ikke saken behandlet. Men den lage svartiden, er ikke det verste, mener ansvarlig søker for prosjektet, Per Fjeldstad.

– Nå er det jo helt utrolig at kommunen kan gi seg selv en 16 ukers behandlingsfrist i byggesaker, som de dessuten ikke klarer å overholde. Men det verste er når de ikke engang svarer på henvendelsene våre, sier han.

Prosjektet han jobber med, ble omsøkt den 7. februar i år, men fortsatt har han ikke fått saken behandlet. Ved to anledninger har han sendt e-post til kommunen med spørsmål om saksgangen, uten å få svar.

– Da blir man irritert.


Aldri mer Fredrikstad

Fjeldstad har jobbet kommunalt med byggesaker fra 1980 til 1998 og er derfor godt kjent med regelverket som ligger til grunn for behandling av slike saker.

– Da vi sendte inn søknaden, fikk vi beskjed om at det var seksten ukers behandlingstid. Deretter hørte vi ikke noe på fem måneder. Det Fredrikstad kommune gjør, mener jeg at strider med alle regler. Det er første og siste gang jeg søker om bygging i Fredrikstad. Det er fordyrende for tiltakshaverne å måtte vente så lenge.

Snorre Huseby, avdelingsleder byggesak i Fredrikstad kommune, sier at forsinkelsene kommer av utfordringer med implementeringen av det nye systemet eByggesak, samt sykdom og ferieavvikling som gir utfordringer med bemanningen.

– Vi har hatt en del utfordringer med eByggesak og er ikke helt i mål ennå, men vi har kommet til enighet med leverandøren om videre framdrift.

– Hva er bakgrunnen for at man velger å fortsette med en tjeneste som fører til at kommunen ikke klarer å overholde fristene for saksbehandling?

– Det er flere grunner til det, men hovedgrunnen er at eByggesak på sikt vil gi oss gevinster i form av digitalisering og automatisering av en del oppgaver. Så før eller siden ville vi vært tjent med å ta det i bruk. Det har også skjedd en god del utbedringer med eByggesak siden vi tok det i bruk i fjor.

– Ansvarlig søker sier at han søkte byggetillatelse den 2. februar, og at kommunen opplyste 16 ukers behandlingstid – noe han synes er lenge. Han har to ganger kontaktet kommunen i saken, uten å få noe svar. Hva er årsaken til at kommunen ikke svarte på hans henvendelser?

– For det første vil jeg beklage både lang saksbehandlingstid og manglende tilbakemelding fra vår side. Vi har prøvd å svare alle som har sendt oss søknad med generell informasjon, men har dessverre ikke hatt mulighet til å følge opp alle spørsmål som har kommet i enkeltsaker, sier Huseby.

Fjeldberg er på sin side ikke imponert over etaten.

– Jeg forstår at de kan ha mye å gjøre. Men at de ikke svarer, er utrolig!

Stort etterslep

Kommunen opererer med to ulike svarfrister avhengig av tiltakstype – en på tre uker, og en på tolv uker. Det er ikke bare utbyggerne som taper penger på at kommunen ikke overholder fristene for behandling av saker.

– Konsekvensene for brudd i saksbehandlingsfristene er tapte inntekter. Når kommunen ikke holder saksbehandlingsfristen, reduseres gebyret søkeren skal betale til kommunen for å behandle den. Beløpet reduseres fortløpende uke for uke inntil det går i null. Dette er uheldig for alle parter. Både for de som venter på å få behandlet sine søknader og for oss som kommune, svarer Huseby.

Kommunen står ikke fritt til å sette sine egne frister for saksbehandlingen.

– Det er plan- og bygningsloven med forskrift som setter saksbehandlingsfristene. Når vi ser at vi ikke klarer å svare innen fristen så plikter vi å gi en antydning om når svar kan ventes å foreligge, forklarer Huseby, som anslår at det per i dag er om lag 200 av 500 saker som de har til behandling, som er ufordelt.

---

Dette sier forskriften

I henhold til Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker skal kommunen avholde en forhåndskonferanse innen to uker etter at søknaden er mottatt. Meldinger etter plan- og bygningslovens (pbl) § 81 og § 86a skal behandles av kommunen innen tre uker. Hvis ikke fristen holdes, kan tiltaket igangsettes.

Søknader etter § 93 skal behandles av kommunen innen tolv uker. Hvis søknaden er oppdelt, gjelder fristen kun for rammetillatelsen. Denne fristen gjelder også for søknad om endring av rammetillatelse. Fristen gjelder kun for søknader som er i samsvar med gjeldende arealplaner.

Ved overskridelse av fristen skal kommunen tilbakebetale tiltakshaver 25 % av det totale byggesaksgebyret for hver påbegynt uke. Det gjelder ikke hvis det er avtalt særskilte frister, eller kommunen har forlenget fristen. I disse tilfeller inntrer virkninger av fristoverskridelse fra det tidspunkt den avtalte eller forlengede frist overskrides.

---

Idylliske Kjøkøy i Fredrikstad.

Må skjerpe seg

Fjeldstad er vant til å levere byggesaker i Indre Østfold og i Oslo. Han har nettopp meldt inn et større byggeprosjekt til Oslo kommune.

– Det tok to uker, så var det i orden. De må skjerpe seg i Fredrikstad. De sier at det årnær sæ i Fredrikstad. Men det gjorde det ikke denne gangen. Jeg kommer aldri til å søke byggesak i kommunen igjen, sier han.

– Jeg synes først og fremst at det er leit at vi gjør et dårlig inntrykk. Vi jobber med å gjøre byggesaksavdelingen mer robust, noe som vil bidra til en raskere behandlingstid fremover. Denne konkrete saken ble overført til saksbehandler 07.07.2022 og det ble sendt informasjon om dette til søker samme dag, svarer Huseby.

Fredrikstad kommune la i februar ut en melding på sine nettsider om at innbyggerne måtte påregne forsinkelser i byggesaker i tiden fremover. Der skriver de at forsinkelsene skyldes sykemeldinger og ferieavvikling i etaten, i tillegg til utfordringer med nytt datasystem.

– Hvorfor dekkes ikke slikt fravær opp med vikarer?

– Vi bruker mye tid og krefter på å lære opp nye medarbeidere, derfor har det liten effekt å hente inn vikarer for kortere perioder. Vi har heller ikke ferdig opplærte vikarer tilgjengelige til å steppe inn. Vi jobber for tiden med å gjøre byggesaksavdelingen mer robust, både når det gjelder bemanning og organisering.

– Hvor mange brudd på frist for behandlingstid har kommunen hatt, i inneværende år?

– Det er 40 saker med tolvukersfrist og 109 saker med treukersfrist.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen