Nyheter

Nye Årum bru holdt tidsplanen – blir billigere enn anslått

En statsråd og to ordførere kunne smile bredt da snora ble klippet for to nye kjørefelt over E6 på Årum, som skal gi økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpner nye Årum bru,  flankert av Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen til venstre og Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje til høyre. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland holder saksen klar.

Tirsdag kunne samferdselsminister og tidligere Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) foreta den offisielle åpningen av den nye brua på riksvei 22 i Fredrikstad, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Ferdigstillelsen av den nye brua på Årum sørger for at det nå er fire felt og doblet kapasitet over E6 på den tungt trafikkerte strekningen rett ved kommunegrensa til Sarpsborg.

– Dette prosjektet gjør trafikken sikrere for alle, både for tungtrafikken på E6, for trafikken på riksvei 22, for de myke trafikantene og ikke minst for skolebarna. Vi er jo alle kjent med køproblemene som har vært her i mange år, og nå får også kollektivtrafikken mellom Sarpsborg og Fredrikstad bedre fremkommelighet. Gratulerer med et flott prosjekt, sa Nygård i åpningstalen sin.

Vil unngå motorveikø

Ap-ordførerne Siri Martinsen og Sindre Martinsen-Evje i henholdsvis Fredrikstad og Sarpsborg var også til stede under den høytidelige snorklippingen for parallellbrua, som er det siste store prosjektet i fase 1 av Bypakke Nedre Glomma.

– Effekten for trafikksikkerheten på Norges viktigste veiforbindelse mot utlandet er stor. I dag er det et problem at køen fra riksvei 22 forplanter seg ned til E6, slik at farlige situasjoner oppstår. Nå sikrer vi god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå kø på E6, sier prosjektleder Edgar Barsjø i pressemeldingen.

Prosjektleder i Statens vegvesen, drift og vedlikehold øst, Edgar Barsjø.

Han kan samtidig fornøyd konstatere at målet om åpning sommeren 2022 ble nådd. De ser også ut til å holde seg innafor totalrammen på 185 millioner kroner, noe som er lavere enn den opprinnelige kostnadsrammen for hele veiprosjektet på 200 millioner.

Det er bilistene som står for hovedtyngden av finansieringen, 55 prosent, gjennom bompenger. De resterende 45 prosentene kommer fra statlige trafikksikkerhetsmidler.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen uttalte under åpningen at hun er stolt over å se hva man har fått til sammen.

– Interregionalt samarbeid er veldig viktig for å få til gode infrastrukturprosjekter, og jeg er glad for at Nedre Glomma-regionen nå fortsetter samarbeidet i bypakka og også er et av de ni byområdene i Norge der det er aktuelt å inngå en byvekstavtale med staten, sa hun.

Mer enn bare bilvei

Ved siden av ny bru parallelt med den eksisterende, omfatter prosjektet ny rundkjøring og ny gang- og sykkelvei som slynger seg under på- og avkjøringsrampene fra E6.

Den nye gang- og sykkelveien knyttes direkte sammen med det eksisterende sykkelveinettet mellom Sarpsborg og Fredrikstad, og nye underganger sikrer krysningsstedene under riksveien i vest og rampene i øst. Samlet skal dette gi en raskere og bedre forbindelse for gående og syklende, og en kortere og tryggere skolevei for elevene ved Årum skole.

På østsida av E6 er det bygget et nytt «park and ride»-anlegg med økt parkeringskapasitet for de som ønsker å ta bussen videre. Hele kryssområdet har også fått ny veibelysning. Alle gamle armaturer er skiftet ut med nye LED-armaturer, og alle stolper på gamleveien er flyttet og gjenbrukt.

Arealene som omkranser veiprosjektet har også fått en solid ansiktsløftning i form av at det er plantet til sammen 110 trær og 5.500 busker av ulike slag.

– På de store grøntarealene på hver side av E6 er det plantet 50-60 nye trær, og i skråningene inn mot undergangene er det etablert nye felt med trær og busker som bjørkebladspirea og japanspirea, opplyser Barsjø i pressemeldingen.

Gjenbruk og bevaring

I øst følger ytterligere trær – en variasjon av bjørk, sommereik, søtkirsebær, ullungrogn og noen grantrær – den ferske gang- og sykkelveien, noe som ifølge vegvesenet skal gi en god opplevelse for de som sykler og går.

– Vi har også bevart de eksisterende bøketrærne i vest og tilpasset beplantingen med nye trær som furu, gran og bjørk. I den nye store rundkjøringen er det plantet Flikkranstopp. forteller Barsjø-

– Vi har valgt å bruke de stedlige jordmassene blandet med ny jord for plante- og trefelt. Jorden var av god kvalitet. Så langt som mulig har vi brukt den jorden, legger han til.

Det er i tillegg gjenbrukt smågatestein i øyer og rabatter, samt hentet inn stein til plastring under brua fra tidligere veiprosjekter i området. Rekkverk og heller er også gjenbrukt der dette har vært hensiktsmessig.

Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen (t.v.), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje under åpningen av ny Årum bru 28. juni 2022.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Årum bruprosjektet

  • Har stått på Nasjonal Transportplan (NTP)/handlingsprogram i flere periode, og inngår i Bypakke Nedre Glomma fase 1
  • Reguleringsplanen ble vedtatt av Fredrikstad kommune i 2019
  • Omfatter ny 77 meter lang tofelts bru på riksvei 22, 1.060 meter gang- og sykkelvei og ny rundkjøring, samt et 35.000 kvadratmeter stort grøntområde
  • Konkurransegrunnlag og utlysning ble sendt ut i oktober 2020, og kontrakt ble inngått med hovedentreprenør Park & Anlegg i januar 2021
  • Byggearbeidene startet opp i februar 2021, og hele prosjektet ble offisielt åpnet 28. juni 2022
  • Riksvei 22 trafikkeres av rundt 10.000 biler i døgnet, og E6 av rundt 40.000 biler i døgnet. Tungtrafikken på riksvei 22 utgjør om lag 1.200 kjøretøy i døgnet, mens tilsvarende tall for E6 er cirka 6.000

Kilde: Statens vegvesen

---