Nyheter

Rødgrønt gjennomslag for bærekraft-satsningen: Frisklivsentralen, brukerombudet og gratisferga består

I torsdagens bystyre ble sparetiltakene for det som i fremtiden skal bli en mer bærekraftig kommuneøkonomi vedtatt, men flere av de opprinnelige forslagene vil ikke bli iverksatt.

Byferga på vei mot Gamlebyen i Fredrikstad.

Torsdag 16. juni møttes politikerne i bystyret for å behandle kommunedirektørens forslag om innsparingstiltak i forbindelse med kommunens bærekraftsatsning for fremtiden. Målet er å spare 500 millioner kroner, og å ha et overskudd på 1,75 prosent innen 2025.

Flere av byens politikere ytret i bystyret bekymring for kuttene i forebyggende arbeid, og det var tverrpolitisk enighet om at kuttene ikke må ramme hardest for dem som er mest utsatt.

Høyre ville utsette

– Det er en som sa til meg at vi har flaks i Fredrikstad, for vi har en syk økonomi, men en kommunedirektør som er lege. Diagnosen er vi enige om, men det er behandlingen som er spørsmålet, sa Høyres Arne Sekkelsten.

Sammen med Venstre og KrF foreslo Høyre å la enkelte tiltak være opp til kommunedirektøren å avgjøre, ettersom de mener flere punkter ligger innenfor kommunedirektørens myndighetsområde, mens resterende tiltak med behov for politisk behandling bør vente til høstens budsjettforhandlinger.

Sekkelsten fikk onsdag spørsmål fra Fredriksstad Blad om hvilke tiltak som kunne gjennomføres av administrasjonen.

– Forbedring og effektivisering av organiseringen i seksjon for helse og velferd, for eksempel. Etablere trygt-hjem-tilbud, som er fint – men en administrativ vurdering. Redusere omfanget av private kjøp. Mange av disse er tiltak vi egentlig hadde forutsett at allerede var gjort, svarte Sekkelsten avisen.

Skjermer flere tilbud

Blant sparetiltakene var det forslag om å legge ned Frisklivssentralen og brukerombudet. Det har skapt reaksjoner. Dagsavisen Demokraten har tidligere skrevet om Kari Finsal, som takket Frisklivssentralen for at hun var tilbake i jobb, og tillitsvalgte som fryktet negative konsekvenser dersom brukerombudet ble lagt ned.

Men nå er det altså vedtatt at begge instanser vil bestå. Den rødgrønne fløyen i bystyret hadde i forkant av møtet kommet frem til en liste med endringer til kommunedirektørens forslag, og deres forslag ble vedtatt.

Dermed blir det verken kutt i avlastningstjenester i helger og ferier i tjenester til funksjonshemmede eller slutt på gratisferge. En ny Lunde skole skal bygges, og Arena Fredrikstad tas ikke ut av investeringsporteføljen.

Et mye diskutert foreslått tiltak var forslaget om å kutte 17 millioner i dagtilbudet til funksjonshemmede. I de rødgrønnes presseskriv står det følgende:

«Flere av lokasjonene har uegnede lokaler. Kommunedirektøren bes om å legge fram en sak om hvordan dagtilbudet til den enkelte bruker kan sikres og ikke reduseres, samtidig som det sikres bedre lokasjoner og mer effektiv drift enn i dag. Vi kutter derfor ikke i tilbudet med 17 millioner årlig slik kommunedirektøren har foreslått, men legger inn et generelt kutt på 5 millioner i 2024 og 10 millioner i 2025».

Dette er tilbudene som skjermes fra kutt:

 • Frisklivssentralen
 • Frivillige organisasjoner i helse
 • +Huset
 • Kokk på sykehjem
 • Voksenopplæring
 • Levekårstyrking i skole og barnehage
 • Ingen økning i foreldrebetaling på SFO
 • Svøm Fredrikstad
 • Skolehagene
 • Tilbud med Ny-Vigra
 • Avtalen med Hjørgunn gård
 • Avtalen med Ungt Entreprenørskap
 • Fredrikstadhjelpa 0-16
 • Byferga
 • Rammen for natur- og miljøtiltak
 • Tilskudd til kunst- og kulturtiltak
 • Fritidsklubbene
 • Kulturnatt
 • Arbeidsstipend for kunstnere
 • Innkjøpsordning for kunst