Nyheter

Sykehuset Østfold først ut med eget traineeprogram for helsefagarbeidere

Flere helsefaglærlinger er ett av flere viktige tiltak for å møte bemanningsutfordringene ved sykehusene. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt i oppdrag til de regionale helseforetakene at antall lærlinger i helsefagarbeiderfaget ved sykehusene skal øke sammenliknet med 2021.


Mens antall helsefagarbeidere totalt i Helse Sør-Øst gått ned i perioden 2018-2021, har antall lærlinger i sykehusene økt fra 337 til 386 i samme periode.

– Dette er en gledelig utvikling. Denne økningen i lærlinger viser at helseforetakene ser positive gevinster med å etablere lærlingestillinger. I tillegg utvikles nå forskjellige utdanningsløp for helsefagarbeidere ute i helseforetakene, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF i en pressemelding.


– Vi må endre måten vi bruker kompetanse på, og hvordan arbeidsoppgavene fordeles mellom ulike yrkesgrupper.

—  Hege Gjessing, direktør i Sykehuset Østfold
Administrerende direktør Hege Gjessing, sykehuset Østfold.

Traineer i helsefag

Sykehuset Østfold har som første foretak i Helse Sør-Øst utarbeidet et eget traineeprogram for helsefagarbeidere. Programmet retter seg mot helsefagarbeidere som ønsker å delta i et tilrettelagt opplæringsprogram for å utvikle seg faglig etter endt utdannelse.

– Traineeprogrammet har siden oppstarten i 2018 vært populært både hos helsefagarbeiderne og hos fagavdelingene i sykehuset som har traineene hos seg. Vi anser programmet som en viktig rekrutteringskanal for faglært arbeidskraft og ser fram til å ta imot nye kull med traineer i fremtiden, sier administrerende direktør Hege Gjessing i Sykehuset Østfold.

Heie fram helseforetakene

I Sverige og andre land som det er naturlig å sammenligne oss med, har sykehusene valgt å sette sammen kompetansen på en annen måte enn i Norge. Dette har igjen ført til en bedre kapasitet ved blant annet intensivavdelingene.

– Vi må endre måten vi bruker kompetanse på, og hvordan arbeidsoppgavene fordeles mellom ulike yrkesgrupper. Derfor ønsker vi å heie fram helseforetakene i deres arbeid med å implementere nye måter å organisere arbeidet på. Vi mener dette er nødvendig for å utnytte de samlede ressursene på en bedre måte, sier Rootwelt.

Administrerende direktør Terje Rootwelt Helse Sør-Øst RHF.

Hensiktsmessige endringer

Helse Sør-Øst setter nå i gang et kartleggingsarbeid som skal samle kunnskap om planlagte, pågående og gjennomførte tiltak som har fellesnevner «oppgavedeling og sammensetning av kompetanse» ute i alle sykehusene i regionen.

Intensjonen med dette arbeidet er å etablere en kunnskapsbase over tiltak som er effektive, som kan deles, og som på sikt vil bidra til hensiktsmessige endringer i organisering av tjenestene. En gjennomgang av praktisk erfaring, tidligere prosjekter og undersøkelse av faglitteratur på området vil bidra til å utvikle et kunnskapsgrunnlag for å jobbe mot målet om enda bedre ressursbruk i spesialisthelsetjenesten.

Etablering av et kunnskapsgrunnlag og forslag til videre oppfølgning gjennomføres i løpet av 2022.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen