Nyheter

Statsbudsjettet: Disse Østfold-tiltakene prioriteres av den avtroppende regjeringen

Solberg-regjeringens foreløpig siste budsjettforslag innebærer blant annet penger til flere tog på Østfoldbanen og forprosjekt for utbedring av innseilingen til Borg Havn.

Borg havn, Øra, Fredrikstad.

Tirsdag formiddag gikk finansminister Jan Tore Sanner (H) opp på Stortingets talerstol for å legge fram det siste forslaget til statsbudsjett fra Høyre/KrF/Venstre-regjeringen i denne omgang.

Blant de mange tiltakene som enten tilgodeses med midler eller nevnes i det rundt 1.500 milliarder kroner store budsjettet, er dette noe av det som berører Østfold og Nedre Glomma (hentet fra budsjettforslaget og regjeringens egen fylkesoversikt).

Jernbane

 • Regjeringen prioriterer InterCity-utbyggingen på Østfoldbanen og Follobanen. Dette inkluderer midler til Sandbukta–Moss–Såstad. Prosjektet omfatter om lag 10 km nytt dobbeltspor og ny stasjon i Moss og startet opp i 2019. Planlegging av togparkering sør for Moss prioriteres også. Det totale anslaget til prosjekter på InterCity Østfoldbanen og Follobanen er på om lag 5,2 milliarder kroner. Tilbudsforbedringen som investeringene skal realisere, er kortere reisetid og mulighet for flere avganger mellom Oslo og Moss, Fredrikstad og Sarpsborg samt kortere reisetid mellom Oslo og Halden.
 • I planleggingen av strekningen Haug–Seut–Sarpsborg er det avdekket forhold som medfører vesentlig økte kostnader for videre utbygging av Østfoldbanen. Et endret utbyggingsomfang vurderes for å finne gode transportløsninger for denne strekningen innenfor realistiske økonomiske rammer.
 • Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanen. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 2,2 milliarder kroner. Det vil på Østfoldbanen og Gjøvikbanen i 2022 gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband og lignende. På Gjøvikbanen skal ERTMS tas i bruk på strekningen Roa–Gjøvik høsten 2022. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.
 • Regjeringen prioriterer innfasing av 13 nye togsett av Type 74 på Østlandet. Disse vil brukes til å erstatte gamle togsett av Type 70. Dette vil bidra til et mer robust og energieffektivt togtilbud på Østfoldbanen/Vestfoldbanen, og et bedre tilbud til passasjerene.
 • Regjeringen prioriterer fornyelse av jernbanens infrastruktur. Fornying omfatter større systematiske tiltak for å opprettholde funksjonaliteten og standarden i jernbanenettet samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 3,2 milliarder kroner. I Viken omfatter dette arbeidet sporfornyelser (skinner, sviller, sporveksler) på Drammensbanen, Gjøvikbanen, Hovedbanen, Gardermobanen, Østfoldbanen Østre linje og Solørbanen. Det arbeides videre med flomsikring og drenering langs Hovedbanen, Kongsvingerbanen og Østfoldbanen Østre linje.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 82 millioner kroner til å videreføre støtteordningen for godsoverføring fra vei til jernbane, som ble opprettet som en midlertidig ordning i 2019. Ordningen skulle vare ut 2021, men foreslås nå videreført i påvente av ytterligere investeringer i jernbanenettet som skal gi bedre vilkår for godstrafikken. Ordningen er innrettet mot transportformene kombitransport og vognlast, der konkurransen mot veitransport er sterkest. En evaluering viser at ordningen har gitt bransjen forutsigbarhet og ført til at det er opprettet en rekke godstilbud som ellers ikke ville blitt startet opp. Dette inkluderer nye daglige avganger mellom Trondheim–Bodø, Oslo–Trondheim, og ny ukentlig avgang mellom Oslo – Gøteborg.

Borg havn

 • Regjeringen prioriterer å gjennomføre et forberedende prosjekt for utbedring av innseilingen til Borg havn i Fredrikstad og Hvaler kommuner. Målet er å avklare hvordan hovedprosjektet i innseilingen til Borg havn skal gjennomføres for å ivareta krav til kostnadseffektivitet, akseptabel miljørisiko og de vilkår som er gitt i tillatelsen til prosjektet.

Belønningsmidler Nedre Glomma

 • Regjeringen foreslår om lag 60 millioner kroner i 2022 til belønningsavtalen staten har inngått med Nedre Glomma, og som innebærer tilskudd til byområdene Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Avtalen gjelder for perioden 2020–2023 og er på 220 millioner 2020-kroner. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene. I tillegg gis om lag 20 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Nedre Glomma.

Oslofjorden

 • Regjeringen ønsker at Oslofjorden skal få god miljøtilstand og være attraktiv for friluftslivet. Regjeringen forslår å bevilge 10 millioner kroner til oppfølging av helhetlig plan for Oslofjorden, hvorav 5,5 millioner kroner foreslås til tiltak for vannkvalitet og naturmangfold, 3 millioner kroner til ny tilskuddsordning med juridisk bistand til kommunene langs Oslofjorden, og 1,5 millioner kroner til opprettelse av et nytt informasjonssenter for Oslofjorden.
 • Forslag om en ny tilskuddsordning med en ramme på 3 millioner kroner for kommuner med grense til Oslofjorden, skal gå til innhenting av juridisk bistand i arbeidet med å fjerne ulovlige hindringer og stengsler i strandsonen langs Oslofjorden og arbeidet med å klargjøre grensen mellom innmark og utmark langs fjorden.

Regionale utviklingsmidler

 • Regjeringen foreslår å bevilge 52,2 millioner kroner til Viken fylkeskommune.

Scenekunst

 • Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Dansekunst Østfold med 300.000 kroner, som ledd i regjeringens satsing på å styrke infrastrukturen for scenekunst, jf. Strategi for scenekunst 2021–2025.

Fritidskortordning

 • Regjeringen foreslår 225 millioner kroner til å starte nasjonal utrulling av fritidskortet fra høsten 2022. Asker, Drammen, Halden, Modum, Nordre Follo og Råde er blant kommunene som skal deltar i oppstarten av den nasjonale ordningen fra høsten 2022. Ordningen med fritidskort skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom fra det året de fyller 6 år, fram til året de fyller 18 år. Målet er at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Kommuneøkonomien

 • Regjeringens budsjettforslag for 2022 innebærer en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på 2,0 milliarder kroner. Det legges opp til at den foreslåtte veksten i frie inntekter fordeles med 1,6 mrd. kroner til kommunene og 0,4 mrd. kroner til fylkeskommunene.