Nyheter

Østfoldpolitikerne uenige om autorisering av sosionomer og barnevernspedagoger

Selv med støtte fra både høyre-, sentrum og venstresiden ser det ikke ut som om det blir flertall for autorisasjon av sosionomer og barnevernspedagoger til høsten.

Voksen og barn på tur i silhuett.

Det skriver Fellesorganisasjonen (FO) i en pressemelding.

FO har gjort en undersøkelse blant toppolitikerne i Østfold valgkrets om hva de mener om blant annet autorisasjon av sosionomer og barnevernspedagoger. Et fåtall av politikerne ønsker å utvide autorisasjonsordningen, ifølge undersøkelsen.

– Barnevernspedagoger og sosionomer jobber med mennesker i sårbare situasjoner blant annet i skolen, barnevernet, Nav, rusomsorgen og sykehus. Det skulle bare mangle at man trengte autorisasjon for å gjøre den jobben, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO.

På tvers av politisk skala

I spørreundersøkelsen fikk politikerne spørsmålet “Hvordan vil du jobbe for autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer?”. I Østfold svarer SV, Rødt, Senterpartiet og Frp at de ønsker autorisasjon av yrkesgruppene etter valget.

– Barnevernspedagoger og sosionomer må få autorisasjon på lik linje med helsepersonell. Dette har vært et krav i 40 år, og tiden er overmoden, sier SVs Freddy André Øvstegård, som selv har fremmet forslag om dette i Stortinget.

Hannah Berg, Rødts førstekandidat i Østfold, og Ole André Myhrvold fra Senterpartiet legger seg på linje med Øvstegård og SV.

– Rødt støtter en autorisasjonsordning på linje med dagens autorisasjon av helsepersonell, sier Berg.

Hannah Berg, Rødt Fredrikstad

– En slik ordning vil kunne bidra til økt tillit, kvalitet og profesjonalitet i tjenestene og gi økt rettssikkerhet for barna og deres foreldre. Det viktigste er at autorisasjonen gjelder uavhengig av hvilken sektor yrkesutøverne er ansatt i, sier Myhrvold.

Frps 1. kandidat, Erlend Wiborg, har ikke tatt stilling til om sosionomer bør ha autorisasjon, men vil stille strengere krav til barnevernsansatte.

– Fremskrittspartiet har programfestet at det må stilles krav om autorisasjon for å behandle saker om omsorgsovertakelse. I tillegg mener vi det bør mer praksis inn i fagutdanningen, skriver han.

Vektlegger kompetansekrav

Venstre trekker frem utdanningsnivået som viktigste faktor.

– Venstre har jobbet for gjennomgang av kompetansekrav for ledere og eventuell autorisasjon som et av mange tiltak for å øke kompetansen i barnevernet, og støttet innføring av kompetansekrav. Men vi er usikre på om man trenger en egen autorisasjon. For oss er utdanningsnivået viktigst, sier Abid Raja, som er førstekandidat for Venstre i Akershus, Buskerud og Østfold.

Venstrepolitiker Abid Raja kommenterer valgresultatet kort før møte med sentralstyret på Stortinget.

KrF er derimot ikke usikre, og mener det ikke er behov for en autorisasjonsordning såfremt kompetansekrav og egnede tiltak er på plass.

– KrF mener at innføring av kompetansekrav, mer praksisnære og relevante masterutdanninger og bedre tilgang til veiledet praksis under studiene er mer treffsikre og egnede tiltak for å øke tilliten til barnevernet og sørge for at de ansatte har tilstrekkelig og nødvendig kompetanse. Innføring av kompetansekrav vil føre til at det blir stilt formelle krav til hvilken kompetanse som kreves for å kunne utføre bestemte oppgaver. Vi ser derfor ikke behovet for å innføre en autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer, sier Maria Moe, førstekandidat for KrF i Østfold.

Høyre støtter regjeringens arbeid for å innføre kompetansekrav og autorisasjon i barnevernstjenesten.

– Forslag til kompetansekrav i det kommunale og statlige barnevernet har vært på høring. Vi foreslo blant annet krav om mastergrad for en høy andel av de ansatte i det kommunale barnevernet, og krav til bachelor for nytilsatte i barnevernsinstitusjoner, svarer Høyres stortingsgruppe på vegne av kandidatene.

Arbeiderpartiets Jon-Ivar Nygård mener løsningen ligger i en tillitsreform.

– Arbeiderpartiet vil i tett samarbeid med brukerorganisasjonene, tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter gjennomgå hvordan vi kan avvikle unødvendige byråkratiske kontrollregimer slik at vi kan sikre en styring av sektoren basert på tillit, åpenhet og samarbeid. I programmet vårt har vi beskrevet tillitsreform og hvilket verdigrunnlag den hviler på som en motsats til new public management, sier Nygård.