Nyheter

Får gave som dekker ett år i idretten for 70 barn

Ett av fem barn i Fredrikstad har potensielt ikke råd til å delta i organisert idrett. Det er en type utenforskap det jobbes hardt for å motvirke. Da kommer denne gaven på 250.000 kroner godt med.

Fredrikstad Idrettsråd (FRID) jobber hvert år med å inkludere barn og unge i organisert idrettsaktivitet, med et budsjett i 2020 på 1,4 millioner kroner. Denne uka kommer et solid bidrag inn på konto, etter at styret i Berg Sparebank har bestemt seg for å gi 250.000 kroner til inkluderingsarbeidet.

– Det er et veldig godt formål. Vi føler at det i forbindelse med koronapandemien har vært mye støtte til klubber, men mindre til enkeltindivider, sier kunderådgiver Kim Ole Gravdal Johansen i Berg Sparebank.

Fotballklubben er typisk en samlingsplass for guttene i klassen, og det er sårt å måtte stå utenfor det på grunn av økonomi.

—  Morten Engebretsen, idrettsrådgiver i FRID

Så mange fikk hjelp i fjor

Avhengig av hvordan pengene brukes, dekker summen anslagsvis ett års organisert idrettsaktivitet for rundt 70 barn før administrasjonskostnadene er trukket fra.

– Dette er med på å gi, ikke alle, men mange, et tilbud om å drive med organisert idrett, fastslår idrettsrådgiver Morten Engebretsen i FRID, som i fjor registrerte over 450 mottakere av ordningen fra 19 ulike klubber for over 1,2 millioner kroner.

Ordningen går ut på at FRID støtter barn og unge fra lavinntektshusholdninger (inntekt under 60 prosent av kommunens medianinntekt) med penger til organisert idrettsdeltakelse. Egne miljøkontakter i klubbene søker på vegne av barna og familiene.

I 2018 bodde over 18 prosent av barna i Fredrikstad (2.663 barn) i husholdninger med vedvarende lavinntekt (2018), ifølge tall fra Bufdir. Landsgjennomsnittet ligger på 11,3 prosent.

Medlemskap og utstyr

Kommunens egen levekårskartlegging fra 2020 viser dessuten at forskjellene i levekår mellom ulike områder i Fredrikstad øker. Det er også i de levekårsutsatte områdene at den største andelen barn i lavinntektshusholdninger bor.

– Idretten er en god arena for inkludering, med sosialt fellesskap og idrettsglede. Deltakelse i idretten er også viktig i et helseaspekt. Fotballklubben er typisk en samlingsplass for guttene i klassen, og det er sårt å måtte stå utenfor det på grunn av økonomi, påpeker Engebretsen.

Pengestøtten til barna går til å betale kontingenter og avgifter, nødvendig utstyr og, for dem i ungdomsidretten, deltakelse på turneringer og cuper. Avhengig av alder, kan ett barn få fra 3.000 til 4.500 kroner i støtte for ett år av gangen. Idrettslagenes miljøkontakter jobber kontinuerlig med å kartlegge behovene i sine klubber og er samtidig støtteordningens og familienes felles kontaktpunkt.

En forutsetning for å få støtte er at idrettslaget forplikter seg til å dekke resterende beløp dersom for eksempel medlemskontingent og treningsavgift koster mer enn de 1.500 kronene som gis i støtte til det.

Jobber i det stille

Styreleder Jon-Erik Bergh i FRID sier at de ikke har fått tilbakemeldinger om vegring blant mottakerne for å be om denne støtten, og heller ikke om at støtten kan oppleves stigmatiserende.

– Dette er en ordning vi ikke flagger så veldig høyt. Jeg tror ikke det er så mange i klubbene som vet hvor mange eller hvem som er mottakere av ordningen, takket være måten miljøkontaktene jobber på og kompetansen de har. Det er jo også hensikten, sier Bergh.

FRID leder også andre ordninger for inkludering av barn og unge, blant annet gjennom prosjekter som går direkte inn i skoler som Trara, Cicignon og Nøkleby. I samarbeid med flere idrettslag tilbys gratis, organisert lavterskel-aktivitet for enkelte grupper etter skoletid. På Trara har de et eget tilbud om svømmeopplæring med instruktører fra Kongstensvømmerne.