Nyheter

Tilsyn viser at Nav Fredrikstad bryter loven og svikter brukerne

Folk i vanskelige situasjoner får ikke den økonomiske støtten de har krav på. Rutiner som ikke følges og ansatte som ikke er godt nok opplært, gjør at Nav Fredrikstad bryter loven på en rekke punkter.

Det er i korte trekk Fylkesmannen i Oslo og Vikens konklusjon etter et gjennomført tilsyn med hvordan Nav Fredrikstad jobber. Tilsynet har undersøkt om Nav Fredrikstads arbeidsmetoder sikrer søkernes rett til økonomisk støtte, noe rapporten slår fast at de ikke gjør.

Leder Lise Mette Paulsen i Nav Fredrikstad sier blant annet at de selv ikke finner holdepunkter for at avvikene har fått økonomiske konsekvenser for brukere.

Nav Fredrikstads arbeid framstår som alarmerende i oppsummeringen i tilsynsrapporten:

• Nav Fredrikstad innhenter ikke nødvendige opplysninger ved søknader om økonomisk stønad. Brukere får ikke vurdert sin faktiske situasjon på søknadstidspunktet eller utmålt et forsvarlig stønadsnivå.

• Nav Fredrikstad sørger ikke for at brukerne får mulighet til å oppfylle vilkår, eller gi tilbakemelding om årsaken til vilkårsbruddet, før konsekvensen iverksettes.
(Vilkår er betingelser som må oppfylles for at man skal ha krav på støtte.)

• Nav Fredrikstad sørger ikke for at konsekvensvedtak blir fattet i henhold til regelverket.

Les også: Gikk flere uker uten å ha en krone å leve for (+)

En rekke lovbrudd

I sum har tilsynet avdekket en rekke lovbrudd i Nav Fredrikstads virksomhet, i henhold til sosialtjenestelovens paragraf 4, 18, 19, 20, 20a, 42 og 43, forvaltningslovens paragraf 16, 17, 23, 24 og 25 og paragraf 4 i forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen, sett sammen med sosialtjenestelovens paragraf 5.

«Nav Fredrikstads mangelfulle styring av tjenesten medfører at personer som allerede er i en sårbar og vanskelig situasjon ikke får forsvarlige tjenester eller stønaden de har krav på», slås det fast i rapporten.

Tilsynet ble besluttet gjennomført blant annet som følge av klagesaker og henvendelser som Fylkesmannen i Oslo og Viken har mottatt over tid, opplyser seksjonssjef Grete Finstad ved sosial- og barnevernavdelingen til Demokraten.

– Det er selvfølgelig ikke et mål for Nav å skape vanskeligheter for folk. Revisjon av systemer, som dette tilsynet er, gjøres for at ledelse og ansatte skal kunne få påpekt feil, få muligheten til å lære av feilene og rette dem opp, sier Finstad.

Det finnes retningslinjer og rutiner hos Nav Fredrikstad. Problemet er bare at de ikke følges godt nok, ifølge rapporten. Fylkesmannen besøkte Nav Fredrikstad fra 17. til 24. september i år, hvor 29 saksmapper ble gjennomgått. Tilsynet inneholdt også intervjuer med 12 ansatte, deriblant leder og nestleder samt ansatte på ulike nivåer.

Les også: Nav Fredrikstad anklager lege for å legge til rette for trygdemisbruk

Kartlegger ikke enkeltsakene

Blant annet har tilsynet funnet at det ikke vurderes konkret i enkeltsakene hvilke opplysninger som må hentes inn når Nav skal kartlegge behov for hjelp. Det finnes saker hvor brukerne er bedt om dokumentasjon som ikke er avgjørende for å kunne behandle søknaden.

Det benyttes standardinnhenting av opplysninger, særlig om økonomi. Eksempelvis har Nav Fredrikstad i de undersøkte sakene brukt barnetrygd for inntil tre barn som inntektsberegning uten å kartlegge de aktuelle familiene, når praksis egentlig skal være at kun de eldste barna blir tatt med i beregningen.

I tillegg er kontorets behandling av nødhjelpssøknader ikke i tråd med loven, og ansatte forstår gjeldende praksis på ulike måter.

Etaten har dessuten brukt lavere sats enn det staten veileder til, uten å vurdere konkret om det er forsvarlig, samt benyttet ulike satser for like sakstyper uten å dokumentere årsaken til dette, ifølge rapporten.

Les også: Nav brøt loven da tobarnsmor Beate ble kastet ut hjemmefra og måtte bo i bilen

Bruker vilkår feil

Nav Fredrikstad opplyser til søkeren i alle vedtak at Nav kan redusere, forsinke eller stanse utbetalingen ved brudd på vilkår. Men henvisningen til sosialtjenestelovens paragraf 20 er ufullstendig, påpekes det i tilsynsrapporten. Siste setning i annet ledd og hele tredje ledd mangler i alle vedtak. Det betyr at følgende lovtekst mangler:

«Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller andre lover. Ved brudd på vilkår kan det fattes vedtak om at stønaden reduseres, forutsatt at det i vedtaket om stønad er informert om muligheten for slik reduksjon. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om reduksjon av stønaden».

Les også: Nav-ansatt: – Jeg ønsker at ME-syke skal få raskere og bedre informasjon

Etaten straffer brudd på vilkår i feil rekkefølge i saksprosessen, ved å stille vilkår før utbetaling i vedtaksperioden, slik at støtte som brukeren har fått innvilget holdes tilbake. Det er det ikke hjemmel for i sosialtjenesteloven. Vilkår skal stilles i løpet av vedtaksperioden, ifølge Fylkesmannen.

I ni av ti undersøkte saker som gjelder vedtak med vilkår, er det ikke dokumentert om brukerne får medvirke til hva slags vilkår som skal gjelde. Begrunnelsene, for hvorfor de ulike vilkårene er satt, framstår i de fleste sakene som standardiserte, ifølge tilsynsrapporten.

– Bruk av vilkår er kommet inn i lovverket, og det skal gjøres i samarbeid med brukeren. Nav har plikt til å benytte vilkår, men det skal gjøres riktig. Det skal for eksempel være veldig gode begrunnelser for å opprettholde vilkår som brukeren ikke er enig i. Vi har gjennomført flere Nav-tilsyn, spesielt med fokus på bruk av vilkår, som er vanskelig å bruke riktig. Feil bruk gjøres ikke med vond vilje, mener seksjonssjef Grete Finstad hos Fylkesmannen.

Det kom fram under tilsynet at Nav Fredrikstad nylig har gjennomført en egenvurdering av sin bruk og håndtering av vilkår. De har selv avdekket at deres forståelse av bruk av vilkår er feil. Det ble samtidig kjent at det vil bli gjennomført tiltak som følge av egenvurderingen så snart tilsynsrapporten foreligger.

Les også: – Permitterte bør søke nye muligheter, mener Nav-direktør

Leder ved Nav Fredrikstad, Lise Mette Paulsen sier de tar Fylkesmannens rapport til etterretning og ser alvorlig på funnene.

Leder ved Nav Fredrikstad, Lise Mette Paulsen sier de tar Fylkesmannens rapport til etterretning og ser alvorlig på funnene. Foto: Nav

Peker på ledelsen

Tilsynet viser at det er mangler i styringssystemet, som fører til at brukerne ikke får tjenester i henhold til loven. Tilsynet viser også at ansatte ikke får god nok opplæring i sosialtjenesteloven og at ansatte har ulik forståelse av hvordan enkelte rutiner skal håndteres. Ansvaret plasserer tilsynet hos ledelsen.

Blant annet blir resultatet av klagesaker fra Fylkesmannen ikke systematisk delt med alle som jobber med sosialtjenesteloven. Dermed bidrar resultatene av klagesakene heller ikke til endring av praksis ved Nav Fredrikstad, slår rapporten fast.

Kontorets rutiner for å registrere faglige avvik i et fellessystem blir heller ikke fulgt i tilstrekkelig grad. Det gjør at ledelsen går glipp av informasjon den skulle hatt med seg i planlegging og forbedringsarbeid.

Les også: Sparer på unge og gamle. Skjermer teknisk, kultur og administrasjon (+)

Nav-kontoret gjennomfører selv vedtaks- og stikkprøvekontroll. I tilsynsperioden fikk Fylkesmannen opplyst at det annenhver måned gjøres stikkprøver på 25 vedtak om økonomisk stønad, men at de vurderer å endre dette til hver tredje måned. I koronaperioden, altså etter 12. mars, har det ikke vært gjennomført stikkprøvekontroller på vedtak.

18. mai gjennomførte imidlertid ledelsen i Nav-kontoret stikkprøver av 20 vilkårlige saker på økonomisk sosialhjelp, og avdekket selv svikt og lovbrudd i tjenesten. Stikkprøven viste at 25 prosent av sakene hadde mangelfull barnekartlegging. 79 prosent av sakene hadde ikke synlig spor av brukermedvirkning. I 33 prosent av sakene framkommer ikke en tydelig individuell og helhetlig vurdering, og i 95 prosent av sakene benyttes kun veiledende norm og standardtekst.

Fylkesmannen har fått opplyst at Nav Fredrikstad har igangsatt tiltak som følge av funnene. Blant annet er barnekartlegging et tema Nav-kontoret har rettet oppmerksomhet mot, ifølge tilsynsrapporten.

Nav Fredrikstad må innen 1. desember levere sitt tilsvar til Fylkesmannens rapport. Leder ved Nav Fredrikstad, Lise Mette Paulsen, er klar på at de ser alvorlig på funnene som er gjort.

Les: Dette svarer Nav-lederen

Skjerpet veiledningsplikt

Fylkesmannen er avslutningsvis i tilsynsrapporten klar på at søkerens ofte meget vanskelig livssituasjon gir Nav-kontoret en skjerpet veiledningsplikt. Søknader skal ikke avvises eller avslås uten en forsvarlig saksbehandling. Derfor skal det alltid fattes skriftlig vedtak.

Fylkesmannen tydeliggjør også i rapporten at Nav-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn, og at det skal gjøres en skjønnsmessig vurdering i hver sak, det vil si for hver bruker, og eventuelt hver gang brukeren søker. Det skal gjøres innenfor rammen av regelverk. Det er den faktiske situasjonen på søknadstidspunktet som skal legges til grunn ved vurderingen av behov for hjelp.

Les også: For første gang på snart 50 år, kommer de ikke hjem til deg (+)

Et punkt Nav-kontoret ikke bryter reglene på, men som Fylkesmannen likevel uttrykker bekymring for, er at kontoret ikke har en egen postkasse hvor søknader og annen dokumentasjon kan leveres utenom åpningstid.

«Fylkesmannen har under tilsynet ikke sett at dette har medført at brukere ikke får ivaretatt sine behov. Vi finner likevel grunn til å påpeke at slik Nav-kontoret har organisert sin håndtering av henvendelser, kan medføre fare/risiko for svikt i tilgjengeligheten til tjenesten», heter det.

Mer fra Dagsavisen