Nyheter

– Har ikke fått økonomiske konsekvenser for brukere, sier Nav-lederen

Feilene og lovbruddene Fylkesmannen har funnet i Nav Fredrikstads arbeid, har ikke fått økonomiske konsekvenser for brukere, mener Nav-leder Lise Mette Paulsen.

Nav Fredrikstad må innen 1. desember levere sitt tilsvar til Fylkesmannens rapport, hvor Nav-kontoret får flengende kritikk for rutinesvikt, lovbrudd og for dårlig opplæring av ansatte.

Blant annet fant Fylkesmannen under sitt tilsyn at Nav Fredrikstad ikke vurderer søknader om økonomisk støtte og sosialhjelp individuelt, og at bruk av vilkår til stønadene bryter regelverket. Feilene i Navs arbeid gjør at folk ikke får økonomisk støtte de har krav på, ifølge rapporten.

Bakgrunn: Tilsyn viser at Nav Fredrikstad bryter loven og svikter brukerne

Leder ved Nav Fredrikstad, Lise Mette Paulsen, er klar på at de ser alvorlig på funnene som er gjort. Samtidig opplyser hun i en e-post til Demokraten at de arbeider fortløpende med å lukke avvik.

– Vi har gjennom vår egen internkontroll avdekket avvik som er i tråd med fylkesmannens rapport. Dette er det iverksatt tiltak på i løpet av 2. tertial 2020. Sakene Fylkesmannen har sett på i forbindelse med tilsynet, er fra før 1. mars 2020. Med bakgrunn i dette intensiveres arbeidet med å rette opp avvik og gi tilsvar til Fylkesmannen innen fristen. Vi finner imidlertid ikke holdepunkter for at avvikene har fått økonomiske konsekvenser for våre brukere, skriver Paulsen.

– Nødvendig å gjennomgå rutinene

Hun er også tydelig på at hun som leder har et ansvar for at alle de ansatte ved Nav-kontoret har gode nok kunnskaper om lovverk og rutiner.

– Arbeid med opplæring er et kontinuerlig arbeid ved Nav Fredrikstad. Ledelsen evaluerer jevnlig opplæringen som blir gitt, og tilstreber at de ansatte får tilstrekkelig opplæring i gjeldende lovverk. Når det gjelder brukermedvirkning, vil det være nødvendig å gjennomgå rutinene og praksisen på kontoret vedrørende hva som anses som tilstrekkelig brukermedvirkning, utdyper Paulsen.

Samtidig ønsker hun å påpeke at det i en del saker foreligger mer brukermedvirkning enn hva som framgår av vedtakene.

– Det foreligger journalnotater etter samtaler med bruker, disse blir vektlagt i vurderingen uten at det framgår eksplisitt av vedtaket. Nav Fredrikstad vil se på om det bør gjøres endringer ved utformingen av vedtakene. Vedrørende kartlegging av saker, følger det av regelverket at en sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Videre må det ikke innhentes flere opplysninger enn det som er nødvendig for å vurdere saken. Hva som vurderes som nødvendige opplysninger må vurderes skjønnsmessig i hver enkelt sak, skriver Nav-lederen.

Nav-kontoret gjennomfører selv vedtaks- og stikkprøvekontroll, og har selv avdekket svikt og lovbrudd i tjenesten.

Postkasse

Fylkesmannen tydeliggjør i rapporten at Nav-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn, og at det skal gjøres en skjønnsmessig vurdering i hver sak, det vil si for hver bruker, og eventuelt hver gang brukeren søker. Det skal gjøres innenfor rammen av regelverk. Det er den faktiske situasjonen på søknadstidspunktet som skal legges til grunn ved vurderingen av behov for hjelp.

– Plikten til å utøve skjønn gjelder for hele saksprosessen i saker som omhandler økonomisk sosialhjelp. Nav Fredrikstad benytter skjønnsmessige vurderinger i alle saker om sosialhjelp. Problemstillingen er hvorvidt vi gjør tilstrekkelige skjønnsmessige vurderinger, eller om den skjønnsmessige vurderingen ikke kommer tydelig nok fram i vedtakene våre, kommenterer Lise Mette Paulsen til dette.

Et punkt Nav-kontoret ikke bryter reglene på, men som Fylkesmannen likevel uttrykker bekymring for, er at kontoret ikke har en egen postkasse hvor søknader og annen dokumentasjon kan leveres utenom åpningstid.

Nav-leder Paulsen påpeker at innsending av alle dokumenter kan gjøres elektronisk, per post eller ved avtalt oppmøte.

– Dette gjelder både for kommunale og statlige saker. Alle brukere som er i behov for bistand for elektronisk innsending av dokumenter, kan få veiledning til dette fra sin veileder og/eller ved oppmøte mellom klokken 12 og 14 daglig. Dokumenter kan også leveres etter avtale med veileder – enten i samtale, ved avtalt oppmøte etter dialog med Nav kontaktsenter eller dialog med veileder via aktivitetsplan.Til orientering er 82 prosent av alle sosialsøknader innlevert digitalt i oktober, skriver hun.

Mer fra Dagsavisen