Nyheter

«Fredrikstad kommune må fokusere på verdien i det som skjer nært og lokalt»

Hvis Fredrikstad virkelig vil være «Den lille verdensbyen» - en mangfoldig og innovativ by med et rikt kulturliv - så må tilskuddene til kulturarrangementer økes, ikke reduseres, skriver Scenekunstrådet i Fredrikstad.

###

Scenekunstrådet i Fredrikstad
Leder Desirèe Ulvestad-Grandahl og nestleder/kasserer Paolo Martini. Medlemmer: Live Skullerud, Morten Gjerløv Larsen, Joakim Johansen og Helga Aakre.

Scenekunstrådet er sterkt kritisk til forslaget om kutt i tildelingsordningen til kunst og kulturfeltet.

«Fredrikstad er en by i vekst, og skal ivareta rollen som både storby og lokalsamfunn på en gang. Her skal det finnes rom for både et aktivt produserende profesjonelt kunst- og kulturliv, som med sin rekkevidde setter Fredrikstad inn i en større regional, nasjonal og internasjonal kontekst, og en mangfoldig allmennkultur, som gjennom rom for læring, utvikling og utfoldelse skaper grobunn lokalt.»

Dette står å lese i «Å skape rom – kunst og kultur i en liten verdensby. Kommunedelplan for kultur». Den ble vedtatt av bystyret 2. mai 2019 og er en ambisiøs plan på kulturfeltets vegne.

Scenekunstrådet i Fredrikstad leser i kommunaldirektørens forslag til økonomiplan 2021-24 og årsbudsjett for 2021 at det er forslått å redusere rammen til fordeling på tilskuddsordninger innenfor kunst og kulturfeltet med 0.4 millioner kroner. Dette er Scenekunstrådet sterkt kritisk til.

Kommunedelplanen for kultur har som mål å bidra til og bygge Fredrikstad som kulturby gjennom å styrke kunstens og kulturens rolle og vekstvilkår fram mot 2030. Da kan man ikke kutte i tildelinger til feltet. En ambisiøs plan krever oppfølging.

Les også: Vil legge ned Torsnes Barnehage (+)

Investering i kulturfeltet gir avkastning innen flere områder. Tilskudd til kulturarrangementer skaper en spennende, levende og attraktiv by. Kulturarrangementer er en viktig bidragsyter til den økonomiske omsetningen i byen, for et levende byliv, for å skape gjester til utelivsbransjen og en attraktiv by for turister, besøkende og nye innflyttere. Et sterkt og levende kulturfelt er betydningsfullt for by- og samfunnsutviklingen i Fredrikstad.

Ønsker man å satse på urbanitet, kultur, kompetanse og innovasjon, må man benytte  potensialet for å drive kulturbasert næring. Byens kulturliv kan ikke lenger basere seg på dugnadsinnsats. Dette er legitime yrker med et mål om å blant annet speile, forlyste, provosere, innovere samt trøste samfunnet i krevende tider.

Tilskudd til investeringer i kultursektoren bidrar til vekst og muligheter innenfor en næring som gir allsidige kulturopplevelser til innbyggerne og besøkende i byen vår. Tilskudd til profesjonelle kulturaktører er også avgjørende i satsning på kulturtilbud til barn og unge som ikke er kommunalt driftet.

For 2020 lå det 1.303.000 kroner i rammen for tilskudd til kunst- og kulturtiltak, fordelt på 1. og 2. halvår 2020. For 2021 har kommunen per nå mottatt 70 søknader fra 57 forskjellige aktører til følgende ordninger: Vertskommunetilskudd/driftstilskudd,  tilskudd til festivaler og arrangementstilskudd 1. halvår 2021.

Av disse er litt over halvparten søknader om arrangementstilskudd for 1. halvår 2021. Tallenes tale er klare. Det er et ekspanderende kulturliv i Fredrikstad som ønsker økt aktivitet innenfor feltet. KOSTRA tallene viser (slik de dessverre har gjort i utallige år) at ambisjonene uttalt i «Kommunedelplan for kultur» ikke følges opp av adekvate investeringer.

For eksempel: Tallene for 2019 viser at Fredrikstad fortsatt er «den fattige lillebroren»  i forhold til byer den kan sammenlignes med. Mens Fredrikstads nivå på netto driftsutgifter til kultursektoren ligger på ca. 3,7-3,8 prosent, investerer (i 2019) Drammen 4,8 prosent, Porsgrunn/Skien 4,2 prosent og Kristiansand 5,8 prosent. Gjennomsnitt i hele landet er 4,1 prosent mens i Østfold er det 3,5 ptosent. Det siste er så alvorlig at Østfold sammen med Buskerud og Akershus (dvs. dagens Viken), allerede  i Stortingets Scenekunstmelding fra 2007, skulle være subjekt for betydelige ekstraordinære investeringer fra staten, fylkene og kommunene, for å stimulere til vekst av kulturaktivitetene og publikums deltagelse. En slik satsning ser vi dessverre ikke noe av i tallene for kultursektoren i Fredrikstad kommunes forslag til budsjett for 2021.

Les også: – Dette begynte som et lokalt juleprosjekt i Fredrikstad uten tanke på utgivelse

For at kulturen skal få spille sin viktige rolle i samfunnet, må feltet og de profesjonelle aktørene tas alvorlig. Det må bli gitt rom for utvikling, utforskning, produksjon og formidling av kunst og kultur gjennom økonomisk støtte. Det er derfor avgjørende at man fokuserer på vekst og utvikling innenfor kunst- og kulturfaglig kvalitet.

Som et ledd i kampen om et bærekraftig samfunn – som Fredrikstad kommune har en uttalt visjon om å bli – er vi nødt til å fokusere på verdien i det som skjer nært og lokalt. Her kan det lokale, profesjonelle kulturfeltet få spille en enormt viktig rolle, dersom feltet støttes opp om, ivaretas og utvikles. Kultur, i likhet med natur, er en måte å fylle menneskets behov for mening og er en viktig del av å skape et godt samfunn for alle.

Det profesjonelle kunst- og kulturfeltet i Fredrikstad består av både enkeltaktører, institusjoner, nettverk, fellesskap, organisasjoner og klynger som arbeider innenfor hele spekteret av kunstneriske disipliner samt innen kreative næringer rettet mot kunst- og kulturfeltet og i krysningspunktet mellom kunst og kultur, teknologi og innovasjon. Kulturproduksjon og kreative næringer er i stadig vekst og utgjør en grunnstein i den økende opplevelses- og turistøkonomien. Yrker innenfor kulturbransjen kan bli noen av fremtidens mest bæredyktige arbeidsfelt. Satsning på kulturfeltet kan sees som en satsning på fremtidens næringsliv.

På kommunens hjemmeside står det : «Med verdensby mener vi en utadvendt, urban, mangfoldig og innovativ by. Her har vi innbyggere fra alle verdenshjørner og et rikt kulturliv og internasjonal kontakt, næringsmessig og kulturelt».

Hvis Fredrikstad virkelig vil være «Den lille verdensbyen» - en mangfoldig og innovativ by med et rikt kulturliv - så må tilskuddene til kulturarrangementer økes, ikke reduseres.